Any 1421
               
Any 1421- Santa Maria del Camí té 48 focs i devers 240 habitants.
               
10 de gener de 1421-Olf de Pròixida, governador,(partit dels mallorquins)  ordena als batles que pregonin la prohibició de tallar llenya i caçar perdius a Sa Bastida, propietat del cavaller Gispert de Sant Johan. ARM, AH (Lletres Comunes) 98, fol. 9. Olf de Pròixida era propietari d'un casal en el carrer de Sanç (Teatre Sanç).
                
               
2 de febrer de 1421 - Alfons el Magnànim després del fracàs militar a Bonifacio, decideix passar a Sicília i preparar la presa de Nàpols.

març de 1421 - La captura del vaixell de Joan de Sales i la mort del seu patró Berenguer de Térmens pels pirates musulmans obre un conflicte amb el rei de Tunis.(ARM AH (LC) 102 f. 161 r.).

4 de juny de 1421 - Mor Joan de Berard i Gironès, i és enterrat en el convent de sant Francesc. Estava casat amb Isabel de Torrella.
               
23 de juny de 1421 - La reina Maria de Castella com a lloctinent del rei Alfons el Magnànim convoca corts a Barcelona.

juliol de 1421- El governador concedeix guiatge al patró de bergantí Pere Baiona després d'haver capturat una coca genovesa a la mar de Sardenya i arribada a Alcúdia autoritza la venda dels presoners genovesos.(ARM AH (LC) 102 f. 178 r.)
               
Agost de 1421- S'aproven les ordenacions gremials dels blanquers i assaonadors.
               
4 d'agost de 1421- A Mallorca no es poden fer execucions perquè manca un morro de vaques. Ningú no vol fer aquest ofici, i es vol aprofitar que un pres francès de nom Johanxo que és a la presó amb provisió de noranta sous per Francesc Carbonell pugui exercir aquest ofici.
Aquest mateix dia mor el canonge Jaume Desmur, fill del canonge Arnau Desmur.(ACM, Llibres de Sagristia 1117 f.21).
               
9 d'agost de 1421-Beatriu Martí, fà testament en poder de Antoni Contestí nott., anomenese ser muller de Perot Pardo, Mercator Civis; nombre per memesors a son marit, a Pau y Daniel, sos fills; dexes en la iglesia de Sant Francesch y elegeix sepultura en la capella dels Pardos de dita iglesia; anomena a Galsaran y Gabriel, sos fills a Esclaramunda se filla.

endavant