Any 1474

               
Any 1474-Execució per haver atemptat contra el lloctinent.


               
Any 1474-Els forners deixen de pastar en diumenge o festiu.


               
Any 1474-Salvador Soler de Felanitx és captiu a Bugia.

26 de gener de 1474 - El fuster Pere Vivot amb motiu d'instal·lar-se a Nàpols col·loca la seva filla Sebastiana de 18 mesos amb Simó Muntanyola i la seva esposa Antònia fins als 12 anys a canvi de 20 lliures.

3 d'abril de 1474 - Arriba a Mallorca la Barxa de Rodes procedent d'Alexandria, Rodes i Sicília amb els 18 viatgers que hi anaven. El seu capità era Joan Argensola , Joan Durmer era el pilot i Benet Durmer l'escrivà. Els mercaderes eren: Miquel Arnau,Blanquet, Pere Bosch, Joan Canti, Joan Desmàs, Dalmau Ferrer, Pere de Ferreres, Cristòfol Llinàs, Francesc Llobera,Joan Nicolau, Pere de Parets, Felip Pont, Nicolau de Sales, Pere Saquam,Gabriel Sunyer, Gabriel Valldaura, Lleonard Vidal, Rafel Vidal.(ARM, RP 4150 ,f 9v-11). Entre altres coses compraren clau (girofle), bòrax, màstic, mirra, benjui,baladi (gingebre) laca, nou moscada,canyella, càssia, encens, cotó i 20 esclaus.
           
20 d'abril de 1474- Execució de Joan Rosselló acusat d'atemptar contra el lloctinent general i el capdeguaita Figuera. Estava acusat de matar Arnau Esbert, jurat d'Alaró.

               
17 de maig de 1474 - Un pregó ordena que totes les embarcacions han de passar una inspecció sanitària a càrrec dels jurats, del metge i dels quatre ciutadans custodis del morbo sota pena d'haver de pagar 100 lliures de multa.


               
20 de maig de 1474-El pescador Joan Bolitxer és autoritzat a fer una porta a una torre de la Drassana perquè pugui salar el peix.


               
7 de juny de 1474-Pere Rossell, bruixoler, reconeix deure a Antònia, muller del donzell Pere Vivot 5 lliures pel preu de vint-i-cinc quartans d'oli. (ARM, Prot. A-100, 30v-31.)

               
21 de juny de 1474- Fra Berenguer Roig, prior de la Cartoixa de Valldemossa i Gaspar Ferreres, confessor del rei, intenten la concòrdia entre els bàndols i així ho exposen al Consell General.


               
12 d'octubre de 1474- Pere Bauçà de Sant Joan ven Vicenç, esclau sarraí, per 61 lliures a Jaume de Lloscos.

               
1 de desembre de 1474 - El picapedrer Miquel Sagrera és contractat per fer unes obres a l'adoberia del blanquer Jaume Domingo on ha de fer un dipòsit per adobar les pells (nauc) no menys gran que el de Pere Canet. (ARM, Prot. F-82, 84v-85.)


               
5 de desembre de 1474-Elna cau en poder de Louis XI.


               
27 de desembre de 1474- Joan Perpal, sastre, habitador d'Artà, arrenda a Esteve Nadal, cirurgià de la vila, un hospici situat davant la plaça del poble. (ARM-Prot. C-191. Fol 26.).sant Bernadí Rosato
              Sant Bernadí-Rosato

endavant