Any 1456: Repressió del sexe entre esclaus. Privilegi del rei Alfons per a la fusió en un sol hospital general.
       
Any 1456-Execucio de un catiu apellat Christofol, den Johan de Tagamanent, lo qual havia invadit lo dit senyor seu e havia nafrat mortalment an Julia Castell, lo qual volia subvenir e ajudar al dit Tagamanent; perque enpena que sia penjat per lo coll en la plassa del Moll.
       
Any 1456- Execucio de un home apellat Salvador, de nacio de tartres, catiu den Perico Catlar, e de una fembra apellada Anam, de nacio de tartres, olim sclava den Barthomeu de Conilleres, los quals, atrobats aquells dins la casa de la dita Anam, han usât carnalment; per la qual rao per tant détestable crim son stats condempnats per lo noble moss. Franci de Arill, lochtinent gênerai en lo présent règne, que lo dit Salvador sia penjat per lo coll en la plassa del Moll, e la dita Anam sia cremada a la plaça de Sancta Catherina.
       
Any 1456-Hospital de Santa Magdalena (on és l'actual convent ) dedicat a presos i nafrats.
       
Any 1456-Bellshoms de Blanes és elegit conseller de la comunitat jueva de Mallorca.
       
Any 1456-Retaule de Joan Reixac a l'església de Bocairent.
       
Any 1456-Arnau Maiol ha d'entregar 18 quarteres de forment anuals per l'establiment al rafal Puput de Montuïri.
       
Any 1456-Maria, antiga esclava de Joan Amades compra Marc, un esclau turc de 25 anys.
       
2 de gener de 1456- Els jurats acorden que es celebrin misses contra la sequera.
       
12 de gener de 1456- Caterina Quint Pacs es casa amb Pere Ramon Safortesa Unís.

8 maig 1456 - A Màlaga, les tropes cristianes del rei Enric IV de Castella conquesten als musulmans la vila d'Estepona.
       
22 de maig de 1456-El vicari general Joan Garcia i el ministre Joan Ardit del convent del sant Esperit donen a la confraria dels russos un solar per fer una capella de sant Amador i un sepulcre.
       
29 de maig de 1456-El rei Alfons concedeix el privilegi de reducció d'hospitals i fusió en un Hospital General que es comença  en unes cases de Miquel Vell.
       
Juliol de 1456- Executat Guillem Nadal de Manacor.
       
Juliol de 1456- Joan Hunyadi resisteix als turcs a Belgrad.
       
9 de juliol de 1456- Fundació a Lluc d'un col·legi de preveres seculars.
       
Agost de 1456-Torna a Mallorca sense èxit Simó Ballester, que es perseguit i obligat a passar a Menorca.
       
19 d'agost de 1456-Mor Guillem Sagrera a Nàpols.
       
19 d'octubre de 1456- Pere Espanyol compra un hort a Gabriel Castanyer situat en el Born, a la parròquia de Santa Creu al costat de l'alberg de Jaume Sala.
       
1 de novembre de 1456-Testament de Gabriel Castanyer que vol ser enterrat a la capella de sant Bernadí de Siena que novament ha construït en el claustre de sant Francesc.
       
8 de novembre de 1456 - Andreu Solsona de Barcelona envia a Mallorca 10 llances (ACA, Batlia, c. 7, H- 36, f. 33).
       
22 de novembre de 1456 - Bernat Duran i els col·legials Nicolau Cases, Jaume Cavalls i Pere Lana prenen possessió del priorat de Lluc.
       
25 de desembre de 1456-Simó Ballester "Tort" és condemnat a la forca.

endavant