Any 1429-Climent VIII, bisbe de Mallorca.

   
Any 1429- Fi de la construcció de la casa de l'almoina dels pobres a Muro.(Esglesieta de la Sang).
   
Any 1429- Guillem Febrer,Nicolau Genovard i Tomàs Nava, bandejats feren Joan Miquel de Petra, Pere Prexana i A.Balaguer.
   
Any 1429 - Astruc Djebeli (Xibilli), mercader jueu de Mallorca (després Gil Catlar),  compra un esclau moro de Gibraltar al mercader Joan Piris per 70 lliures. (ARM C 58 F 57).

17 de març de 1429- Isabel d'Urgell, filla major del comte Jaume, surt de Saragossa amb una comitiva de nobles portuguesos per a casar-se amb l'infant Pere de Portugal, duc de Coimbra.
   
abril de 1429-Renúncia del advocat fiscal Bartomeu Sirvent que és substituït per Joan Berard Torrella que l'any 1428 exercia el càrrec interinament.
   
26 d'abril de 1429 - Pere Forner de Manresa (Lloret) concedeix la llibertat a Martí, esclau xarquès.
   
13 de maig de 1429- El governador ordena "a tot hom e tota persona de qualsevol ley, condició o stament sie, no gosen pasturar nagunes pastures ne teyar o fer teyar lenyas negunes ne cullir jonchs ne cassar ne fer cassar de carnestoltes fins a Sent Miquell casses nagunes axí de pèl com de ploma en lo rafal del honrat en Galceran Fuster, ciutadà de Mallorca, lo qual ha e possehex en lo pla de la Ciutat asats prop la Alenjasse, sots pena de XXV lbrs." (ARM AH 423 f. 85.).
   
14 de maig de 1429-  El rei Alfons notifica  al lloctinent, als jurats i als prohomes del Regne que ha autoritzat per 14 mesos a Mohamed Aben Naçar, rei de Granada que pugui anar i tornar de Tunis a la Cort a la seva voluntat i també a Mohamed Aben Serraig, moro del regne de Granada.
   
30 de maig de 1429 - El rei Alfons autoritza per sis mesos  un salconduit a Mahoma Aben Çalema, alcalde de Laúz i Abulcacim Abenadalam alcalde de Muxacar, moros, cavallers del Regne de Granada per anar a Tunísia.

18 de juny de 1429- Els francesos liderats per Joana d'Arc vencen a l'exèrcit anglès liderat per sir John Fastolf en la Batalla de Patay.
   
22 de juny de 1429- Un ban impedeix tallar lledoners, oms i polls del carrer dels Oms.
   
28 de juny de 1429- " lo Rey Don Alfonso Rey d arago entra en Castella y estigue XII. dies, e la vespra de Sent pere, lo dit Rey trámete per los nobles de Castella que lo mati de Sent pere lo Rey d arago los asignaría bátala, e ells ferense forts en una munytanyha"
   
14 de juliol de 1429-"  los castelans coregueren fins a miga legua de Xativa, e robaren e cremaren tot lo que pogueren."
   
15 de juliol de 1429- " a XV.del mes de Juliol los del Rey d arago entraren en Castella e cremaren Almansa, e molts altres lochs que robaren".
   
16 de juliol de 1429- "a XVI. de Juliol ague una gran escaramuza a Biar en que moriren molts dels Castellans, hi en especial hi mori lo fill de fajardo, que fon nafrat per la cuixa ab estrala plena de herba, e hagueren la bandera de Bilena."
   
25 de juliol de 1429- "Mossen Bernat Centelles hi en Bardaxi corregueren a Montagut, prengueren e mataren molta gent, e cremaren lo loch, e Nandolca que y era fogi ab molta gent"
   
26 de juliol de 1429- Climent VIII, Gil Sanxis Munyós i Carbon,  papa d'Avinyó renuncia al càrrec a l'església de Sant Mateu del maestrat, presionat per Alfons el Magnànim.
   
15 d'agost de 1429-" a XV. d agost los Jurats de Valencia reberen dos correus com los castelans eren venguts grosa gent, que de peu, que de caval, a combatre mont-real: isque molta gent del Rey d arago, e molt prest foren ab ells, e hagueren gran bregua e mori molta gent dels castelans. E ni hagueren morts mes, sino que Mossen Berenguer d' Olms caygue en una cija tot armat ab lo caval. E per quant estigueren molt en treurel los castelans fogiren."

17 d'agost de 1429 - Entra en vigor l'orde reial segons la qual els censals que deuen els mallorquins s'han de pagar al preu de la moneda antiga a 18 croats i no al preu de 15 croats de la nova.
   
22 d'agost de 1429- " a XXII. de Agost lo Compte de Luna entra en Castella ab mil de caval e .III. milia de peu, e combate lo castell e loch del Fayo, e preslo; empero mori molta gent de una part e d altra. Empero ell pres la fortaleza e hague lotti la des fere e posay penons reals per lo Rey de arago"
   
26 d'agost de 1429-Gil Sanxis Munyós i Carbon (Climent VIII) és nomenat bisbe de Mallorca per Martí V.

23 d'octubre de 1429 - El Consell de Pollença decideix fer un rellotge de tocar hores nit i dia amb promoció del bisbe Gil Sánchez Muñoz que serà el recaptador del cost del mateix.
   
24 d'octubre de 1429 - Galceran Albert, monjo benedictí del monestir de Ripoll, pren possessió del bisbat de Mallorca amb suport del papa..


endavant