Any 1448

   
Fra Joan Garcia, bisbe de Mallorca.

Joan Descatlar és el cònsol dels genovesos a Mallorca.
 

Són jurats de la Universitat:Bernat Descors, Pere Savila, Joan de Sales i Francesc Aixaló, secretari Reial.


El canonge Bernat Berard és el rector de sant Joan de Sineu.

Entre els preveres beneficiats de la Seu hi són: Bartomeu Rovira, Guillem Punter, Nadal Abraham.

Any 1448 - Rafel Mòger és encarregat de la pintura de la taula de la cofraria de santa Llucia de Llucmajor. Del treball de fusteria s'encarregaria Gabriel Andreu.
   
Any 1448: Eren picapedrers: Joan Sagrera (Felanitx), Antoni Galmés (Palma), Andreu Forner, Jaume Andreu, Joan Mas, Jaume Pou (Palma), Martí Creix (Palma), Simó Xipra, Guillem Sard,

   
Any 1448- La galera patronejada per Joan Bertran, ciutadà de Mallorca, realitza un viatge a Tunis i Alexandria.

   
Any 1448-Joan Amades, vidrier, importa sosa de València.

   
1 de febrer de 1448 -Antoni Galmés, picapedrer de Ciutat, ven a Joan Tey, habitant de Sineu, un esclau rus de nom Martí de 40 anys per preu de 49 lliures. (ARM, Prot. ;-171, f. 38v.).

   
17 d'abril de 1448-Antoni Cerdà de Santa Margalida és nomenat cardenal.

   
29 abril de 1448 - Els germans Miquel i Jaume Jordi, picapedrers, són designats talaiers pels jurats "Atès que en lo cap de Treffalempa no hauria talayes sofficients com sia hun dels caps e lochs pus parillosos del present Regna" (EU 18, f. 40).

   
22 d'agost de 1448 - Martina de Burgos es col·loca  per vuit anys amb Joana dona de l’imaginaire Mateu Boschari per aprendre l’ofici de teixidora (ARM, Prot. C-106, f. 75v)


endavant