Any 1418: Forans contra l'increment de la fiscalitat. Esclaus a preus de 54 a 77 lliures.
               
Any 1418-El Consell del Sindicat de Fora, reunit a Sineu protesta contra l'increment de la fiscalitat.
               
9 de febrer de 1418-Guillemó de Santjoan (partit dels mallorquins)  insulta i amenaça Ramon de Montsó a la Plaça de Cort.
               
15 de febrer de 1418 - A xv febrer any MCCCCXVIII-Lo die e any desusdit citât e convocat tot lo consell de la dita parroquia de Sencelles, ajuntats en la esgleya loch acustumat de celebrar lo consell, en Gabriel Febrer balle e conseller, en Martí Fonoyar, Anthoni Ferragut, e Anthoni Castell, jurats, P. Garrió, Barthomeu Ferragut, Simon Mascharo, Bernât Gilabert, P. Ferragut, Johan Ramis, consellers. Fo determinat per los dits jurats que eren deguds als mestres de la obre de la esgleya, e als trencadors e als mestres de cobrir la esgleya. Que segons que trobaren per compta habien mester per acabar la dita obre mes de docentes xxx lliures, e que de la taya de la dita obre era ja despesa segons relacio deis ohidors de comptequi han haut los comptes de les obres; per tant los dits jurats e consellers determinaran que fos feta taya de docentes e vint lis. per la dita obra de la esgleya.
                (Llibre d' Actes del Consell de 1401 a 1431)
               
18 de març de 1418-Joan Blanch, prior del convent de Jesús de Mallorca, de l'ordre Cartoixa, síndic i procurador dels monjos de dit convent, i Isabel, vídua de Francesc Oliver, mercader de València, venen a Guillem Morató de València, l'esclau cristià, abans sarraí Jordi, de 16 anys, propietat de Joan Blanch per 60 lliures.
               
2 d'abril de 1418-El rei Alfons cedeix Martorell al seu germà Enric.
               
22 d'abril de 1418 - Clausura del Concili de Constança.

16 de maig de 1418 - Neix Joan II, rei de Xipre
               
25 de maig de 1418-Pere Coll, mercader de València, en el seu nom i com procurador d'Arnau de Pacs, ciutadà de Mallorca, ven a Joan Masquefa, donzell d'Oriola, l'esclava tártara Benvinguda, de 20 anys, propietat d'Arnau,  per 77 lliures.
               
24 de juliol de 1418 - El Cap de guaita Garau Morell, amb Ferran Talabert, Miquel Moragues, Nadal Valent, Bartomeu Puig, Bartomeu Baró, Jaume Camps, Bernat Camps i Ferrer Pellisser van a l'alqueria de Baltasar Flexas a Andratx per tal d'arrestar al bandejat Pere Nicolau que arriba  acompanyat d'Arnau Flexas. Quan Garau Morell crida a la rendició de Nicolau, Arnau Flexas fuig, però Nicolau respon amb un tir de llança que esquiva el cap de guaita. Talabert i Moragues i sis homes més  en ajut de Garau Morell aconsegueixen la rendició de Nicolau . Fermat, el condueixen fora de l'alqueria quan a 200 passes es veuen cinc homes armats de la colla de Nicolau. El cap de guaita els  demana auxili i els amenaça amb una sanció de 25 lliures, però aquests no fan cas i van cap a la vila a la cerca del batle Pere Davich que mobilitza homes d'armes en defensa del bandejat Nicolau. Acompanyen a Davich l'antic batle Guillem Flexas i el lloctinent de batle Pere Palmer, el prohom Guillem Baltar, Jaume Baltar, Joan Moner, Pere Jovera, Bernat Dalmau, Joan Anglada, Pere Seriol,Gabriel Trobat, Ramon Terrades de Puigpunyent , Joan Ensenyat, Pere Ensenyat, Arnau Palmer, Joan Ferrer i Joan Simoni. Aquests van contra el cap de guaita i la comitiva i alliberen Pere Nicolau que amb el cavall del batle va a refugiar-se a Biniorella. El cap de guaita passa la nit tancat pel batle. S'obre expedient contra el lloctinent de governador Berenguer de Tagamanent (bàndol dels mallorquins) per abús d'autoritat i per projectar la detenció en una jurisdicció que no és de la seva competència.

               
8 de novembre de 1418-Ramon Castrellenes, canvista de València, ven a Pere Soler, mercader de
Mallorca, l'esclava búlgara Joana, de 28 anys, per 54 lliures i 10 sous.
               
18 de desembre de 1418 - Guillemó de Santjoan, del partit mallorquí, és bandejat juntament amb el seu pare Joan de Santjoan.

endavant