Any 1403

       
Any 1403- Pericó Ferrer, mallorquí, es troba a la presó a Quios per no haver satisfet un deute que té amb en Miquel Gombau.
       
Any 1403-Pere Guasch, valencià, es col·loca d'aprenent de vidrier amb Nicolau Coloma.

Pont de Cubelles -Ixentpont de Cubelles-Ixent

Any 1403 - Reforma del pont de Cubelles (Pollença).( Arxiu Municipal de Pollença-Llibres de Jurats i determinacions de Consell-1413, f. 11.)
       
El 22 de gener de 1403 el bisbe Lluís de Prades posa en entredit a Roger Montcada que el mateix dia prohibeix vendre queviures als clergues.
       
22 de gener de 1403 - L'ambaixador Benet Umbert lliura als jurats una provisió reial per a la substitució dels mateixos i la imposició unilateral d'altres nomenats pel rei.
       
febrer de 1403 - Neix Pere Espanyol, mercader, fill de Bartomeu.

20 de març de 1403 - Vicenç Salzet obtè en el castell de Renard en presència del papa i de Lluís de Nàpols el títol de doctor en lleis..
5 d'abril de 1403 - Mor Arnau Desmur, jurista i canonge.

17 d'abril de 1403 - Mor Joan de Berard i és enterrat en el convent de sant Francesc. Estava casat amb Joana Gironès.
       
11 de maig de 1403- Creació del Col·legi de la Mercaderia.Els jurats i el clavari major del sindicat forà trien 20 mercaders per a la formació del consell del col·legi de la Mercaderia i dos defenedors.
       
17 de maig de 1403- Prohibició de cassar ab ballesta ni ab ca de mostre ni ab altre enginy, ni negù puga comprar dita cassa de carnestoltes fins a Sant Miquel. Fol. 118. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

19 de maig de 1403 -Privilegi pel qual els mallorquins i mallorquines no poden ser trets fora de Mallorca per fets civils o criminals.
       
Juliol de 1403- El formatge de Mallorca val 6 diners la lliura. El d'Aragó val 7,5 diners la lliura.
       
Pere Otger arriba a Mallorca a exigir els 6.000 florins que corresponen al maridatge del rei de Sicília.

       
17 d'agost de 1403- Francesc Climent és nomenat bisbe de Mallorca, tot i que mai no en va prendre possessió.
       
22 d'agost de 1403- Testament de Miquel Mausó que vol ser enterrat en el carner dels seus en el claustre de les Llagues de sant Francesc.
       
22 d'agost de 1403- Testament de Tomàs Moncey  que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc.
       
setembre de 1403- Pere Narbona, de Sóller, armador d'un lleny de 9 bancs, que lliurà una fiança de 300 lliures obté la llicència de cors.
       
6 de setembre de 1403- Pregó de la pau amb Tunísia en un passacarrers de xeremies i tambor que passen per la Quartera, Cort i el carrer de la Mar.
        En lo nom de nostre Scnyor sia amen. A perpetual memoria de la bona e vera pau et tranquillitat entre los molt excellents princeps e senyors los senyors en Marti per la gracia de Deu Rey Darago e en Marti Rey de Sicilia, primogenit del dit senyor Rey, de una part, e lo molt excellent Moley Buffares Rey de Tunis, de Xarch e del Garb e de tota la Barbaria, de la altra, Icta e fermada  en per tostemps valedora, lo noble Moley Ethec Benbuibel, lochtinent e procurador en aquestes coses del dit excellent rey de Tunis, havent de acó pie poder del dit magnifich Rey, de una part, e lo noble moss. P. de Caralt, caualler, embixador e missatger special del dit senyor nostre Rey, han feta e fermada la dita pau e tranquillitat entre los dits senyors e tots los sotmeses de aquells....(segueixen 52 capítols) en los quals se estableix que per temps de sinch anys ni el rey de Sicilia puga invadir l' illa de Gerba ni el de Tunis la de Pantalarea, mas que passat dit terme un y altre ho puguen fer o si volràn, ab estol o armada emperó y no per cossaris ni altres guerres poques, y avisant sis mesos abans per letres publiques o missatgers dignes de fe; se proveeix a la redempsió dels esclaus que sien en los dits règnes, ço es, cristians en terra de moros y moros en terres de cristians; y se asseguran la indempnitat y ventatge de los catalans y sicilians vivents y mercadejants en les parts del dit rey de Tunis.  Fol. 123. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.
       
