Any 1473-Sequera

               
Any 1473- Joan Desmàs és el propietari de l'alqueria d'en Mas on està situat el cap Enderrocat.

               
Any 1473 - Conflicte de Nicolau Quint amb un fill de Pere de Santjoan. Els Santjoan s'emparen en el lloctinent Blanes de Berenguer, odiat pels Quint, Pacs i Anglada que volen la seva destitució. Els jurats es posicionen contra els Pacs.

29 de gener de 1473 - Bernat Marsà i Pere Cifre, picapedrers, contracten amb els jurats la construcció d'un peu del mur que va entre el Temple i la Porta de sant Antoni.(ARM, EU 15, 29)
               
1 de febrer de 1473- El rei Joan entra amb l'exèrcit a Perpinyà i la guarnició francesa es retira al Palau dels Reis de Mallorca.

1 de març de 1473 -Sentència arbitral emesa en la causa entre Agustí de Copons, donzell resident a Barcelona, d'una banda, i Magdalena, vídua de Fortuny de Ruesta, donzell domiciliat al regne de Mallorca, i els seus fills Andreu Fortuny, Joana i Elionor de Ruesta, de l'altra, sobre repartiment de possessions i alqueries de la vall d'Estellencs.(Biblioteca de Catalunya. Perg. 413, Reg. 21054)

1 de març de 1473 - En compliment d'una sentència arbitral, Agustí de Copons, donzell resident a Barcelona, fa Establiment a favor de Magdalena, vídua de Fortuny de Ruesta, donzell domiciliat al regne de Mallorca, i del seu fill Andreu Fortuny de Ruesta d'unes possessions i alqueries de la vall d'Estallencs. Cens: 125 ll. mallorquines i 50 quartans d'oli.( Biblioteca de Catalunya. Perg. 411, Reg. 21037)

16 de març de 1473 - Joan Lombard, brodador de la ciutat de Mallorca, estableix en emfiteusi a Arcís Ramir, argenter de la dita ciutat, i a la seva muller Caterina, un verger situat a l'Horta de la Ciutat de Mallorca, i que té sota domini de l'Ardiaca de Barcelona. S'estableix un cens anual de 20 s. de moneda de Mallorca i una entrada de 50 s. de la mateixa moneda. (Pergamí 37-11-14 (A-4). Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt)

               
3 d'abril de 1473- Dirigida als consellers de Barcelona, demanaven poder-hi comprar blat perquè
"aquesta ciutat e Regne sta en gran necessitat e fretura de dits forments e se spera la anyada fallada car de Nadal ensà no y ha plogut e tots forns fem professons e fer dir continuadament los set guoyts de Nostra Dona suplicant a Déu per sa clemència nos haia mercè e do pluja" (A.R.M., A.H. 680, f. 134 v. - 135.)

10 d'abril de 1473 - El jurats partidaris del lloctinent Blanes de Berenguer i del bàndol de Pere de Sant Joan adverteixen al rei del propòsit de Bernat de Pacs i  Mateu Anglada, del bàndol dels Quint, i Jaume Vida, de sol·licitar el canvi de règim i la substitució del lloctinent a canvi d'un donatiu.

               
6 de juliol de 1473-Mor Pere Espanyol als 70 anys i és enterrat a sant Domingo.


               
23 de juliol de 1473- A sol·licitud dels síndics de la part forana, Joan II disposa que el governador i altres jutges de la ciutat reservin dos dies a la setmana per a jutjar els plets entre persones de les viles (ARM, LR 73, f. 274).


               
16 d'agost de 1473-Algunes despeses per a les festes de Pollença:


                ítem comprí per manament dals sanyós da jurats, sís dinés de salsa per metra an los fideus: VI.
                ítem comprí per manament dals sanyós de jurats mig corter de vin blanch d'an Pere Saguí a . . . : II s., V I .
                ítem comprí per manament dals sanyós de jurats a dos catius que hagranaran lo marcat hun sou: I s.
                ítem per ragar lo marcat quatre dinés: IIII.
                ítem comprí una lagosta qua soparan los juglàs lo disapta vespra, costà vuyt diners: VIII.
                ítem comprí lo dit del ort den Galiu sis diners d'ansiham: VI.
                ítem doní per tres malons qui sarviran a dinar e a sopar dos sous: II s.

24 de desembre de 1473 - El rei Joan II confirma al seu secretari, Jaume Martí, la possessió de la cavalleria o feu dit d'Alacanti, situat a Mallorca, a les parròquies de Muro i Sóller. (Biblioteca de Catalunya. Perg. 177, Reg. 10745)

endavant