Any 1467

Any 1467-Francesc Pardo és el propietari de Canet.

Any 1467-Bartomeu de Verí és regent de la Cancellereria de València.

Any 1467- Execucio  de Joan Pere Sart, lo qual ha confessât en companya de un altre haver fets alguns furts, entre els quals es stat a furtar ab la dita companya un drap dels tiradors, lo qual loch es assegurat e ha pena capital qui furtara de aquell; perque fou condempnat que fos amanat a la porta del Citjar i en les forques alla construides que fos penjat per lo coll.

Any 1467- Execucio de un hom apellat Germa Rochafort, lo qual era entrât en la casa den Johan Monyos sabater, e era stat atrobat que jeya en lo lit de la cambra hon acustumave jaure ab sa muller, per la qual rao lo dit Monyos ab altres se era mes en aguayt e degolla la muller sua, e lo dit Germa Rochafort mata lo germa del dit Johan Monyos apellat Jacme Monyos, es seguiren altres nafres defensant aquell dit germa; perque en pena mana lo dit Germa Rochafort esser amanat a la casa del dit Johan Monyos e en la finestra de la dita casa penjat en guisa que muyra.

Any 1467- Execucio de un home apellat Bernat Canet, lo qual ha confessât haver sabut que en Blay Rossello, Jacme Rossello e altres germans seus, volien matar en Guillem Bosch, major de dies, un dels jurats de la vila de Petra, la qual cosa no denuncia al dit Bosch ab lo qual era ligat ab sagramcnt e homenatge; e après la dita mort lo dit Canet era anat en companyia deis dits Rossellons e ha anat bandetjat per la ylla ab aquells, e menjada carn ab aquells; per ço fou condempnat que correga la vila per los lochs acustumats e sia amanat a la plassa del Moll, en les forques daquella sia pcnjat per lo coll per ço que la anima li sia separada del cors en manera que muirá.

Any 1467-Parlament de Ferran Valentí davant el Gran i General Consell en favor del rei Joan.


Any 1467-El carrer dels Remolars estava situat en el raval del mar. Hi vivien Guillem Ferran que era vidrier i Antoni Casesnoves que aquest any va vendre unes cases que hi tenia.

8 de gener de 1467-Es decideix recaptar 3500 lliures en un tall, 1800 de les quals es destinaran a la reparació de la muralla.
               
14 de febrer de 1467 - Joan Rosselló i la seva esposa venen a Pere Roca un rafal a Marratxí que més tard seria Son Cós.

               
4 de març de 1467 - Mor el frare predicador Fra Mateu de glànola en el monestir de Trinitat (Valldemossa). Havia arribat de València i després d'intentar instal·lar-se en el convent de sant Domènec va ser arrestat pels jurats´que volien tornar-lo al vaixell d'arribada, però el frare aconseguí escapar.


6 de març de 1467-Cristòfol Vilasclar cobra 46 lliures, 3 sous i 10 diners per haver reforçat amb un peu de pedra la torre sitruada vora la costa d'Adarró i haver arreglat els desperfectes i refet els merlets. (A.R.M., R.P. 3.575, f, 50v.).
               
30 de març de 1467- Enviats per al control de la pesta a Valldemossa,els honorables Gaspar Pont,jurat, Pere Catlar menor i , mestre Berenguer Piquer, metge.


Abril de 1467-Primers senyals de pesta en el monestir de la Trinitat de Valldemossa.

14 d'abril de 1467- Matrimoni entre Galceran de Santàngel , de València , fill de Lluís , mercader , i Graciosa , donzella , filla de Pere Pardo, difunt, mercader, que aporta una dot de 2.000 lliures.

15 juny 1467 - Mor Felip III de Borgonya (n. 1396).
               
31 d'agost de 1467 - Joan II de Lorena, fill de Renat I d'Anjou, nomenat rei dels catalans arriba a Barcelona.


12 de setembre de 1467-Miquel d'Alcanyís, pintor, ciutadà de Mallorca, reconeix que deu a Tomàs Salvà, ciutadà, 26 lliures i 15 sous per la compra de vint-i-cinc quarteres de forment. (ARM, Prot. C-147, 81v.).

20 d'octubre de 1467-Miquel d'Alcanyís, pintor, es compromet amb els sobreposats de la confraria dels forners a fer el retaule de Sant Marçal en el termini de temps acordat i si no ho haurà de fer a les seves expenses. (ARM, Prot. C-174, 94v.).

18 de novembre de 1467 - Antoni Sot d'Inca per causa d'haver emmalaltit de llepra col·loca a la seva filla Joana durant 5 anys amb gabriel Riusec, sastre per al seu servei i aporta 6 lliures per al manteniment.(ARM P 2512 f 102v)

21 de novembre de 1467 - El príncep Fernando que va d'Empúries a Girona amb vuitanta homes d'armes i tres-cents vint genets, és sorprés per forces enemigues numèricament superiors, dirigides pels comtes de Vaudemont i Campobasso que estan a punt de capturar-lo.

2 de desembre de 1467- Antònia Sant Joan , jove de la parròquia de Bunyola , entra a servir al brodador Pere Joan , signant contracte per a cinc anys.

27 de desembre de 1467: Mateu Forsimanya, picapedrer, "lo qual és bon mestre de son art", que habitava a Nàpols amb sa muller, transportarà son domicili a Mallorca per ser capmestre de l'Hospital. Li donen franquesa de prevere per 10 anys (EU-13,f. 95).

Any 1467-Contracte dels jurats de Mallorca al mestre picapedrer Mateu Forsimanya per a l’obra de l’Hospital General de la Ciutat de Mallorca (Registre 22912-Arxiu de la Biblioteca de Catalunya)endavant