1406 Mestre de Montision

       
                                                    1406- Mestre de Monti-sion


       
Any 1406-Pedra de Santanyí per al palau de Barcelona. Festa de l'Àngel. Cercadors de caragols. Barrella per a fabricar vidre. Esclau mata als seus propietaris. La por als esclaus es manifesta amb l'increment de la repressió.

               
Any 1406- Un privilegi de Martí l'Humà fa dur a Palma les aigües sobrants de Sa Granja i Son Tries.


                                         barrella


                                                        Barrella


                
               
Any 1406-Extrauen sosa de la barrella de l'Illa Moltó (Campos), per a la fabricació de vidre.

                                          Cadira d'Alfàbia
Any 1406-Guillem Bennàsser, propietari d'Alfàbia es queixa de les persones que li desfan les parets de les muntanyes cercant caragols.

               
Any 1406-Arnau Roser, patró d'un bergantí salvat d'una tempesta, funda l'oratori del Roser-Vell a Pollença.

               
Febrer de 1406-Bugar, esclau, assassina al seu amo Nicolau Coha , a l'esposa d'aquest i a dos captius.

               
Febrer de 1406- Oriola demana permís per a la importació de llana castellana, imprescindible per a la fabricació de draps.

               
4 de març de 1406 -Que tots aquells qui son tenguts a fer cavalls armats en defensió del regne, per dilluns tot dia sien compareguts devant lo pati del castell reyal ab los dits cavalls e armes per fer mostre, com s' hage sabut certament que nou fustes de moros se han armades en les parts de Barberia, les quais s' esperan esser prest en nostres mars.(Fol. 10. Llibre IV dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació).

               
12 de març de 1406-Institució de la festa de l'Àngel, protector de Ciutat.


        Angel Custodi de Déu infinit,
        guardau la ciutat de dia i de nit
        perquè no entre lo mal esperit.
               
14 d'abril de 1406-El rei Martí ordena que li trametin mil mitjans de pedra de Santanyi per al seu palau en construcció a Barcelona.

               
24 d'abril de 1406-Ara hoiats que notiffica atot hom generalment lo noble baro mossen Roger de Muncada caualler conseller e camarlench del senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques que com ell ensemps ab los honrats jurats de Mallorques e diuerses notables homens déla dita Ciutat elets e deputats a fer totes ordinacions per resistir als moros enemichs déla fe e deffenço del dit Regne haien fetes les ordinacions e capitols seguents.

                Primerament que negun catiu no gos jaure negun uespre fora lalberch de son senyor o casa logada per son senyor e que son senyor lo deia tanchar ab clau de continent quel seny del perdo tocara. E que no li sia ubert stro que toch la trompeta del castell del senyor Rey sots pena de II sols per cascun catiu pagadors cascuna uegada que contrafara. E lo catiu qui abans del seny del perdo no sera tanchat pendra L. açots e pagara lo assotador...
                II Item que negun Catiu qui sera atrobat en alcun loch dela Ciutat apres que via fora haura tocada menys de son senyor e de hom ffranch qui catiu no sia estat sia pres e mes en la preso comuna e quelen dema prengua cent assots cascun catiu. E que pach lassotador...
                IIII item que tot catiu aqui serán atrobades armes de dies ni de nits aquelles portant o tenint en les cases que per lurs senyors serán logades, ala primera vegada rebe cent asots e ala segona vegada que lin serán atrobades, sia esgarrat, e ala terca perda lo peu, pero puxen teñir guaniuets sens punta qui haian de larch un forch...

                     V... item que neguns Catius nos guosen auistar en algún loch dela Ciutat ni en tauerna ni en cantons ni en places ni en cases de III catius aavant. E si mes auant atrobats serán prengue sus aqui mateix L. assots.
                VII. ítem que negun Catiu que nosie crestia no gos anar lauorar aport tupi en nenguna manera sots pena de L. assots que reeba lo catiu...
                VIIII. ítem que tot senyor de catiu degen pasar a cascun catiu en la una cama sis lliures de ferra. Empero que si lo dit senyor del Catiu mes lin volra posar que upuscha fer...
                X. ítem que daffora los mur de la Ciutat no pusquen anar mes auant de dos catius ensemps dins spay de .mige legua si donchs no eren itraginers o que fahessen fahena en ço de lur senyor e fossen loguats a fahena a fer...
                XI. ítem que tot senyor dalqueria de vinya o maioral de aquells dege metra los catius que en les alqueries e vinyes serán dintre en una case tancade apres passade una hora déla nit e que nols dege obrir entro ala alba clara. E si cases no haura quels meta en una Ciga en la qual dege posar una losa de pedra.E si cige no haura quels dege metra en cep o en una cadena...

      

                                               mestre de Monti-sion
                                

                      Detall pintat pel mestre de Monti-sion (any 1406)

               
5 de maig de 1406- Jaume Morell compra la cavalleria del Palmer.

               
20 d’agost de 1406 - Joan de Bonastre emprèn l’ampliació de la fortificació de Santueri.

               
28 d'agost de 1406 - Funerals per les víctimes de les inundacions que es trobaren a Illetes i altres parts i que s'aplegaren a Santa Catalina.

               
9 de novembre de 1406 - Nicolau Daviu i la seva esposa Caterina, de Muro, són establerts a l'alqueria Perató de Marratxí que era de Galcerà Tomàs.

               
24 de novembre de 1406 - Mor la reina Sibil·la de Fortià.

                
               
7 de desembre de 1406-Joana, resident a València, vídua de Joan Gaciàs, mercader de Mallorca, ven a Isabel Roiç, esposa de Domènec Sivil, escuder de València, l'esclava tártara Joana, de 45 anys, per 25 florins.

               
29 de desembre de 1406 - Mor Maria de Luna, reina d'Aragó, esposa de Martí I i comtessa d'Empúries.


any 1407