Any 1412-Absència mallorquina en el compromís de Casp.
               
Any 1412- Bernat Albertí de Montblanc (Santa Margalida) posseeix 3 esclaves i 6 esclaus.
               
Any 1412- Francesc Ferrer promet a l'esclau Joan, búlgar, la llibertat per 30 lliures i servei per 4 anys.
               
Any 1412- Antoni de Galbes, d'Oriola ven  els esclaus Hamed i Massot de Ceuta al mercader Pere Pujal el primer per 81 lliures mallorquines , i el segon, negre, capturat en guerra, al saboner Vicenç Ribes per 61 lliures.(ARM C-269 f.93-95)
               
Any 1412- Una ovella val 16 sous (3 jornals).
               
Any 1412- Detenció de Gispert de Santjoan, del partit mallorquí, senyor de Sa Bastida.
               
9 de març de 1412- Joan Bisbal de Fornalutx i la seva dona Catharina, Filla de Romeu Escofet i de Catharina, q.°, habitadors d'Escorca, venen una alqueria en dita parròquia a Jaume i Joan Guardia de Sóller. Preu: 75 lliures.
               
20 d'abril de 1412- Pelai Unís fa celebrar a Inca la festa de sant Jordi: Com per singular devoció que generalment tots los faels chistians han en lo benhuyrat cavaller mossenyer sanct Jordi, la sua beneyta festa, dissapta primer vinent, se dege colre e festivar aquí axí com fan en la ciutat de Mallorques e cascun lo die de la dita festa se dege abstenir de totes feynes temporals emperamor d'açò a vosaltres dehim e manam que, encontinent vistes les presents, fassats fer crida publica notificant a tot hom generalment que, sots pena de XXV liures, al fisch reyal applicadores, la dita festa del dit benhuirat Sent Jordi colguen diligentment cascun any, abstenintse de totes feynes temporals, axi com lo sant diumenge. Dat en Mallorca, a XX dies de abril, l'any MCCCCXII. Palay Unis.
               
5 d'abril de 1412-Tropes franceses i de Sàsser comandades pel vescomte Guillem II de Narbona i el comte Roig, bastard d'Amadeu VII de Savoia, assalten Càller.
               
21 de maig de 1412 - Genovesos segrestren la nau d'en Lanés.

5 de juny de 1412 -Neix  Lluís III Gonzaga, aristòcrata italià.

               
20 de juny de 1412 - Antonio Doria i Angelo de Nigro en el comandament de set naus genoveses arriba a Portopí, ataca les naus del port , les saqueja i crema 4 naus, 8 llaüts,5 barques, 1 balener i 1 gòndola. Calen foc a les quatre torres de la boca del port i trenquen i enderroquen la coberta i la llanterna de la torre del far. Es retiren amb sis naus i una barca, entre elles,les naus segrestrades  a Nicolau Mercer i Joan De Sales.
               
24 de juny de 1412 -Ferran d'Antequera, infant de Castella, és elegit pels compromissaris valencians, aragonesos i catalans, successor del rei Martí a Casp. Els síndics mallorquins no van ser admesos, i els vots a favor del nou rei d'Aragó, infant de Castella, van ser els d'Aragó, València i de la minoria burgesa catalana.  Ferran va tenir al seu favor als Burgues.
               
2 de juliol de 1412- El xeremier Pere de Castellnou, els trompeters Joan Girart, Guillem i Tomàs Huguet, el sabater Guillem Alegre, que fa les crides, i el bombarder Tomàs Fornés cobren per la seva feina a la festa de proclamació del rei Ferran.
               
3 de juliol de 1412 - Els urgellistes del bàndol dels mallorquins fugen de la persecució del lloctinent de governador:
                A III juriol MCCCCXII el lochtinent de governador tramés letras a Sóller ab secret et desfressada per escorcollar los hòmens qui se.n anavan del port en Catalunya, com fos denunciat al dir lochtinent que se.n portavan algunas escripturas contràrias a la determinació fahedora del rey e senyor, e de metre divis entre los oficials e lo poble -Item dit dia el dit governador tramés a Sóller un correu cuytat. perquè sabuda la bona nova de la determinació del rey, fossen detengudas algunas fustas que hi havia, perquè alguns a qui despleya dita determinació, no se.n poguessen anar.
               
