Any 1426 - Joana, obligada a tornar amb el seu marit.

   
Pere de Sant Joan contracta Gabriel Mòger per a fer un retaule per a la capella familiar a l'església de sant Francesc.
   
19 de gener de 1426 - Pere Real és establert per Pere Garriga a l'alqueria Banderola (Sineu) i a la meitat de Nepta (Ariany).
   
13 de febrer de 1426 - S'ordena als mercaders Bernat i Joan Bru, fills i hereus de Joan Bru, també mercader, que paguin els 50 florins d'or que prometé per al començament de la capella de sant Abdon i Senén de l'esglesia del monestir del Carme.

Març de 1426 - Guillem Sagrera signa amb els defenedors del col·legi de la Mercaderia Francesc Anglada i Joan Terriola el contracte de construcció de la Llotja.(ARM, EU f.342 r)
    
En aquest any Guillem Sagrera (gener , febrer. maig ) treballa a la Seu amb un salari de 6 sous per jornal. El mateix import cobra Guillem Vilasclar que hi fa 70 jornals. Andreu Sard cobra 5 sous i 8 diners, Huguet Sarrallí i en Cors cobren 5 sous i 6 diners per jornal, Joan Carabotí i Joan Oller treballen a 5 sous, en P.Costa a 4 sous i 6 diners i Cristòfol Vilasclar a 2 sous.A 3 sous i a 3 sous i 8 diners treballa aquest any Ramon Plana, manobre. A 3 sous i 6 diners cobren els manobres Antoni de Galiana i Joan Cirera i en Besó, sard, i el mateix un sard de Santjoan i un esclau de Safortesa. a 3 sous fan els jornals Jaume Mates, Jordi de Santjoan i un captiu d'en Piris. (ACM;Llibre de Fàbrica 1725 Llibre XIV f.73 a 82)

3 de març de 1426 - La República de Venècia declara la guerra a Milà

13 de març de 1426 - S'ordena als jurats de Montuïri el pagament a l'argenter Antoni Oliva de cost de la creu que ha fabricat per encàrrec.
   
22 de març de 1426 - El vicari general prohibeix la capta dels quatre bacins que fan els fadrins, menestrals i confrares de sant Antoni de Muro perquè perjudiquen als altres bacins, entre els quals hi ha els de la lluminària i el dels pobres.

11 d'abril de 1426 - El convers Joan Genestar torner cobra 3 sous i 3 diners per tornejar tres peus d'ullastre.(ACM;Llibre de Fàbrica 1725 Llibre XIV f.170)
   
16 de maig de 1426 - S'ordena el retorn de Joana en el plaça de 6 dies amb el seu marit, Guillem Vengut, sabater.
   
17 de maig de 1426-Martí Ramis es compromet a vendre el corall que pugui pescar a 17 sous la lliura a Pere Nét i Bernat Desclapers.

3 de juny de 1426 -Bernat d'Olesa obté del capítol de la Seu la facultat de poder sufragar la tercera clau de la volta de la nau lateral del costat de l'Evangeli. (ACM, Llibre de Fàbrica, 1725, XIV, f.59)
   
5 d'agost de 1426 - Joan Bru sotsobrer de la Seu paga 18 diners a dos bastaixos per tirar del Mirador avall un ase mort "qui estava damunt la porta major de la Seu".(ACM, Llibre de Fàbrica, 1725, XIV, f.171).

17 d'agost de 1426-Nicolau Quintana obté llicència per anar a Menorca amb el seu llaüt.

13 d'octubre de 1426 - Nicolau Gener, convers per la rectoria de Robines paga 10 lliures per a l'obra de la Seu.(ACM;LLibre de Fàbrica 1725 Llibre XIV f.40)
   
14 de novembre de 1426-Estruc Xibil·lí , jueu, assegura a Joan Foixà 100 lliures sobre 20 bótes de vi vermell que es carreguen a Alcúdia en la barca d'en Garriga en direcció a Palma.
   
28 de novembre de 1426-Daniel Pardo assegura a Rafel de Pacs 100 lliures sobre 9 bótes plenes de vi per portar al moll de Mallorca amb la barca d'en Garriga.


endavant