Any 1404

               

Any 1404- Gabriel Castanyer es troba a Quios per a la compra d'esclaus.
               
Any 1404- El rei Martí reinstaura el regiment de la franquesa.
               
Any 1404-Guillem Sagrera restaura la torre de la catedral d'Elna.
               
Any 1404-Un troç de terra de Ramon Colell confronta amb el camí que parteix del portal de Santa Fe cap al fossar dels jueus.
               
Any 1404- L'aragonès d'Arisa Alfonso de Morales es col·loca d'aprenent de vidrier amb Nicolau Coloma.

               
Any 1404- El rei nomena amb plens poders a Gabriel Cardona i al procurador reial Mateu Lloscos per a la mediació en el conflicte entre bàndols de la juraria.

               
Any 1404-  Guillem Amar, Bernat Armengol, Pere Mir i Arnau Verd  són els jurats de Sencelles.
               
8 de gener de 1404 - El rei comunica al governador de Mallorca l'acord entre els bàndols pel govern de la ciutat i el restabliment del regim de franquesa. Es pacten sis jurats: Ramon de Santmarti (partit aragonès), menor, Francesc Umbert (partit dels mallorquins), Nicolau de Pacs (partit aragonès), major, ciutadans, Joan Sallembe (partit aragonès)  i Joan Dameto (partit dels mallorquins), mercaders i Joan de Moia (partit aragonès), especier. Els deu sindics de la part forana són: Guillem Mascord, de Pollenca; Jaume Duran, notari d'Inca; Joan Calvo, de Sineu; Llorenc Bisbal, de Soller Partit dels mallorquins); Pere Llorenc, de Robines (partit aragonès); Berenguer Raimers, d'Alaro; Jaume Jacob, de Muro; Joan Bonaventura, de Valldemossa; Antoni Baulenes, de Porreres, i Pere Joan d'Esporles (partit dels mallorquins).
               
16 de febrer de 1404 - Per sol·licitud dels ambaixadors mallorquins Berenguer de Tagamanent (bàndol mallorquí) i Ramon de Santmartí (bàndol aragonès) el rei Martí atorga el privilegi de constitució d'un Consell de Franquesa que permeti el control de les disposicions en relació als privilegis i franqueses existents.

8 de març de 1404 - El rei Martí des de Morverdre imposa al governador de Mallorca una penitència consistent en la sortida del castell reial vestit amb una cota fins a mitja cama , sense capiró ni cinturó i anar amb un ciri en la mà a la Seu a oïr la missa així, i humiliat d'aquesta manera, sigui després absolt pel bisbe.
               
13  de març de 1404- El Gran i General Consell de Mallorca atorga poders a Ramon de Santmarti (partit aragonès) i a Berenguer de Tagamanent (partit mallorquí) per vendre censals per tal de fer front a la situació creada per les inundacions..
               
19 de març de 1404- Prohibicio general, conforme lo manat ab letra patent dada a Valencia a 20 de desembre de 1403, que niguna persona, axi estranya com privada, estant o habitant en les terres y regnes del senyor Rey, puga portar ni fer portar nigun aur, argent, vitualles ni altres bens ni mercaderies qualsevol, de les dites terres a les terres y règnes del rey de Castella, ni de les terres y regnes del dit rey de Castella a les de la senyoria del senyor Rey nostre, exceptats solament vassals e sotsmeses del senyor Rey de Castella o altres qui en les terres sues per tres anys prop passats batirán fet continuament lur domicili, e asso sots irremisible e irrevocable pena de mort e de perdre tots los lurs bens. Fol. 138. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

               
Dia 7 d'abril de 1404 el mercader Antoni Parera anticipa al Consell General els 10.000 florins per al pagament de l'impost del maridatge reial.

               
7 d'abril de 1404-  El governador mana als prohoms i jurats d'Alcúdia que redueixin les talaies perquè només hi ha pressupost per al finançament d'una.

14 d'abril de 1404 - Com a mostra de conciliació del governador amb el bisbe Lluís de Prades, el trompeta Berenguer Moragues i el timbaler Bernat Alegre fan una crida en la que s'anuncia que es revoca l'impediment de vendre vitualles als esclesiàstics. (ARM, Pregons 422 f.18-21).

Dia 15 d'abril de 1404 el pintor Pere Marçol es contracta per fer un retaule de la Passió per a la viuda de Burgues.

               
19 de juny de 1404- Que'l senyor Rey, ab sa letra dada a Valencia a 16 de febrer prop passât,a manat a tots e sengles officials reyals, en pena de la sua ira e indignacio y de mil florins, que per terme de dos anys no puguen ne deguen fer alguna remissió, perdonament, composició o transacció de alcun delat de furt. Fol. 155. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

               
28 de juny de 1404- Pregò de la carta real dada a Valencia a 7 de janer de 1404, per la qual lo rey en Marti posa sots la seva temorosa guarda e protecció fra Pere Tur, del orde de predicadors,
mestre en Teologia, président en lo offici de la inquisició en les terres del règne de Mallorques,e a los seus vicaris, comissaris, advocat, procuradors fiscals, escrivans, notaris, e tots altres ministres treballants en lo dit offici, e tots e sengles bens lurs, en tot loch bon sien. Fol. 156. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.
               
23 de juliol de 1404-Miquel Rovellat condueix cap a Ciutat dos esclaus capturats a la marina de Campos quan menjaven un moltó d'en Llorenç Lladó: un era esclau de Gispert de Santjoan  i l'altre , de Pasqual Bauló de Sineu.

               
30 de juliol 1404 - El bisbe Anglesola de Girona concedeix llicència a favor de Guillem Girard, ciutadà de Béziers capturat quan anava de Mallorques a Barcelona amb uns parents seus i captiu a Bugia, que ha de pagar 30 dobles d’or pel seu rescat.

30 d'agost de 1404 - El canonge Francesc Descalç posa la primera als fonaments de la capella davant el cloquer (capella de santa Catalina).(ACM, Llibres de Fàbrica 1712, VIII, f.54v)
               
29 de setembre de 1404 - Huguet de Llupià adquireix l'alqueria que s'anomenarà Son Caulelles (Marratxí) a la Cúria del Pariatge.

4 de novembre de 1404- El vicari general Jaume de Muro concedeix la capella dels sants Joan Baptista i sant Joan Evangelista  a santa Eulàlia al gremi de corredors de Coll. (Llibre d'instruments del notari Guillem Salvà de 1404 a 1406).

3 de desembre de 1404 - Els teixidors de llí es separen del gremi de teixidors de llana.
               
17 de desembre de 1404- Eugeni IV eximeix l'Ordre Cartoixana de pagar contribució de subsidis, talles i altres imposicions. Datum Romae XV kal jan. MCDV. a. XV. Pont. Ntri.Not: Bernat Noves, de Barcelona.


endavant