5 de juliol de 1412- Reunió dels compromisaris a Casp, que elegeixen rei a Ferran d'Antequera, regent de Castella, fill d'Elionor i nét del rei Pere. Ferran d'Antequera tenia a Mallorca el suport del partit aragonès, i el partit mallorquí en canvi donava suport a Jaume d'Urgell. La mare de Jaume d'Urgell era filla d'Isabel de Mallorca i néta de Jaume III.
               
9 de juliol de 1412 - Mor penjat a la forca a la plaça de la vila el saig de Llucmajor per haver violat una fillastra de 12 anys i haver-se resistit a la detenció.
              
 20 de juliol de 1412: Antonio Doria en el comandament de set naus genoveses trenca la cadena de Portopí, ataca, saqueja i crema les naus i també les torres.

                E dix que aquest viu com la gran nau dels janoveses se acostà a la
                cadena de Portopí e axímateix viu com trencaren la dita cadena de
                Portopí.
                E axímateix viu que alscunes barques armades se acostaren a la
                nau pocha que patronejava en Bartomeu Térmens e meteren-hl foc e
                après cremaren la nau den Anglada e après viu aquest que entraren en lo balaner e faeren llur poder de amenar-lo-se.n e, com no hu posquessen fer, tragueren-ne ço que posqueren e après meteren-hi foch.
                E après viu que meteren foch en la nau den Marçer a proa, e tan
                tost apagaren-lo, e trasqueren del dit port la dita nau den Marçer e la nau que patronejava en Joan de Sales, les quals se.n han amenades ab sí.
                E après viu fumar les torres, que hi havien mes foch. E axímateix
                viu trenchar lo faro.

              
 8 d'agost de 1412-Pere Ferrández de Mesa, mercader d'Oriola, procurador de Jaume de Lorca, veí  d'Elx, ven a Francesc Pardo, mercader convers de Mallorca, l'esclau sarraí Alí Adzanet, d'Arcila, per 49 lliures.
               
20 d'agost de 1412- Pere Moscatell, que va ser esclau d'Antoni de Puigdorfila és penjat a la Plaça de la Quartera per haver robat un sac de forment. Pere Ferregut del Pla de sant Jordí és penjat a la Plaça de sant Antoni de Pàdua per haver matat Galceran Malferit d'Escorca. Jordi, esclau tartre de Bartomeu Coll del Pla de sant Jordi, per haver participat amb Pere Ferragut del robatori de bestiar és condemnat a córrer la vila sotmès a assots, a patir el costell i al tall de les orelles.(ARM RP 3.508 f. 77 v.)

               
3 de setembre de 1412- Ferran d’Antequera obté 12.000 florins d’or per al coronatge a Saragossa al que assisteixen Jaume Albertí, Arnau Desmur i Berenguer Tagamanent.
               
10 de setembre de 1412 - Nicolau Daviu i Caterina, establerts a l'alqueria Perató de Marratxí, cedeixen els seus dreta al seu paisà murer Bernat Font per 25 lliures.
               
22 de setembre de 1412-Magdalena Descolombers que vivia amb son fill Pere Mojer a l'alqueria de Morell, muda de domicili, i Arnau Sureda, ciutadà de Mallorca (Senyor de Sant Marti, oncle dels germans Antoni i Joan Sureda, gendres de l' esmentada dona Magdalena), creguent- se perjudicat pel desempar en que quedava l 'alqueria susdita, en la que ténia nombroses guardes de bestiars que pujaven a gran quantitat, reclama perqué se posin guardes per conservar l'alberg de la possessió i els bestiars expressats en la proposta o demanda.

6 d'octubre de 1412 - Sobre una nau de castellans perduda a la mar de Manacor : "la nau de castellans qui laltre jorn se perdé en les mars daquexa parroquia.Larbre e barcha de pevestal de la dita nau qui son arribats o la mar los ha scupits en una cala luny entorn una lengua del lloch hon la dita nau se perdé" (AH 92 f. 207).

3 de novembre de 1412 - Ordre de contribució dels habitants de Valldemossa al pagament de les obres del nou portal de l'església. (A.H.M. Lletres Comunes t. 91 ,sf).

25 de desembre de 1412-Mor Mateu de Lloscos.


endavant