Any 1437


   
Any 1437-Pere Vanrell, assessor del governador.

   
Any 1437-Fra Francesc Miró, dominic, és nomenat inquisidor.(HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 653)

   
Any 1437-Barcaix, Algaida, es divideix entre els ciutadans Rafel Caulelles i el notari Jaume Rosselló.

Any 1437 - Per tal d'allunyar els messells. Miquel Macià els instiga.
Any 1437 - Damià Dameto té Míner a Llucmajor.
Any 1437 -Joaneta Guimerà és la prioressa a santa Elisabet.

13 de gener de 1437- El governador nomena batle de Sineu Antoni Gelabert.

21 de febrer de 1437 - Joan de Bonastre és nomenat castellà de Santueri.
   
22 de juliol de 1437-Testament de Nicolau Quint Net, jurat mercader, espós d'Agnés de Pacs que vol ser enterrat a Sant Domingo. Té onze esclaus de l'est europeu i entre ells,dos esclaus russos:Joan i Anna.

   
13 d'agost de 1437-Capítols del gremi de sastres presentats pels sobreposats Guillem Montserrat, Pere Torrella i Pau Valleriola. Capítol 5: que tot infant qui volra apendre loffici que pach de entrada als sobreposats Cinch sols, pero lo maestre quil tendra quels face pagar dins vuyt jorns.

    Capítol 9: ordonaren que com algun confrare haia mester ajuda delà Almoyna queu deia denunciar als ministres e si anar noy pora quels ministradors qui lauors seran deien e sien tenguts visitar aquell, o aquella e li degen fer ajuda allur coneguda segons lur facultat.
   
27 d'agost de 1437-Ramon Gual Desmur fa donació de Miramar als monjos de l'ermita de la Trinitat.

   
27 de setembre de 1437- Antoni i Jordi Brondo i Guillem Bramona tenen tints a la Parellada vora el tint de Domingo Nicolau i Sa Riera.


endavant