Any 1466

Any 1466-Francesc Burguès és recompensat amb 1541 lliures procedent dels béns incautats als partidaris de la Generalitat, perquè va enviar blat als partidaris del rei.

Any 1466- Jaume Boscana ven a Marc Canyelles l'alqueria Pola d'Algaida que està al costat de Barcaix.

Any 1466- Baltasar Claret, ciutadà de Mallorca ven a Nicolau Tomàs per 30 lliures una alqueria a Valldemossa.

Any 1466-Nou enderrocament del Pont d'Inca.

Any 1466-Antoni Vilasclar, batle de Felanitx.

Any 1466-Boda de Simona Vilaclar, filla de Cristòfol Vilasclar, picapedrer, amb el paraire Antoni Llabrés.

Any 1466- Boda de Joan Vidal, mercader convers amb Maria Santàngel.

Any 1466-Els mercaders Pere Ametller i Francesc Prats, Antoni i Pere Verí, Antoni i Pere , Gabriel Verí doctor en Lleis i el ciutadà militar Mateu Sala organitzen una societat per al trepig del canyamel a Artà.

Any 1466- Execucio de Marti de nacio de rossos, sclau de Berenguer Sbert draper, lo qual ha morta la muller del dit Berenguer, la qual era prenys, e très infans fills del dit senyor seu, batentlos lo cap ab una axada e donantlos altres colps ab aquella; perque en pena que exint del carcer sia mes en un cadaffal, lo qual per la dita causa es stat fet en mig la plassa de la Cort, e aqui li sien levats abdosos los punys, e après sia atanallat, en lo quai cadañal sia tengut per terma de una hora, e après mes en una post e rossegat per la ciutat fahent la cerca acostumada, e amanat a la plassa del Moll sien fets quatra corters de la persona daquell, los quals sien possats ab quatre pals en quatra camins publichs fora la ciutat, ço es, en lo cami de la vinya del dit Berenguer, en la quai es stat perpétrât lo dit crim, en lo cami de Soller, en lo de Incha e en lo cami de Luchmajor.

Any 1466- Execucio de Joan, de nació de rossos, sclau de Matheu Steva de la parroquia de Andraig, lo qual ha confessât que venint ell de mar troba un fadri apellat Joan Mates, de pocha edat, e forcivolment usa ab aquell carnalment, e après ab una pedra bate lo cap al dit Joan Mates e lansal dins un gorch daygua perqué no fos trobat; per ço en pena que exint de la carcer sia ligat en una post, e en la plassa de la Cort li sil levât la ma dreta, e après sia rossegat fahent la cerca acostumada e amanat en la dita forma a la porta Plegadissa e aqui cremat en forma que muirá.

9 de gener de 1466-El mur d el'esperó de la Calatrava està en molt mal estat i a punt de caure.

14 de febrer de 1466-Francesc Ferrer, bisbe de Mallorca.

14 de febrer de 1466-Testament de Nicolau Pizà que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc a prop del sepulcre dels Galiana.

19 de marc de 1466- Joan Llompart, brodador reconeix deure a Joan Guay , brodador de Mallorca el preu del seu rescat pagat al patró d'una galera del Comte de Prades.
                
8 de juny de 1466 -Salpa l'esquadra de Mallorca a favor del rei Joan i contra la Generalitat. Entre ells hi van el biscaí Andrés de la Rangua, i la seva nau tenia per capità a Jofre de Blanes ; Benedicto Catany,genovès,que amb la seva nau que tenia per capità a Pau Sureda va cap a Amposta ; Lleonard Sauda de Càller (Cagliari) que també anava cap a Amposta i tenia per patró de la seva nau a Miquel de Pacs. A Bernat Burgues "Safortesa", patró de la nau del llombard Vismalla, hi va també Francesc Burgues Galiana, Pere de Sant Joan i Jordi Castell van en la nau de Pere Ivànyes.

20 de juny de  1466-Testament d'Esclarmonda Pardo Martí , filla de Perot, que elegeix sepultura a sant Francesc en la capella dels Pardo.

21 de juny de 1466 -Presa d'Amposta pels partidaris del rei contra la Generalitat.
               
29 de juny de 1466 - Mor el Conestable Pere de Portugal i s'ofereix la corona a Renat I d'Anjou.


Juliol de 1466- Renat d'Anjou és proclamat rei dels catalans.

15 de juliol de 1466- Els partidaris del rei conquesten Tortosa.
               
23 de juliol de 1466 - Pere des Pla obté 3 lliures, 10 sous i 8 diners per mig quintar i mitja lliura de formatges de Mallorca destinats al rei.


29 d'agost de 1466- Un privilegi reial allibera del pagament d'imposts la collita de canyamel d'Artà.

5 de setembre de 1466- Rafel Mòger, pintor, i Pau Martí, tintorer de teles, ciutadans, reconeixen deure al mercader Galceran Luqui 26 lliures per la compra de dos draps blancs setzens de llana de la terra.(ARM, Prot. C-147, 7v-8.)

26 de setembre de 1466 - Bartomeu  Sard es col·loca per una any amb el fuster  Bonanat Ferriol per a treballar a la seva alqueria a canvi de 12 lliures. (ARM. P. 2543 f.91).

24 d'octubre de 1466- Guillem i Joan Ribes compren Vilaxamen o Belixames, alqueria d'Esporles, a Francesc Sunyer. Confronta amb Son Tries i Canet.

10 de novembre de 1466 - Els propietaris promotors de la indústria de Canyamel demanen a Francesc Burgues  l'execució de l'orde del rei per a  l'exempció d'impostos..

endavant