Any 1399

               
4 de gener de 1399 - Mor Nicolau Eimeric, general de la Inquisició, a Girona.

               
14 de febrer de 1399-Joan Saflor (bàndol aragonès) i Joan Santacília van a Felanitx a intentar la pacificació dels bàndols enfrontats.

               
16 de febrer de 1399-Naus armades del corsari Diego de Borrassà fan una aturada ma Alcúdia.

16 de febrer de 1399- Un bàndol disposa per als mallorquins l'obligació de lliurar a la
Taula del canviador Arnau Gener (canviador privat) tots els florins,  de Mallorca o d'Aragó, i els rals i mitjos rals d'argent falsos que posseeixin.
               
28 de febrer de 1399- Pregò de la ordinaciô feta ab concell de los Jurats, que aquell a qui sera presentada alguna letra de cambi sia tengut d'escrime en lo dors la hora jorn e any que li sera presentada, e après dins vint y cuatre hores si farà compliment al temps o no, e si no ho volra dir sia haut per resposta negativa, e lo présentant puga fer e pendre recambis e enantar quantre aquell qui la quantitat haurà reebuda.—Item que aquell qui pendra alguna moneda prometent pagar aquella en altres llochs per via de cambi, sia obligat per la dita moneda fins tant lo cambi sia pagat complidament.

               
8 de març de 1399-Manament fet per En Berenguer de Montagut, Governador de Mallorca, als batles de les viles d'Artâ, terme on radicava la gran heretat dels Descolombers, i als de Manacor, Petra i Santa Margarida de Muro, confrontants amb la mateixa, aleshores pròpia de l' honrada dona Magdalena, muller de Guillem Moger, filla i succesora del cavalier En Gil Descolombers, perque tothom qui haja o tenga bestiar dins les possessions de dita heretat los trega dins deu dies comptadors del que sia feta crida en les respectives viles, donant en cas contrari especials facultats als senyors d 'aquelles possessions per encorralar i matar els bestiars externs que les aparega.


12 de març de 1399.—Alsa, de manament del Rey, la prohibició d'anar ni trametre mercaderies ni altres coses a Genova, publicada a 30 de desembre prop passât. Fol. 50. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

15 de març de 1399-Berenguer Montagut, capità de l'armada, organitza una lleva per anar contra els moros.
               
25 de març de 1399-S'estableix un premi de 5r doblers d'or per al que capturés un musulmà o dugués el seu cap a Mallorca.


12 d'abril de 1399 - Es paga a Bartomeu Perpinyà, exactor de la casa dels banys, 11 sous i 6 diners, de part del lloctinent de governador per les despeses de l'execució de Domingo Albarrasí, escuder de la muller d'Humbert Fonollar per la mort del barber Cristòfol Serra. Albarrasí va ser penjat davant el portal de Cristòfol i després traslladat el seu cadàver per a ser penjat al Pont d'Inca.(BSAL de 1887)

13 d'abril de 1399-El rei Martí és coronat a Saragossa.

15 de maig de 1399 - ítem paguí an Jacme Lustrach alquimiayre, que continua en la torre del Ángel al castell reyal de la ciutat l'obra major de la dita alquimia, só es la pera filosofal, per la provisió deguda e pertanyent al dit en Jacme, anticipant la hi de mes en mes segons que es acustumat, es á saber, del XVI.e dia del mes de maig del any de la nativitat de nostre Senyor MCCCXCVIII t proper tot lo XV die del mes de maig del any MCCCXCVIIII, dins lo qual temps s'enclou un any cumplit á rahó de VII sous mallorquins cascun dia: CXXVI.


21 de maig de 1391- El rei Martí prohibeix que les naus venecianes treguin mercaderies dels seus regnes en correspondència al tractament que fa Venècia amb les naus de la Corona d'Aragó.
               
11 de juny de 1399- Publicació de la carta real dada a Çaragoça a 21 de maig, per la qual en correspondencia a la ordinació estatuida pel Comú de Venecia, que Catalans ne altres no pugan traure de les terres del dit Comú robes, mercaderies ne altres bens seus que no sia ab naus de venecians, estatueix, pena de vuyt milia florins, que negún veneciá, o procuradors o factors lurs, ne altres per ells, gosen traure dels regnes y terres de sa senyoría negunes robes, mercaderies ne altres bens lurs si no es ab naus o altres vaxells maritims de sos faels sotsmesos. Fol. 56. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

               
14 de juny de 1399-Es posen barres de fusta mòbils a la Porta Pintada i a la de Sant Antoni de Pàdua per tal de controlar l'accés del vi i la sisa a Ciutat només per aquestes portes."...que los traginers qui aportaran vin no gosen passar les dites barres fins que leyalment hagen denunciat a les guardes quant vi aporten, ne de
qui es, ne a qual persona o persones lo aporten, e de qual loch es lo dit vin, e encara hajan a denunciar lurs propris noms; e qui algún frau fará en assó perda lo dit vin e encorrega en pena de x. liures per cascuna vegada...Item que si algún traginer o altre persona portará vin e presumirá fer resistencia a les dites guardes, o alsar la dita barra, o aquella trencar, de nit o de jorn, si es catiu que sia penjat per lo coll y si es persona franca que perda lo puny sens tota mercé." Fol. 54. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

14 de juny de 1399- El bisbe Lluís de Prades participa dels oficis religiosos en la coronació a Saragossa del rei Martí.
               
