Any 1407-L'Àngel, patró. Repressió contra el bàndols.

               
Any 1407-Joan Armadans ,major, exerceix de lloctinent d'assessor del governador.

               
Any 1407-Joan de Banyeres lloga unes cases i un corral amb un forn de vidre al vidrier Martí Coloma.

               
8 de gener de 1407- Roger de Montcada, Mateu de Lloscos i l'enviat reial Guillem Çatria requereixen en un dia de plaç a Jordi de Santjoan per al pagament de 30.000 lliures que deu a la Universitat per raó d'un tall.(ARM, Cúria de la governació, anys 1404-1408, foli 218r).

               
4 de febrer de 1407- El convers Jaume de Galiana (Ahim Magaluf) és condemnat a la foguera per reincident, després de dues reconciliacions. (Noticiari de Salzet)

               
21  de febrer de 1407-Els Jurats aconsegueixen l'objectiu de dedicar a l'Àngel Custodi, protector de Ciutat, una capella de la Seu i amb tal motiu declaren festiu el primer dilluns després de la dominica in albis. Aquest dia no és laborable i s'ha de fer una processó amb el mateix recorregut que la del Corpus.

               
11 de març de 1407-El governador Roger de Montcada promou una processó rogativa en favor de la unitat de l'Església.

               
15 de març de 1407 - El governador atorga llicència a Guillem Bonet i Joan Berrós per a viatjar a Alcoll en la nau del patró Pere Esteve (ARM G7 F53)

               
4 d'abril de 1407-L'Àngel custodi esdevé patró de Ciutat, i es posa en marxa la construcció de la seva capella a la Seu per part de Pere Massot, la segona a partir de la porta del Mirador, després de posar les set primeres pedres Roger de Montcada. Actualment és la capella del Sagrat Cor de Jesús.

               
5 d'abril de 1407 - El governador atorga llicència al patró Pere Esteve per a viatjar a Alcoll (ARM G7 F52v)


5 d'abril de 1407 - Col·locació dels fonaments de la capella dels Àngels a la Seu al costat del Mirador.

               
5 d'abril de 1407- Festa de l'Àngel ..." sia feta celebrada e solemnitzada daqui avant en per tots temps festa sollemna axi com lo jorn de pascha e de nadal lo primer dilluns après de la Domjnica in albis appellada vulgarment en Mallorques de la Caritat, en la que se face general e solemna processo per los lochs acustumats a la festa del Corpore xpi."

               
12 d'abril de 1407 - El rei Martí informa al seu fill, rei de Sicília que el rei de Tunis arma galeres per al cors contra els seus territoris.

               
24 d'abril de 1407- El governador arresta Jordi de Sant Joan (partit aragonès), Vicenç Salzet (partit aragonès), Bernat de Santmartí (partit aragonès)  , Pere Valentí  (partit aragonès) , Maties Borrassà (partit aragonès), Antoni de Jovals, Pere Morro, Joan Ses Eres (partit aragonès). i altres 22  a la Casa de la Juraria, per no haver volgut signar la contribució d'un subsidi.

               
20 de juny de 1407-Bàrbara, esposa d'Alfons de Talamanca, escuder de València, procuradora d'Antoni Rainers, mercader de Mallorca, ven a Isabel, esposa de Jaume Vidal, carnicer de  València, l'esclava búlgara Maria, de 20 anys, propietat d'Antoni Rainers, per 60 lliures.

               
29 de juny de 1407- Es casen a València, Isabel d'Aragó i Fortià, filla del rei Pere,  i Jaume d'Urgell.

               
16 de juliol de 1407-Testament de Nicolau de Pacs que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc baix les columnes, al primer cantó entrant per la porta.

               
25 de setembre de 1407 - Mateu Despí és nomenat dipositari reial.

15 d'octubre de 1407 -El Consell de la Ciutat de Valencia decideix l'establiment  d'una Taula de canvi assegurada o «trapezet» semblant a la Taula municipal de Barcelona, en la qual es constituirien tots els dipòsits que abans es lliuraven a les cúries dels oficials urbans, amb la garantia dels béns i les rendes de la Ciutat.
               
27 de novembre de 1407 - La reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim, s'adreça als Cònsols del Mar de la Ciutat i Regne de Mallorca, i els exposa que hi hagué una sentència contra Lluis de Bellviure , mercader de la dita ciutat. Contra l'esmentada sentència va haver-hi una apel·lació al governador feta per Nicolau de Pacs, el qual intentà que es refutés. La reina al final diu que, malgrat tot, sota pena de 1.000 florins, que la sentència es compleixi.


any 1408