Any 1434                                                                Lluc Borrassà (?)
                                                                   Taula de l'antic esclau tàrtar Lluc Borrassà (?)

   
Any 1434-El cartoixà de Montblanc Berenguer Roig, és el nou prior dels cartoixans de Valldemossa.

   
Any 1434- Guillem Pons, picapedrer d'Alaró treballa a l'església de sant Jaume.

   
Any 1434-  Mícer Gabriel Castanyer, llicenciat en decrets, que aquest mateix any va ser nomenat lloctinent d'assessor del governador,  paga 1 lliura i 4 sous de cens, a la festa de Sant Joan de juny, per un pati de terra que li fou establert pel procurador reial "qui antigament foren cases e alberchs darrocats per lo diluvi, situats al cap del Born devant lo pont dit de la carnisseria devall". (A.R.M., R.P. 1.678, f. 98 v.)

   
15 de maig de 1434-. Bonifaci Morro i Joan Berard, doctors en lleis, actuant com àrbitres i amigables componedors entre els frares mercedaris per una banda i Guillem Bordils i Bartomeu Raboll, marmessors de Pere Raboll, d'altra, donen aquesta sentència: primerament la hipoteca dels bens que foren de Pere Raboll feta a favor de Guillem Bordils és vàlida ; en segon lloc els llegats fets a l'obra de redempció de captius corresponen al comanador i frares de la Mercè. Per tant Guillem queda obligat a dites prestacions. Es demana als jurats d'Inca vulquin aprovar aquesta sentencia (AHN, Clero, carp. 124, número 5)


    
   
28 de maig de 1434-L'inventari de Ramon de Santmartí, difunt, diu que tenia "un alberch dins lo qual lo dit deffunt feya sa habitacio, situat dins la ciutat de Mallorques, en la parrochia de sent Jacme, devant la capella o sgleyeta apellada de sant Francesch". Aquest alberg era abans propietat d'Aries Ferrandis. "es afrontat de vna part ab lo alberch del hereu de la honor, madona Agnes muller del honor, en Phelip Malferit, ciutada de Mallorques de tres parts ab les vies publiches, e daltra part ab les cases den Johan Anglada, parayre"

    Entre les coses que tenia Ramon de Santmartí trobam: "dues alfabies olieres cascuna de tenor de xxx quartans, dins les quales havia deu quartans d oli..sinch quarters de carnsalada,...vn barril de sardines,...vn saeh de llana per tenir farina, de tenor de dues quarteres, ple de farina,....En la stable atroba vn rossi de pel castany, balsa de tots sos peus, ab lo front blanch, ab sa sella e fre... En la cuyna atroba les coses seguents: Et primo vns ferros grans per cuynar..., un banch gran,...En la sala un drap de canem de pinzel ab ymages de Jhu. Xpit. e de sent Marti, ab senyals de armes de Sent Martins,...un cove de canya. En la dispensa..dos pichs de ferre, sis pavesos ab senyals de Sent Marti e daltres, ..una rodella,..tres lanses largues ab ferres e una curta sens ferre...sinch canalobres poquets de lauto pintats...un serrador de fust,...dues olles de terra per fer cuscusso.., una pollera de jonchs per tenir pollets.... En lo corral atroba dues oches máscle e famella...vuit gallines e un gall.., dos capons un blanch e altre vermell.
    En la sala o manjador demunt atroba les coses seguents: un artibanch de tres caxes buyt...un pages de fust per tenir lumaners.., un torn per filar lana fornit..una taula larga abte per manjar ab sos petges...un banch foradat.., un retaula o imatge o oratori de Nostra Dona e de altres sants...vna garba de quatre ganiVets
    En una casa appellada del pilar atroba les coses seguents: una taula larga abte per manjar de noguer ab sos petges...un banch larch...dues posts abtes per portar pa al forn...una paella ab sa giradora...un morter de pedra gran ab sa ma de fust, dos talladors de fust, sis scudelles de terra e quatre telladors de terra...vn barral de vidre enserpellat de tenor de 4 quarters...
    En la cambra ahon lo dit defunt jahia atroba les coses seguents: Et primo un lit de posts ab sa marfaga e matalas blanch vey; un travesser listat de fluxel ab la sotana vella e squinsada...dos lansols de bri de iiij teles oldans...un cubertor listat de groch e vermeil de listes poches e davall de canamas blau...dos coxins ab ses cubertes de lli...sinch pesses de cortinatge de canamas groch e blau tot veyll ab lo sobrecel...sinch pesses de cortinatge de canamas groch e blau tot veyll ab lo sobrecel...vna flassada de borra..vn gipo de fustani blanch nou...una gramalla o clotxa de drap burell...trcs caperons de drap negra oldans...unes bragues de drap vermell...un cot de dona de drap vert ab managues stretes folrades de anyines e vn mantell del dit drap...dues braoneres de launa...vnas cuyrasses de fustani palos enlaunades ab botons...
    Un lavacap de ferro gran...una sclava appellada Catarina de nacio de Burgars de edat de xxxv anys o aquell
    entorn...un catiu appellat Agosti de nacio de sarts de edat de xxviij. anys.
   
5 de juliol de 1434- Testament d'Antoni Quint que vol ser enterrat a la capella de sant Antoni, sant Agustí i santa Maria de sant Domingo.

   
12 de novembre de 1434 - Mor Lluís III de Provença, rei de Nàpols, nét de Joan I i de Violant de Bar.


endavant