Any 1468-Repressió de les besades no consentides.

Any 1468-Joan II, a instàncies dels síndics de la part forana, disposa que aquells que besin a les donzelles, sense el seu consentiment i el dels seus pares o tutors, siguin castigats a assots en la vila on es cometi el delicte i  a l'exili perpetu del regne. El monarca assenyala que aquesta conducta la realitzen aquells que desitgen en matrimoni una donzella quan els seus familiars no els accepten per ésser de desigual condició o altres circumstàncies. Una vegada besades, els pares, perquè no romanguin infamades, es veuen obligats a consentir el matrimoni.
                       


                         sant Jordi-Nissart
                          Sant Jordi-Obra de Pere Nissard (1468)


               
Any 1468-Els flassaders encarreguen el retaule de Sant Jordi a Niçard.

               
Any 1468- El forn d'en Samata estava situat en el carrer dels Oms.


               
Execucio de Johan Marti, de la ciutat de Barcelona, notari rebella e traydor a la Magt. del Sr. Rey, lo quai persévérant en la rebelio es stat près dues vegades e derrerament mes en galeras, e après en fusta armada es vengut en la présent ylla e hora acaptada ha presa gent e fets diverses dampnatges, e los dits presos ha aportats a Maho, los qual alla te presoners; e après anant en la dita fusta armada exint de Maho ab voluntat e proposit de fer dampnatge als feels vassals del Sr. Rey es stat près; perque sia tret del carcer e fent la cerca acostumada sia aportat a la plassa del Moll e en les forques que son en aquella sia penjat per lo coll en guisa que muira.


               
Any 1468- Execucio de Johan Ribes, lo qual stant, menjant e bevent en casa den Johan Oliver, texidor de li de la vila de Soller, ab pensa delliberada una e moites vegades maxinant e desijant la mort del dit seu amo, ensemps ab la dona muller daquell, stant aquell malalt de mal de santiri, li han dat a beura dolosament certes polvores e poccions, vista la oportunitat del mal que havia e que ells romanguessen scusats, l han mort, e axi ho ha confessat lo dit Johan Ribes, e asso perque jahia carnalment ab la dita dona muller
del dit Johan Oliver amo seu; perque en pena que correga la vila e sia penjat en les forques del Moll. Pel mateix fet i en el mateix lloc va ser penjada la muller dona Fransoya.

Any 1468-Setge del corsari castellà Marco Fondino contra Mallorca.

Any 1468-Joan Ballester de Manacor aconsegueix la custòdia del Palau Reial de Manacor.

            

                                 detall de nissart


                            Detall del Sant Jordi de Niçard.


               
El 5 de gener de 1468 la nau de Francesc Burgues Galiana s'enfonsa entre Sicília i Sardenya.


               
8 de gener de 1468- Benet de Togores hereda les cavalleries d'Aiamans i de Lloseta.


               
11 de gener de 1468-Inventari dels béns del pintor i abans bruixoler Rafel Monells, que habitava davant sant Miquel.


               
20 de gener de 1468- Testament de Miser Rafel Ferrer que vol ser enterrat en el carner dels seus a la clastra de sant Francesc.


               
3 de febrer de 1468-  Els jurats contracten amb Bartomeu i Pere Cifre per tal d'arreglar amb pedra de Rafalbeig  el mur caigut entre el Sitjar i la porta Plegadissa. El mestre d'obres és Mateu Forcimanya.(EU 13, f. 100 v.) Bartomeu Cifre estava casat amb Eulàlia Vilasclar, filla del picapedrer Guillem Vilasclar.


               
15 de febrer de 1468- Fà testament en poder de Gabriel Aballar nott., Violant Bertran muller de Gabriel Pardo; elegeix sepultura en la capella dels Pardos en Sant Francesch; anomena a son Pare dienli venerable Ferrer Bertran; anomena per germane a Alfonsa muller de Gabriel Vidal y a son nebot Lluis Vidal, fill de los dits; anomena per fills a Perot, Francesch Alfonso y a Beatriu muller de Jaume Galiana cavaller; a Berenguer fill dit Francesch, a Violant muller de Alvaro Unis y Bartomeua ses netas filles de Jaume Galiana y de Beatriu Pardo y de esta diu que mori sens fills mascles, en un codicill de 23 agost de 1474.


