Any 1428


   
Any 1428- A Santa Maria hi ha 15 esclaus i els seus propietaris són Francesc Busquets, Francesc Coll, Arnau Marimon, i B.Mataró. A Sant Joan el 15% de la població és esclava i sumen 63 persones. A Santa Margalida hi ha 25 esclaus, 5 dels quals tenen són de la propietat de Jaume Albertí. A Santa Eugènia els esclaus són 15, a Sencelles són 77, a Sineu 52, 23 a Sa Pobla i 48 a Petra, sis són de  Ponç Homar i  altres sis de Guillem Santandreu. A Santanyí hi ha 25 esclaus i suposen el 4,8% de la seva població. A Selva els esclaus i esclaves són 58.
    Esclavistes de Felanitx: Guillem Soler, dos catius, Antoni Oliver, un catíu, Guillem Soler jove. un catíu ; Pere Porto Colom. un catíu, Guillem Artigues, dos catius;  Antoni Adrover, dos catius Guillem Truyol, dos catius; Guillem Darder. un catíu,  Berenguer Burguera, un catiu , Jacmé Sunyer. dos catius,  Berthomeu Scapoll, dos catius, Joan Sabet. tres catius; Berthomeu Navata, un catiu ; Antoni Gat, un catiu,  Bernat Oliver, un catiu , Salvador Llorens, un catiu, Antoni Artigues, dos catius , Phelip Ballester. un catiu, Guillem Jordi, un catiu ; Bernat Sunyer, un catiu. Felanitx tenia aleshores un miler d'habitants.
   
Any 1428- Establiment de la comuna de Massanella.

Any 1428 - L'esclau tàrtar Lluc, pintor, lliure després de la mort del seu amo Lluís Borrassà, torna a Mallorca i pren el cognom del seu antic propietari.
   
Any 1428- Pere Sala, vidrier és autoritzat a exportar vidre.
   
6 de gener de 1428 - Boda d'Esteva Moragues Nadal de Son Moragues amb Antònia Calafat d'Olesa (Valldemossa).

29 de gener de 1428- "feu tan gran tempestat en la platja de Valencia que del Sorgidor arambaren moltes fustes, en spécial la urcha dels venecians e sis naus viscahines, les quals se perderen entre lo riu e l albufera."
   
2 de febrer de 1428- " lo jorn de Santa Maria vingue tan gran terra-tremol en Barcelona que la O l de Santa Maria de la mar caygue e mata molta gent, e axi fon per tota Catalunya de que deroqua molts Castells e campanas"
   
28 de març de 1428-Una ordre permet que els membres de la Casa Real combinin el manteniment de cavalls o rocins amb altres cavalgadures, sempre que les muntures militars siguin numèricament dominants, més de dos terços: per exemple si es tracta d'un oficial de 10 bèsties que aporti 7 cavalls i la resta a voluntat, podent ser mules; si és un oficial  de 9 o 8 bèsties, que 6 siguin cavalls.
   
8 de maig de 1428- Propietaris d'esclaus a Bunyola: Bernat Muntaner (9), Jaume Muntaner (7), Guillem Amat (6), Bernat Palou (3), Miquel Petro (3), Jaume Gelabert, Antoni Uguet, Pere Muntaner,Llorenç Muntaner,Bernat Moragues i Bartomeu Borràs tenen un esclau.(AHM Lletres comunes T. 102.)
   
28 de maig de 1428- Antoni Castell, cavaller senyor de l'Albufera major, diu que molts d'habitadors de Muro cacen aucells i pesquen en els estanys els peixos que acabat l'hivern surten de l'Albufera i passen l'estiu en dits estanys (ARM. AH 111, f.97v.).
   
22 de setembre de 1428 - Boda d'Eduard I de Portugal amb  la infanta Leonor a Coimbra , filla de Leonor de Alburquerque i Ferran I.
   
16 d'octubre de 1428 - Bartomeua Moragues de Valldemossa ven l'alqueria Sa Torre a Bartomeu Desmàs.

endavant