Any 1471

               
Any 1471-Mateu Safortesa, jurista, es casa amb Joana Armadans.


               
Any 1471-El Bordell està situat entre la Porta de sant Antoni i la Porta Pintada.


               
Any 1471- Felip Desportell, ciutadà, estableix a Gaspar Genovard un rafal situat entre el Pla de Sant Jordi, i el Coll d'En Rabassa, a cens anual de 16 lliures; confronta amb el camí que va a Montuïri, Porreres i Castellitx, garriga i pinar d'Àlvar Unís, donzell, garrigues i rafal de Gregori Joan al camí de l'Alanjassa.

               
4 de gener de 1471 - Privilegi reial a favor del trinitari Fra Jordi Fabregat pel qual es nomenat castellà de Capdepera.


               
3 de febrer de 1471-Joan II d'Aragó concedeix l'escrivania de la Procuració Reial a Antoni Morro, notari, sustituint a Joan Oliver.


               
Febrer de 1471-Joan Armadans és facultat per a transpassar el seu càrrec d'advocat fiscal al seu fill Tomàs Armadans Borrassa.

               
8 de febrer de 1471 - Contracte matrimonial de Francescina Armadans amb Mateu Safortesa.


               
25 de febrer de 1471-Testament de Joan  de Conilleres que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc amb els seus al costat dels Malferit.


               
14 de març de 1471-Bernat Albertí, adversari de Joan II, refugiat a Terol on viu la seva germana, viu el terratrèmol.


               
15 de març de 1471-Joan II ven la vila de Martorell a Requesens de Soler, fill de Galceran de Requesens, per 15.000 florins que serveixen per pagar els serveis fets per Hug de Pacs amb dues galeres a Mallorca. Enric, titular de la vila, i comte d'Empúries i duc de Sogorb protesta per aquest fet.

               
23 de març de 1471- Jordi Fabregat és nomenat castellà del castell de Capdepera. (ARM, RP 91, foli 111)


               
20 de juliol de 1471-Es fa inventari dels béns de Gabriel Gual, ciutadà difunt, a la seva possessió i cases de S'Arissal.


               
10 de setembre de 1471-Fá testament Pau Pardo, en poder de Francesch Milia nott.; fá mermesors a Galserán Pardo de la Casta son gendre, a Perot Pardo cav., son nebot, a Manuel y a Lluis Pardos son fills; dexas en Sant Francesch en la sepultura de son pare Pera Pardo; anomena se filla Violant Pardo muller del dit Pardo de la Casta y fá consta que Pera Unís fon primer marit de dita Violant; anomena a Isabel se filla muller de Lluis Bellviure de la ciutat de Valentia; y a Pau y a Juanot Pardos sos nets fills de Pera, son fill; a Martí a Pera y a Lluis de la Cavalleria, sos nets fills de Martí de la Cavalleria y de Beatriu Pardo se filia; a Juanot, Uguet y Guerau Bertrans, fills de Ferrer Bertrán y de Eleonor Pardo se filia; a Gabriel y Violant Bellviure, sos nets, fills de Gabriel Bellviure cav. de Valentia y de Brianda Pardo se filia; també anomena a Esclaramunda se germana muller de Joan Bertrán y a Martí Gual son cuñat marit de se germana Pereta.


               
Novembre de 1471-Guerra de Gènova contra Venècia: 30 naus venecianes dirigides per Andrea Mocenigo i Dolfino Venier posen setge a Quios.

               
5 de novembre de 1471 -Pere Sala, prevere, procurador de Gaspar Santàngel demana el segrest de béns de la rectoria de Manacor que ocupa l'excomunicat Esparandeu Espanyol. (ARM LR 73, 121-122)


               
11 de novembre de 1471- Bernat Juan, bracer, lliure i alforre vol ser enterrat en el carner dels xarquesos de la Seu .

               
11 de novembre de 1471 - Gaspar Sala és nomenat dipositari reial.


endavant