Any 1419

               
3 de febrer de 1419- Testimonis denuncien que a l'hora del seny del lladre, Miquel Sabater i Antoni Sucia feren forats a la paret de l'alberg de Bernat Salom i tallaren una estora per veure nues una núvia i les seves amigues quan es banyaven.
               
El 13 de febrer de 1419 Hipòlit Brondo exporta estelles d'arc, fusts de ballesta, i astes de glavi i de llança.

10 de març del 1419 - Arstrug Xibillí (més tard Gil Catlar) compra la antiga Sinagoga .
               
24 de març de 1419- Sententia definitiva in favorem Lullianae Doctrinae.
               
28 de juny de 1419-El rei Alfons concedeix Molins de Rei a Galceran de Requesens, amb la jurisdicció civil i criminal i el títol de baró. Els pobladors de Molins protesten, i només l'admeten després de l'exempció de dos tributs que abans pagaven.

3 de juny de 1419 -Neix Agostino Barbarigo, dogo venecià


28 de juliol de 1419 - Mor el canonge obrer de la Seu de Mallorca, Nicolau Rossell.(ACM, Llibres de Sagristia, 1115 f, 16v)
               
29 de juliol de 1419- Ordinacions als pobladors de Robines: "...que tôt catiu o catiua qui sera atrobat ab furt de ámenles, olives o quina fruyta se vulla, que pach vint sols de ban per cascuna vagada o reeba sinquante assots en lo loch on lo dit batle elegirá. E si alcun o alcuns compraven dels dits catius de les coses damunt dites, en tal cas los dits compradors fossen cayguts per cascuna vagada en ban de vint sols. E vitra lo dit ban perdrien ço que del dit catiu o catiua haurien comprat, e seria restituit al senyor de qui sera furtat.
                "que tôt hom o dona hereu o hereua qui haura o possehira vinya alcuna, dege metra per cascuna quarterada de vinya sinch fruyters: ço es, una parera, vn alberquoquer, vna mançanera, vn cirer e vn pressaguer, e aço sots pena de vint sols per cascun arbre qui hi falira"
                Item, que tôt hom e tota dona qui tendra ne possehira algun clos de terra qui sie mig quarto o miga que hage a plantar tres amenlers, e aquell qui possehira mige quarterada sinch amenlers dins dos anys primers vinents comptadors del dia que los présents capitols seran publicats; e aço sots pena de vint sols pagadors.
               
16 d'agost de 1419- Surt un estol de Mallorca cap a Alger.
               
4 de desembre de 1419 - Lluís III de Provença, nét de Joan I i Violant de Bar és coronat rei de Nàpols pel papa Martí V.

endavant