Any 1433

   
Joan de Copons i Alentorn és assessor del lloctinent.

   
18 de gener de 1433- Joan de Bordils compra a Mateu Gallur el que seria Son Bordils (Inca).

28 de gener de 1433 - Francesc Ximeni dicta pena d'excomunió als que no permetin fer col·lectes als frares mercedaris.
   
Dia 1 d'abril de 1433 el picapedrer Guillem Sagrera compra l'esclava russa Llucia, de 14 anys al mercader Gabriel Pardo.

18 de maig de 1433 - Ramon Gual Desmur, Antoni Castell, Miquel Umbert, Llàtzer de Lloscos, Pere Espanyol, Romeu Rigolf i Francesc Cerdà donen en lloguer els seus drets sobre les taules de la Peixateria a Joan Xaparot i la seva muller Joana per 116 lliures per any a pagar per mesos.
   
1 de juny de 1433- El comte Jaume d'Urgell mor a la presó del castell de Xàtiva.

   
17 de juny de 1433 -Joan Desfar, lloctinent reial, prohibeix llevar el llenyam del pont de fusta de davant la Llonja.

   
27 de juliol de 1433-Albarà del pes de la farina de Pollensa.

1 d'agost de 1433 - El bisbe Gil Sánchez Muñoz arriba a Ciutat en una nau de Pelai Buiç.

27 d'agost de 1433 - El bisbe Gil Sánchez Muñoz ordena que qui vulgui ser bisbe de Mallorca ha d'aportat prèviament 300 lliures mallorquines per a la fàbrica de la Seu, cosa que fa ell per donar exemple.
   
10 de setembre de 1433- Bernat II de Togores hereda les cavalleries d'Aiamans i de Lloseta.

27 de novembre de 1433 - El bisbe prohibeix sota pena d'excomunió l'entrada d'homes als convents de religioses, llevat dels sacerdots i del metge.(Arxiu Capitular-Llibre de la Cadena, fol.188,189,190).

4 de desembre de 1433 - Es fa pública a Mallorca la treva de Nàpols signada per 10 anys. (ARM, AH 423, f.112 r-v).
   
12 de desembre de 1433- Lleis sumptuàries- "E primerament es ordonat a tot hom generalment e a tota dona de qualsevol ley, condicio o stament sia, que daqui avant no gos ne presumescha tallarse robes subiranes ne jusanes, ne mantetes, ne mantells, e axi poch punyets de vellut, ne de tot altre drap, de seda, ne de brocat daur, ne dargent, ne encare de seti, ne aportar aquelles qui daquiavant sa tallarien. E si contrafara sia encorregut en pena de deu lliures e perde les dites robes; e lo Sartre qui tals robes tallara pach de ban per cascuna vegada cent sous, e si pagar nols pora stigue cent jorns en la preso."

    Item que negun hom ne dona de qualsevol ley, condicio o stament sia no gos ne presumescha portar brodadures en robes, punyets, ne en calses, ne en neguna part, sota la pena de deu lliures e de perdre les robes; e los brodadors que non fassen sots pena de cent sols o de star cent dies en la preso."
    Item que neguna dona de qualsevol stament o condicio sia no gos portar rossegay en algunes vestedures que rossech mes avant de quatre palms, e que lo dit rossegay no sia folrat de alguna pell o de drap de seda sino tan solament de tela, e que los perfils de les gonelles no sien pus amples de dos dits, sots pena de cent sous e de perdre les robes, e lo menestral qui les farà cayga en pena de sinquanta sous, e si nou pora pagar stiga sinquauta jorns en la preso"
    Item slatuexen e ordonen los honorables Jurats que daquiavant neguna fembra qui sia sclave o sempmanera o pach sempmana ne neguna altra fembra publica o qui stigua en cantonade no puquen ne gosen aportar mantells verts, ne neg r e s encare que haguessen haude o obtenguda licencia del vaguer o algún altra official. E si negunes de les dites fembres contrafaran perden los mantells que portaran e paguen c sous de ban per cade vegada, e si pagar nols poran o no volran correguen la vila ab assots per los lochs acustumats. Es empero entes e déclarât que en lo dit capítol ni en la pena de aquell no sien enteses ne ocmpromeses aquellas qui hajen marit près en fas de sancta mare Esgleya e que aquells marits stiguen ab elles. (Llibre de pregons).

endavant