Any 1458-Execució per pederàstia.

               
Any 1458—Execucio de Luis Guitart de la vila de Inca, lo qual ha confessât haver lansat dins la sinia del hort del discret moss. Barthomeu Guitart, preverá, de la dita vila, e mort a pedrades, e ab dues pedrés que li ha ligades al coll fent afonar dins laygo lo dit moss. Barthomeu Guitart, avoncle seu; per lo qual crim mana que sia penjat per lo coll en guisa que muirá, e après sien fets del cors quatre corters, dos dels quals sien aportats e penjats en la dita parroquia de Inca, e los restants sien posats en cert loch del cami de Inca.

               
Any 1458—Execucio de Luis Uguet, lo qual ha comes aquell horrible crim de sodomía contra natura ab un infant de V. anys, e molts altres; perqué en pena que correguts la vila e ala que fos cremat.

               
Any 1458-Execucio de Nicolau Cases, barber, e de Johaneta Pentinada, los quals condempnats per heretges per sancta mare esglesia foren remesos al noble Lochtincnt general, per ço com havien invocat lo diable, e se havien dat les persones a animes a aquell, adorant aquell e tractant indegudament lo cors precios de Jhs. Xpt ; perqué foren condempnats que correguessen la vila e amanats á la Porta Plegadissa que fossen cremats.

               
1 de gener de 1458- Les propietats de Tommasso Caracciolo són donades per Alfons el Magnànim a Marino Curiale de Sorrento.

               
Gener de 1458-El patró d'una galiota refugiada al Moll pel mal temps roba de la torre del Moll una bombarda, una aluda de pòlvora, mig caixó de passadors, una forca de ferro i set llances llargues.

               
El 4 de gener de 1458 Bernat Albertí és rehabilitat en el càrrec de procurador reial.
               
6 de gener de 1458 - Boda de Joaneta Sagrera, filla d'Antoni, amb el barber Joan Belloch. (ARM, Prot. M-183, f. 9v.)

               
9 de gener de 1458-Testament de Francesc Ametler que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc, baix les columnes en el carner dels seus.

               
26 de gener de 1458- Comissió per a gestionar el dragat de Portopí. Està formada per el donzell Roderic de Sant Martí, els ciutadans Gabriel de Verí i Joan Moix, els mercaders,  Arnau Mestre i Miquel Despuig, el paraire Bernat Pedrolo, i Jaume Gual d'Inca i Lluc Pons de Sóller.

               
21 de març de 1458-Contracte amb Guillem Vilasclar per a fer algunes reformes a la Porta del Sitjar (entre elles la reconstrucció de la volta i refeta dels ponts) i a la porta de Santa Fe.

Abril de 1458 - El governador Francesc d'Erill és destituït.

11 d'abril de 1458 - Tomàs Conesa, ballester de Barcelona, tramet 60 ballestes a Mallorca amb la barca de Joan Aguilar (ACA, Batlia, c. 7, H-36, f. 46 v.).

13 d'abril de 1458- Testament d'Antoni Martí que elegeix sepultura a la capella de santa Magdalena en el vas dels Marti just davall l'orgue.

28 d'abril  de 1458 - Blai de Tagamanent, cavaller de Mallorca torna de Barcelona amb 12 llances en la caravel·la de Francesc Campmajor (ACA, Batlia, c. 7, H-36, f. 48).

21 de maig de 1458- Es paga a Bartomeu Saragossa per agranar la plaça davant el castell reial per on passa la processó del Corpus.

7 de juny de 1458-Lluc Marsà d'Andratx col·loca el seu fill Bernat de 16 anys amb Martí Creix durant un any i mig per a l'aprenentatge de l'ofici de picapedrer.

27 de juny de 1458-Mor Alfons IV el Magnànim, rei d'Aragó, a Nàpols. El succeeix el seu germà Joan II el Fals, educat a Castella fins als 15 anys.

Juliol de 1458-Joan Ballester de Manacor substitueix Joan Valero en el càrrec de secretari reial.

               
28 de juliol de 1458-Exèquies per la mort del rei Alfons en el pati del Castell reial de Ciutat.

               
17 d'agost de 1458-Testament de Bernat Gelabert que vol ser enterrat en el monestir de sant Francesc en el carner dels seus, en el claustre, baix la paret de l'església.

22 d'agost de 1458- Mor Mateua Montblanc, esposa de Bartomeu Prats, que vol ser enterrada en el carner dels Montblanc en el claustre de sant Francesc al costat del vas dels Julià.
               
22 d'agost de 1458 - Miquel Sagran envia de Barcelona a Mallorca 8 dotzenes de dards amb la galera de Mn. Pujades (ACA, Batlia, c. 7, H-36, f. 52 v.).

4 de setembre de 1458 - El metge jueu convers Joan Alexandre Adrets ven un esclau negre de 24 anys per preu de 65 lliures a Pere Joan Albertí  (ARM, Prot. C-206,53)

16 d'octubre de 1458 Francesc Burgues Galiana comença en el càrrec de procurador reial amb un sou anual de 900 lliures.El procurador reial era l'encarregat d'administrar el patrimoni reial.
               
15 de novembre de 1458- Joan Creix, picapedrer, i la seva muller Damiana venen a Joan Colom, vidrier, una casa situada en el carrer dels Oms a la parròquia de Sant Miquel.
               
22 de novembre de 1458 - Joan II Sense Fe, fa l'entrada a Barcelona com nou rei.

endavant