Any 1477

   
Any 1477-Son Manet de la Torre (Binissalem) és dividida entre els tres germans Jaume, Vicenç i Joan Bestard.
   
Any 1477-Fra Nicolau Merola, dominic, és nomenat inquisidor.(HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 653)

3 de gener de l'any 1477- Llorenç Vives, d'Artà, ven a l'honor Antoni Serverà el domini directe, delmes, agraris, foriscàpies i lluïsmes  de la Cavalleria La Punta, situada en el terme de Bellver, de la parròquia de Manacor.
   
14 de gener de 1477 -Pere Pasqual, paraire de Mallorca torna de Barcelona amb mitja dotzena de llances manesques amb ferros (ACA, Batlia, c. 7, H-38, f. 1).

abril de 1477-Joan Duçay és nomenat assessor del governador.

9 de maig de 1477-Diego de Avellaneda, bisbe de Mallorca.

15 d'octubre de 1477 - Lleonard d'Alagón Cubello d'Arborea, marquès d'Oristany i comte de Goceano  és desposseït dels seus títols i béns per haver-se alçat contra el rei d'Aragó.

20 de novembre de 1477- L'ambaixador de la universitat forana, Joan Remiro, sol·licita a Juan II que els jurats no puguin servir-se de l'advocat i el síndic de la universitat del regne en els plets que es mouen entre ciutadans i forans perquè aquests oficials són pagats dels fons comuns del regne. El monarca delega en el lloctinent la resolució del problema. (A.R.M., L.R. 74, f. 186)

Desembre de 1477 Beatriu de Pinós en un document privat fa donació de la seva herència al regne de Mallorca per a la difusió del lul·lisme.


                                  taula de santa Gertrudis

                                             Taula de santa Gertrudis (Rosató)

endavant