16 de febrer de 1468- Miquel d'Alcanyís, pintor i senyor de tint, juntament amb la seva muller Susanna,reconeixen un deute al paraire Jaume Cortei, ciutadà,  de 122 lliures per la compra de tres càrregues d' alum i  lli d'Alger.-ARM, Prot. C-200, 220.

               
26 de febrer de 1468-Contracte matrimonial de Bernardina Savila amb Antoni Espanyol Pacs. Bernardina aporta 4000 lliures en dot.


               
Dia 5 d'abril de 1468, diumenge del Ram, Francesc Berenguer de Blanes jura el càrrec de lloctinent general.

12 d'abril de 1468 - Pere Salelles, de Cambrils, resident a Ciutat de Mallorca, fa Establiment d'una casa a Joaneta, vídua de Joan Cifre. La casa està situada a Ciutat de Mallorca a la parròquia de Sant Jaume i ha de pagar un cens anual de 4 lliures de moneda mallorquina.(Biblioteca de Catalunya. Perg. 219, Reg. 12977)

              
               
11 de maig de 1468— Dimecres -Lo dit Jorn foren sentenciats a mort mossèn Francesch Ses Corts qui l'any pessat era canceller de la present Ciutat (Barcelona) qui stant canceller fou mes a la presó, e micer Bernat Stopinyà jurista per certa conspiració se diu tractaven contra lo stat, e foren offegats a la Rambla de la dita Ciutat.

4 de juny de 1468 - Dissabte - Lluís Berard, saboner i el seu fill Daniel Berard Llunes interposen un plet a la Cúria eclesiàstica per tal d'anul·lar el matrimoni contret a la casa de Lluís en el carrer de la Carnisseria (Vidreria), pel mateix Daniel amb Francina Claver Tristany de 13 anys, perquè el matrimoni s'ha celebrat sense permís patern i al·leguen motius de consanguinitat de la parella per a la seva nul·litat. Lluis Berard sosté que el matrimoni és degut a l'interès de la mare de Francina que és familiar de la seva esposa, Violant Llunes i sense obtenir tampoc el permís de Joan Claver, pare de la núvia, que aleshores resideix a València.

6 de juny de 1468 - Pere Nissard contracta l'obra del retaule de sant Jordi i la princesa que es col·locaria a l'església de sant Antoni de Pàdua.

               
16 de juny de 1468 - Llorenç de Marí, cavaller, ven a Jaume Morei d’Artà una esclava de nom Juliana de vint-i-cinc anys pel preu de 115 lliures. (ARM, Prot. A-279, f. 154)


               
18 de juny de 1468-Joan II d´Aragó abdica en Ferran el Catòlic el regne de Sicília.


               
21 de juny de 1468 -La Confraria de Sant Jordi contracta Pere Nissard i Rafel Mòger, pintors per a fer un retaule dedicat a Sant Antoni de Pàdua.


               
28 de juny de 1468- El picapedrer Bartomeu Cifre és contractat per arreglar un forat a Sa Portella. Empra arena prima del Coll d'en Rabassa.


               
15 de juliol de 1468- Gabriel Garriga es compromet a tenir per a la festa de sant Miquel el reixat de la capella de l'Àngel Custodi a la Seu.


               
5 de setembre de 1468 - En representació del gremi de picapedrers es nomenat procurador Galceran Avinyó, notari, perquè es faci càrrec de totes les causes i litigis del dit ofici i per la qual cosa cobraria un salari de 30 sous


               
16 de novembre de 1468-Joan II disposa que a les viles les causes civils siguin jutjades en primera instància pels batles locals amb els prohoms i, si són de quantia inferior a quinze lliures, en apel·lació davant un jutge triat pel batle, la sentència del qual serà inapel·lable si és concorde amb la primera i, en cas contrari, solament serà apel·lable davant el Lloctinent General o el seu assessor . (A.R.M., Llibre de molts e bons privilegis, f. 51.).


16 de novembre de 1468 - Reial Ordre que imposa pena d'assots i desterrament fora de Mallorca per aquells que besin una donzella contra la seva voluntat o la dels seus pares.
               
23 de desembre de 1468-Cristòfol Vilasclar cobra per l'adob de les columnes de l'hort del Rei, la col·locació de capitells a la cuina de l'ajudant del governador, refer el fumeral de la cambra de paraments del lloctinent, i per posar un peu a l'escala que va a la porta falsa que surt a la mar.(A.R.M., R.P. 3.579, f 49v i 3.580, f. 49v.).


endavant