Any1459

Esclarmonda Desbrull es casa amb Mateu Malferit.

Jaume de Montanyans Morey es casa amb Marió de Verí.

Any 1459- El mercader Pau Gual és el propietari de Belldeport (després Son Mas) davant La Real.

Any 1459- Execucio den Barthomeu Cantarelles, lo qual ha confessât haver lansat un seu cunyat, infant poch, en la font del Sépulcre per ço ques negas en aquella e los bens del dit infant fossen de sa muller, e altres crims que ha comesos; perque correga la vila e en les forques del Moll sia penjat per lo coll en guisa que muira e après aportat a les forques del Pont d Inca.

Any 1459-Execucio de très homens, lo un xamorro apellat Johan Xamorro, e los altres dos castellans, los noms del quals no recorda, los quals han confessât ells ab llur calavera eser venguts en la présent illa per pendre les fustes que exiran del port de la présent ciutat carregades e aportarsen les robes e mercaderies; per que foren condempnats que correguen la vila faent la cerca acustumada e amanats a la plassa del Moll fossen penjats per lo coll en les forques en aquella construides de nou, e après sien portats a les forques ques fan de nou a la punta del port de Portopi.

4 de gener de 1459-Jaume Noguera de Robines compra un esclau turc anomenat Jordi.

El 9 de gener de 1459 el Gran i General Consell acorda redreçar els arcs dels Tints.

18 de febrer de 1459 - Mateu Vila compra Uixac (Pollença)
               
3 de març de 1459-Es proposa arreglar el mur de la Llotja, el portal de santa Catalina i els arcs que condueixen l'aigua a la vila d'avall.

20 de març de 1459 -Cristòfol Vilasclar obté 9 lliures per les obres efectuades al Castell de Bellver on va adobar alguns merlets i empits que havien caigut de la torre de la reina, paredar el coll de la cisterna, adobar una xemeneia així com recórrer una paret de la presó reial.

11 d'abril de 1459- Guillem Vilasclar contracta les obres dels arcs dels Tints que aporten l'aigua de la Síquia a la Porta del Sitjar.


18 de maig de 1459- Davant l'anunci de la propera arribada del príncep Carles de Viana el Consell nomena una comissió per a la posada en marxa dels actes per a la recepció: So es, per lo bras militar lo honorable mossen Luc de Sant Johan. E per lo bras dels ciutadans los honorables misser Johan Berard e en Luch Oliver. E per lo bras dels mercaders los honorables en Pons des Laners e en Francesch Prats. E per lo bras dels menestrals lo honorable en Matheu Oliver. E per la Part Forana los dos sindichs e clavaris.(ARM, AGC 7, f.110 r).


4 de juny de 1459 - Pere Llitrà, notari i escrivà del Consell General és nomenat ambaixador a la cort del rei Joan.

14 de juny de 1459 - Bernat Cotoner, de Mallorca,envia des de Barcelona a Mallorca. amb la caravel.la d'En Cambi 6 llances i un estoig de ganivetes (ACA, Batlia, c. 7, H-36, f. 64 v.).

20 de juliol de 1459- Mor Fra Joan Garcia, bisbe de Mallorca.

23 de juliol de 1459- Carles de Viana deixa Sicília esperançat en arribar a un acord amb el seu pare Joan II.

Juliol de 1459 -El rei Joan II vol cobrar els seus “drets” pel regiment i successió.

8 d'agost de 1459 - Els jurats comuniquen al Consell que les despeses previstes per a calebrar l'arribada a Mallorca del príncep Carles de Viana són de 300 lliures i proposen que aquesta xifra surti del tall per a pagar el blat. (ARM AGC 7 F.131r-132r).


20 d'agost de 1459- El príncep Carles de Viana arriba a Mallorca i s'intal·la en el Palau Reial de l'Almudaina.

30 d'agost de 1459 - Misser Bonifaci Morro., jurat, proposa al Consell la concessió d'un donatiu de 1.200 lliures al príncep Carles de Viana repartit en 800 lliures per part de la Ciutat i 400 per la part forana. La proposta és aprovada. Per a l'encàrrec de la taxació es tria una comissió formada per:Per lo bras militar mossen Francesch Axalo, mossen Jordi Sant Johan. Per lo stament dels ciutadans misser Rafel de Olesa, Ramon Mari. Per lo stament dels mercadés Guillem de Busquets, Miquel Despuig. Per los manastrals Matheu Holner, perayre; Anthoni Borras, manascal. (ARM, AGC 7, f.144 r).

12 de setembre de 1459-Mor el cardenal Antoni Cerdà de Santa Margalida a Roma.

1 d'octubre de 1459 - Joan Valero és nomenat protonotari de la cort de l'infant Carles de Viana.

30 d'octubre de 1459 - El Gran i General Consell acorda un donatiu de 1200 lliures per al príncep de Viana amp l'oposició dels forans.


31 d'octubre de 1459: Joan Castell, notari, nadiu de Tarragona (Catalunya), casat amb una filla de Joan Ramon, algutzir o capdeguaita major del rei, no demana franquesa de prevere, però quan vulgui podrà repatriar-se a Tarragona pagant el dret de domicili, que és de 2 s. i 7 d. per lliura dels béns que treurà fora del regne. (ARM, EU-11, f.166).

7 de novembre de 1459-Joan II disposa que tot metge jueu pot atendre cristians.

11 de novembre de 1459 -Se sol·licita al Gran i General Consell per part de Joan de Cardona que el donatiu al príncep de Viana sigui de 2.400 lliures, duplicant el previst anteriorment.

29 desembre 1459-Joan II confirma un antic privilegi i atorga als Clavaris la facultat per a corregir i castigar als qui perjudiquin els drets de la Universitat.

endavant