Any 1432

   
Any 1432- El deute de Mallorca  s'aproximava als 18 milions de sous, de manera que cada habitant  resultava deutor en 430 sous.

   
Any 1432- Les naus de Joan de Sales, de Jaume Girau i la nau "Juliola" de Ramon Amat es dirigeixen a Alexandria.

17 d'abril de 1432- La procuració reial reclama a Joan de Sales el dret del quirat per haver fer comerç a Alexandria.
   
30 d'abril de 1432 - Guillem de Pacs, fill de Pere de Pacs, ciutadà, compra a Bernat Garbí, mercader, en representació de les beguines de la Tercera Regla un hort situat prop de la porta de les Torres Llavaneres, davant la capella de Santa Fe, al costat del monestir de la Terça Regla.

   
29 de maig de 1432-El rei Alfons surt de Catalunya cap a Sicília.

   
Juny de 1432- Andreu Riera i Esclarmonda, muller,venen a Lluís Humbert un camp situat al Pla de Catí, per preu de 34 lliures; confronta amb el torrent, les terres de Pere Humbert, les de Guillem Massagay i la possessió de dit Riera.

   
16 de juny de 1432 -Alfons V surt de Mallorca després d'una breu estada.

   
19 de juliol de 1432 -El governador prohibeix disparar contra les parets d’El Temple.

   
2 de setembre de 1432 - Guillem Puigdorfila compra el que serà Son Caulelles (Marratxí) als Llupià.


2 d'octubre de 1432 -El rei Alfons IV fa donació vitalícia a Jaume Avinyó, donzell domiciliat a Barcelona, de les 50 lliures mallorquines que es perceben anualment sobre els emoluments de la vegueria forana o de la governació del Regne de Mallorca (Biblioteca de Catalunya. Perg. 56, Reg. 20089)
   
2 de desembre de 1432- Mor assassinat Berenguer de Barutell, candidat favorit al bisbat de Lleida, per encàrrec dels Santcliment, senyors d'Alcarràs, antiurgellistes.


endavant