Any 1411-Fi de la Capella de les Onze Mils Verges. Fuga d'esclau. Avalots a Alcúdia.
               
Any 1411-Pere Massot acaba la construcció de la capella de les "Onze mil Verges".
               
Any 1411-Naus mercants  catalanes ataquen Quíos.
               
Any 1411- Berenguer Mayol ven el rafal Puig de Reig (Sineu) a Guillem Calafell per 400 lliures.
               
El 17 de gener de 1411 es proposa que s'adobi el carrer de Paraires de Ciutat fins a la mar.
               
24 de març de 1411- Berenguer de Ridaura mestre de fer draps de senyals, treballa per a  la Procuració Reial.

abril de 1411-Julià Vidal d'Artà obté llicència per anar en cors amb una barca armada de 16 rems. (ARM AH Lletres Comunes 91 f. 252 r)
               
3 d'abril de 1411 - El Gran i General Consell elegeix ambaixadors a Berenguer de Tagamanent (partit dels malllorquins) , Arnau Desmur i Jaume Albertí en representació del Regne per a definir la successió al rei Martí.
               
8 d'abril de 1411- "Ara oiats que notifica a tot hom generalment lo honorable en Palay Unís cavaller loctinent del noble baro en Roger de Moncada cavaller e Governador del Regna de Mallorca: que com en la present ila e Regna sia stade portada una bestia appellada tabach la qual ses ensalvatgada, e de fet segons per molts es stat denunciat al dit honorable loctinent e als honorables jurats de la Universitat de Mallorca la dita bestia ha mortes moltes e diverses besties cabruñes anyells e ovelles, e ociurá continuament si no hi es degudament provehit, per tant lo dit honorable lochtinent ab consell deis dits honorables jurats volent provehir al gran dan quis poria seguir vivent [ó vivint] la dita bestia, qui poria cadellar e nodrir; denuncien a tota persona qui matara e morta aportara la dita bestia als dits honorables lochtinent e jurats, que hauran per gracia e trabáis de ociure e matar la dita bestia trenta florins dor".

maig de 1411-El lloctinent del governador ordena al batle d'Artà ajut per al patró Simó de Moncosa que ha arribat a terra després del segrest de la seva nau per altres dues naus genoveses. (ARM, AH, Lletres Comunes, 90 f 254 r).
               
15 de maig de 1411- Fuga de Spert, de 15 anys, esclau bord moro del lloctinent d'assessor de governador Joan Armadans, major.
               
16 de maig de 1411 - Dues naus genoveses ataquen una nau de Pere Ponç, patró de sant Feliu de Guixols, en el sud de Mallorca que es veu obligada a refugiar-se a Cala Figuera per a la seva defensa..
               
10 de juny de 1411- En Palay Unis, cavaller etc. al honorable en Johan Otger. cavaller governador de la ylla de Eviçe o asson lochtinent. "... vos requerim que en continent vistes les presents fassats manament de part nostra al honrat Norimany de Camporrells, cavaller, castellà del castell de Sentuhiri que dins deu jorns primers vinents del die de la presentació de la present a avant comptadors sots pena de d. lliures al fisch Reyal aplicadoras comperega devant nos per si o altra persona suficient per gordar lo dit castell, intimant li que en altra manera sobre la guardià daquell seria provehit" (AHM-Extraordinaris Jurats. 1408 1423.)
               
15 de juliol de 1411 - Atac genovès i segrest en el Port de Sóller del lleny de Pere Pau carregat amb t0 bores de vi d'Agde.
               
6 d’agost de 1411- L’urgellista Anton de Luna és excomunicat per la mort de l’arquebisbe de Saragossa.

11 d'agost de 1411 - Capítols dels jurats de Llucmajor per a la conservació de la Síquia de l'aigua que passa per la vila. Estableixen que els carros carregats no poden travessar la síquia sota pena de 10 sous i que carregats o no no poden passar els ponts de la síquia. Poden passar pel ponterró vora l'alberg de Lluís Sanglada i per el ponterró situat vora l'alberg dels hereus de Guillem Verdera, obligant-se però a pagar els mals que puguin fer.
Mateu Mas i el seu fill Tomàs paguen dos reials d'or pels mals fets abans de poder passar.
Els carros carregats es poden deixar a la vila, però els descarregats no es poden deixar a la vila per anar a dinar, berenar o quasevol altra gestió.
               
Setembre de 1411- Pesta a Mallorca.
               
"A 5 de setembre de 1411 donam a en Joan Mascarell, morro de vaques, 1 6 $ per comprar lenya per cremar una bestia appellada Tabach, la qual devorava bestiars per la Isla, e la qual era estada morta en la marina de Felanitx, e la qual bestia era estada aportada al Castell Reyal devant lo I.lochtinent de Governador, per tal que fahes pagar a aquell qui morta la havia o portada 30 florins, que era estada cridada, donadors a aquell qui la mataría, per los Jurats de Mallorques.
               
F com se digues que de la dita bestia se tenian molts matzins, acordá lo dit I.lochtinent que la dita bestia fos cremada e polvorizada, e la pólvora llansada en la mar perque no 's posguessen fer matzinas."
               
17 de setembre de 1411 -El Parlament valencià dels trastamaristes es trasllada a Paterna.
               
25 de setembre de 1411- El Parlament valencià dels urgellistes es trasllada a  Vinaroç.
               
17 d'octubre de 1411-El lloctinent del governador amb 17 homes a cavall i peons es dirigeix a Alcúdia per a reprimir els aldarulls dels alcudiencs contra els regidors de la vila.
               
18 d'octubre de 1411 Albertí Dameto obté l'honor d'Artà i Bellpuig.
               
29 d'octubre de 1411-El batle de Santa Maria comunica que Pere i Joan Torrella han assassinat Joan Caimari.
               
10 de novembre de 1411- "Pera Juan, texidor de llana C. N. ven a Mathià de Viladestés, buxoler, unas casas en la parroquia de Santa Eulalia, en el carrer del guix, en alou de Juan Crespi notari, ab carrech de 10 sous el dia de Tots los Sants, per preu de 18 lliures..." BSAL 5 (1893-1894) 189-196, en p. 191.
               
17 de novembre de 1411- El lloctinent de governador comanda un grup d'homes a cavall i peons per a reprimir els avalots a Alcúdia fets contra els que regien la vila.(Cronicon Mayoricense, pàgina 150)
               
Desembre de 1411 - El parlament d'Aragó no admet representants del Regne de Mallorca per a decidir en la successió a la Corona perquè ja estan representats pels catalans.
               
24 de desembre de 1411 -Francesc de Sales estableix Guillem Escolà a l'alqueria   Pòrtola, carregada de censals de forment (25 a favor del venedor, 12 quarteres a favor del ciutadà Joan Saflor, 2 a favor de Cantarelles d'Alaró, 10 a favor de Nicolau Oliver). El venedor rebria també 12 lliures i 16 sous anuals. (ARM P 8 Actes del Pariatge, folis 93v 94 r).
endavant