Any 1416: Fugen esclaus a Bunyola.
               
Any 1416-El fiscal Francesc Morro acusa Joan Armadans de provocar aldarulls.
               
Any 1416-Jaume Sobirats, que havia estat esclau, va fer testament i demanà esser sepultat a l' església de Sant Jaume de Ciutat.
               
Any 1416- Mafumet, Mussa, Sayt, Sulema i Jordi, esclaus a Bunyola, fugen dels seus amos.
               
16 de gener de 1416-Martí de Pacs, mercader convers de Mallorca resident a València, en el seu propi nom i com procurador de Guillem Cornell, mercader de Mallorca, ven a Tomàs Marull, forner de València, l'esclau tártar Espert, propietat de Guillem, de 30 anys, per 33 lliures.
               
30 de març de 1416-Antoni Cardils, sabater de Mallorca, procurador de Sanguina, vídua de  Francesc Plana, mercader de Mallorca, ven a Francesc Dalmau, notari de Gandía, l'esclava cristiana, abans sarraïna, Caterina, de 25 anys, propietat de Sanguina, per 55 lliures.

Abril de 1416- Tanca la Taula de canvi valenciana.

               
2 d'abril de 1416- Mor Ferran d'Antequera, rei d'Aragó, a Igualada. El succeeix el seu primogènit, Alfons el Magnànim, fill d'Elionor d'Alburquerque.
               
4 de juny de 1416-  Contracte matrimonial d'Antoni Sala Serra amb Isabel Pont.
               
15 de juny de 1416 - S'ordena a Bernat Poc i Bernat Auleguer, obrers,el pagament dels 100 sous que deuen a Llorenç Tosquella  pel retaule que va pintar per a Santa Llucia d'Artà i que encara no ha cobrat.
               
6 de juliol de 1416 - S'ordena als jurats de Pollença el pagament de les 46 lliures que deuen a l'argenter Pere Martí per una creu de plata obrada per l'església.
               
15 de juliol de 1416 - S'ordena a la priora de santa Margalida Joana de Tagamanent que pagui al boter Francesc Uguet els adobs fets en el celler.
                
               
5 d’agost de 1416 Issa, esclau moro, és assotat per blasfem, assegut en pella ardent,  i claven la seva llengua en un espectacle públic a la Plaça de les Cols, davant el portal menor de Santa Eulàlia.
               
25 d'agost de 1416 - Pere Nicolau, cap de bàndol, amic dels senyors de Biniorella, mata a Jaume Moragues enmig de la plaça d'Andratx i fer a Bernat Camps, Jaume Camps i Bernat Pellisser, fen-los abandonar el poble.
               
14 d'octubre de 1416-Pelai Unis ordena als batles forans pregonar la prohibició de caçar o recollir llenya en l'heretat de Pere Ferri, veí de la vila d'Artà. ARM, AH (Lletres Comunes) 95, fol. 156 v.
               
Novembre de 1416 - Gabriel Móger es compromet a realitzar un retaule per a la capella d'Esteve Cànoves a l'església de sant Miquel de Llucmajor.

19 de desembre de 1416- Miquel Franc, mercader de Barcelona, procurador amb Pere Terrassa, mercader, de Jaume Llogaia, jurisperit de Barcelona que exerceix a Mallorca com a assessor de la governació, ven a Nicolau Coscó, mercader, unes cases al carrer dels Orbs, que Llogaia posseeix pel monestir de Santa Anna de Barcelona. Àpoca per la qual Franc reconeix a Coscó que ha rebut 21 lliures per les esmentades cases. (Biblioteca de Catalunya. Perg. 7 GF, Reg. 20152)

endavant