Any 1469- Execució d'esclaus per la mort del majoral. Execució d'esclaus fugits. Els mallorquins no poden ser condemnats a galeres.

               
Any 1469-Execucio de dos catius del honorable en Gregori Johan, lo un appellai Lois, bort, e laltra Johan, ros, los quals maxinadament han mort lo lur majoral appellat Pere Mestre, lo qual representava la persona de llur senyor, degollando e donantli diverses colps; que correguen la vila e aportats a la plassa de Sant Antoni sien degollats e scorterats, e los cortes sien posats per los camins de les portes que ixen de la ciutat.


               
Any 1469—Execucio de Johan de Arenys, perayre, lo qual violentament ab ma armada sen ha aportada
una fadrina apellada Anthonina, publicament ab gran scandil, de la casa de la tia de aquella, e aquella ha treta de la present ciutat e tenguda per spay de dos dias; e ha fetes altres violencies a dones entrant en cases llurs violentament; perqué per castich que sia penjat per lo coll en guisa que muyra.

Any 1469—Execucio de très moros lo un appellat Nasser, de un mercader Sicilia, laltre Sayt, sclau de moss. Johan Barthomeu, e laltre Nasser, den Vallseca, los quals ensemps ab daltres sclaus moros han presa violentament una barca hon stava e guardava n Arnau Amor pescador, e apres han mort aquell e lançât en mar; per ço provehi que exint del carrer e fent la cerca acustumada fossen amanats a la plassa del Moll e aqui lo dit Nasser sclau del dit mercader Sicilia sia apedregat e los altres dos sclaus sien penjats per lo coll en guisa que muyren.

               

Any 1469—Execucio de Miquel Moranta, lo qual violentament e per força en loch publich ha besada
una fadrina, la qual anava ab sa mare e ab daltres doncs honestament anants al hospital de Sancta Caterina, hont molta gent e dones anaven en la forma acustumada e usitada. E apres ha envestit en Guillem Calders sabater, ab lo qual havia sagrament e homenatge, tiranli alguns colps de punyal, fent son sforç de matar aquell; perque en pena e punicio fent la cerca acustumada sia amanat a la plassa del Moll y en les forques de aquella penjat en guisa que muyra.

               
Any 1469- Execucio de Antonina, sclava den Nicolau Cases barber, la qual ha confessât que dijous
prop passat ha hauts .viij. jorns, hora de Sanctus,entra en lesgleya del monestir del Carme e de les faldes de la ymage de nostra dona del aitar major pres e furta un crucifix dins lo qual stava la Sancta Vera Creu, e un relicari, los quals havia ficats en les faldes ab un cordo dor ab agulles, e aquells porta a casa sua e trenca, e vene part del argent del dit relicari, e en los pits de aquella fonch per lo dit lochtinent atrobada la dita Vera creu embolicada ab un drap; e mes ha fets diverses furts en diverses lochs e parts.
Perque en pena mana la dita Antonina sia mesa en una post e per los lochs acustumats sia rossegada e en les forques de la plassa del Moll sia penjada.


Any 1469-Ordenances de Bunyola: "ordonarem que no sie negu qui gos tallar olivera o ullastre axi verde
com seque, que pach per cade vegada vint sous e si sera en Ierra que pach sinch sous, empero que lo ullastre sie en loch laurades"

                "ordonarem que tot catiu qui sera atrobat en taverna o alla hon se vendrá vi o cassa de negir, qui sia stat catiu o en alberch de negu dela vila so es lo seny de perdo haia tochat que aquel quil ocultera que pach per cada volta sinch sous e que lo dit catiu, haia árebre vint e sinch asots"

                "ordonaren que no sie negu qui gos comprar res de catiu si donchs non feya qualque feix de lenya, que pach sinch sois per cada vegada, pero que negu catiu, non gos portar en diumenga ans de missa dita, e aquell quil acullira o ley comprara que pach per cada vegada hun sol e la lenya perduda"

               
21 de gener de 1469 - Arriba a l'illot de Sa Porrassa el bisbe de Mallorca Francesc Ferrer.


               
28 de febrer de 1469-Joan Castelló, de Santa Margalida de Muro, es lloga amb Mateu Sala, cavaller, Gabriel de Verí, doctor en Lleis, Antoni i Pere de Verí, mercaders, senyors del trepig del sucre, per a la plantació fins al mes d'agost, per 12 lliures i 10 sous.


               
20 de març de 1469- Gabriel Cotoner compra a Nicolau de Pacs terres a Puigpunyent que són l'orígen de l'alqueria Son Cotoner.

               
8 de juny de 1469-El rei Joan prohibeix que els mallorquins siguin condemnats a galeres.

               
16 de juny de 1469 - Divendres - El mostassaf Antoni Puigdorfila autoritza Andreu Botonat a fer un afegit (empostissat) al seu alberg del carrer de sant Domingo davant la casa de la Torre de les Hores que han de realitzar el picapedrer Joan March i el fuster Antoni Riera sempre que no causi un perjudici al seu veïnat. (ARM, EU 13,205).


               
16 d'agost de 1469- Preus pagats per a les festes de Pollença (Llibre de clavaria 1469):


                ítem comprí sis guerres de vi e mix de Pere... raó de setza, franch de sincla, leva set sous: VII s.
                ítem comprí hun moltó d'an Pere Lobera costa vint e sinch sous: I l., V s.
                Item per prèsechs al vespra a la cotlasió après la salve regina e al s'andamà, e raims e dos molons; per tot, deu sous, honza diners: X s., XI d.
                ítem, carabasses condides: IIII.
                ítem huna fogassa de formatja, hun sou: I s.
                Item mix quarter de vin blanch d'an Julian Santacreu: I s., VI.
                ítem, loguer de vidra d'an Anthoni Mir e per un got que se trancha, vuyt diners: VIII.
                Item per vuyt siris d'una lliura cascún e dues liures cándales, a raó de tres sous: 1 l. XIII s. IIII .

               
Setembre de 1469 - Pere Joan Albertí i Galceran Desmàs, partidaris de la Generalitat fugint d ela repressió de les forces del rei tenen refugi a Catalunya.


               
19 d'octubre de 1469- Boda dels Reis Catolics al palau de Juan de Vivero (Valladolid).


               
6 de novembre de 1469- Ramon Palau era mestre constructor d'orgues.


           


                moll de Ciutat de Mallorques

Any 1469- Així va veure el moll de Palma el pintor Niçard

endavant