6 de setembre de 1403-Berenguer Riera arriba amb 10 captius que havien fugit i que ha capturat en una barca a la mar. Demana 10 lliures per cap.
       
setembre de 1403 - Continuen les negociacions entre els bàndols dels mallorquins i aragonesos per tal d'arribar a una concòrdia.
       
14 d'octubre de 1403- Desbordament de la Riera (que entra per l'actual Rambla cal al Born) a Ciutat. Diumenge. L'aigua tomba les parets dels horts externs de Ciutat als costats de la Porta Plegadissa. Enderroca les cases de Taulat, les cases d'en Viabrera i el pont nou fins a la carnissseria d'avall, la major part  del carrer de Paraires,el Mercat del fil, les cases que confronten amb el solar del rei i totes les cases de la costa de sant Nicolau vell. Tomba els arcs del tints, el pont proper , els tints i un molí d'aigua. Troben 5000 morts entre el Coll d'en Rebassa i Illetes. L'aigua enderroca les parets dels horts propers al Carme, la carnisseria d'avall,el carrer dels mariners fins a l'hort del rei, tots els albergs del carrer de la Mar i alguns albergs en el carrer de Palmer darrera sant Jaume. S'omple d'aigua l'església del Carme i el nivell arriba a 20 pams. Es fa necessari apuntalar l'església de sant Feliu davant la llotja dels placentins, després que afectés també a tres tires de cases de notables.. En el diluvi moren dos jurats.

20 d'octubre de 1403 - Vicenç Salzet, fill del notari Salzet, obté el nomenament de doctor en lleis.
       
24 d'octubre de 1403- Surt de Ciutat la primera embarcació després de les inundacions amb una carta dels jurats als consellers de Barcelona demanant ajut.
       
2 de novembre de 1403-"En Luhis per la gràcia de Deu bisbe de Mallorches, Alamat nostro en Jesucrist frare Diego hermita ara habitant en la talaya de Alcudia... Per tenor de les presents vos otorgam que en vostra presencia puscats fer dir e celebrar missa baxa'en lo oratori de la cella la qual tenits en la dita montanya" Arxiu Diocesà-Col·lacions 1403 a 1406.

             
6 de novembre de 1403- Es concedeix llicència a Bernat de Papagalls per celebrar misses al puig de Sant Nofre.
       
15 de novembre de 1403- Que tots aquells qui tenguen ceres, robes, diners, argent ne altres bens, trobats après la destrucció que novellament se es seguida en aquesta ciutat per diluvi d'aygues, dins xv. dies ho hagen denunciat als diputats a rebre les dites coses; y promet lo governador fer los donar, ço es, de la cera denunciada la terça part y de tots altres bens lo quarta, mas passât dit terme lo que no hagen denunciat los será près per ladrocini.(Fol. 135. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.)
       
Desembre de 1403 - Pere Bremont i Guillem Morató en cors ataquen una nau de Sevilla amb una càrrega per valor de 630 florins en la seva venda a Càller.
       
6 de desembre de 1403 - Se signa segons el noticiari de Mateu Salzet a la sala de la Juraria, «entre aquells qui regien, e aquells qui han regit, sobre lo universal regiment d'aquest regne». Al temps, s'escullen uns representants per a demanar al rei que aclareixi la representació institucional Mallorca, segons les franquicies o segons la pragmàtica d'Huc d'Anglesola.
       
20 de desembre de 1403- Els súbdits del rei Martí  no podran exportar mercaderies dels seus regnes als del rei de Castella ni viceversa, tret dels castellans o d'altres persones que haguessin residit a Castella més de tres anys, ni tampoc els seus vassalls podran carregar llurs mercaderies en els vaixells castellans.

endavant