15 de juny de 1399-El rei Martí fa donació del palau i de les terres que té a Valldemossa als cartoixos.

               
23 de juny de 1399 - El rei envia Gabriel Çapila i Guillem Alçamora per tal d'examinar els comptes de l'administració de Guillem de Montbui.

               
15 de juliol de 1399-Crida a instancia de Ivo Burguera y de Guillem Vilar, sobreposats del ofici de pescadors, que nigú puxa llogar per lo dit art de pescar a Marti, de nació de tartres, qui fo catiu den Johan Jacomi pescador, en pena de x. lliures per cada vegada.

               
23 de juny de 1399-El rei envia Francesc Alçamora i Gabriel Çapila a examinar els comptes de l'administrador de monedes comunes de la Ciutat i del Regne, Guillem de Montbrú.

               
26 de juliol de 1399 - Els jurats de València demanen al rei que anul·li la prohibició d'atacar vaixells del Marroc després dels atacs que els marroquins han fet contra naus cristianes a prop de Gibraltar.

               
30 de juliol de 1399-Arriba el capità Vilaragut al front de 6 galeres i una galiota per anar amb el Sant Estol contra els moros.


3 d'agost de 1399- El rei Martí concedeix un privilegi a la vila de Sóller mitjançant el qual tendrà la potestat d'obligar a descarregar en el port de Sóller qualsevol nau carregada de vitualles i posar aquelles a la venda, previa autorització del Batle Reial de la vila.

4 d'agost de 1399- Que tots conversos e converses oints sonar lo seny de Sanctus e de la Ave María se deguen ajonollar semblant deis altres cristians de natura, sots pena de xx. sous a cascun contrafaent, e encara sots pena, per part del honrat Oficial, de estar en la escala davant la porta de la Seu per un dia natural. Fol. 62. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.
               
7 d'agost de 1399- El Sant Estol mallorquí es dirigeix cap a Maó, per  anar contra Bona.

               
8 agost de 1399.—Ordinacions fetes per custodia dels catius de qualsevol nació qui no serán cristians:—Que lo senyor los dega tenir tencats de una hora de nit fins a una hora abans del jorn.—Que los dies de festa corrent los tengan tancats de dia e de nit.—Que deguen portar a la cama un ferro o calsa de pes de vuyt lliures.—Que no pugan tenir casa per si mateys, ans aquell de qui serán los dega guardar en la propia o de altre persona franca.

10 d'agost de 1399 - El pintor Guillem Borrell certifica haver cobrat del sagristà de la Seu Salvador Caselles, 45 sous per fer i pintar 7 parells d'ales i 12 diademes
               
29 d'agost de 1399- Bernat Berga, sotscastellà de Santueri, és absolt dels delictes comesos.

               
31 d'agost de 1399- 13 galeres,16 galiotes, 21 rampins,14 llaüts grossos ,15 barques rodones,6 llenys de bandes i7 llenys rodons.

               
31 d'agost de 1399-El Sant Estol arriba a Bona, però els comerciants mallorquins, en defensa dels seus interessos  avisen als habitants de la població per tal que preparin la defensa. Aleshores es produeix una divisió del Sant Estol i els valencians es dirigeixen a Sicília a ajudar a Martí el Jove contra Tunísia, en tant que els mallorquins ho fan contra Alcoll o Collo i Jijel, sense èxit, perquè es repeteix la situació de Bona. Els mallorquins decideixen tornar a Mallorca , però en la tornada una tempesta enfonsa alguns vaixells

               
2 de setembre de 1399- Els sarraïns expulsen els invasors de Bona. Mor degollat en combat el cavaller Ortís Sanmartí,membre del bàndol aragonès.

               
8 de setembre de 1399-Torna l'expedició d'Alcoi després de pèrdre un rampí de 13 bancs i la barca del cap de guaites.

               
9 de setembre de 1399- Ortis Santmartí, degollat en combat a Bona, és enterrat a la Seu. Els expedicionaris van a la Seu com arribaren, amb camises i bragues.

               
22 de setembre de 1399-Berenguer de Montagut suplica a fra Joan, Mestre General de l'Ordre dels Pares Predicadors, que siguin acollits en el convent d'aquesta ciutat els frares del seu ordre que han assistit amb l'Armada, doncs se'ls ha privat de tal caritat i han d'albergar-se en hospicis, on viuen homes mundans i dones deshonestes. (A.R.M. AH (76) ; fol 172-172 v . )8 de novembre de 1399-Els frares predicadors destrueixen la capella de Jaume Canyelles.

16 de desembre de 1399 - Crida als mallorquins per tal que si algú posseeix o coneix algú que tengui béns: monedes, or, argent, robes, joies, vestits, i altres, pertanyents a l''antic canviador de Mallorca Arnau de Ginta , ho comuniqui de manera immediata al governador, sota pena de 500 lliures.

endavant