Any 1478-Bíblia en català. Protestes de les classes baixes. El Convent del Carme, cau de la putaneria. Jueu convers esclavista.

   
Any 1478-Bartomeu de Verí, regent de la cancelleria d'Aragó.

Apareix la Bíblia en català en una traducció de Bonifaci Ferrer.

Any 1478 - A la fira de Salern els teixits de llana mallorquina són poc valorats: una quarta part del valor dels florentins, i  els de Perpinyà tenen un valor tres vegades més gran que els genovesos  fets a la mallorquina.

Any 1478-El cartògraf Jaume Bertran viu a l'illeta de Gabriel Martí a la parròquia de santa Creu.

Any 1478- El patró i boter Nicolau Esteve viu a l'illeta de l'església de sant Joan vora la Llotja.

Any 1478-Galceran de Santàngel, germà de Lluis Santàngel i espós de Graciosa Pardo, descendents de jueus conversos, habita a Santa Creu a l'illeta de Bacó. Va ser patró del vaixell "Santa Bàrbara".

Any 1478-La possessió de S'Àguila a la marina de Llucmajor és del donzell Joanot Sureda qui també és el propietari de la possessió d'Aumadrà (Lloseta).

Any 1478-Joan Ballester de Manacor , antic secretari reial,viu a santa Eulàlia de Palma, a l'illeta de Miquel de Sant Joan.

9 de gener de 1478-S'imposa una talla per fer front als adobs de murs i síquies. (Els contribuents consten en el registre A.H. 5117 de l'Arxiu del Regne de Mallorca). Per aquest tall coneixem entre altres l'existència dels espasers Pere Gallego (santa Creu), Pere Cifre, Joan Cifre i Guillem Borràs (santa Eulàlia), Llorenç Vani de sant Nicolau,  del ballester Pere Mora (sant Nicolau), del bombarder Felip Fuster (sant Nicolau), dels coltellers Esteve Cànoves, Guillem Alegre, Ramon Vidal (santa Eulàlia).

17 de març de 1478-"Tothom...qui tingua forment,ordi,avena,que dins sis dies haia denunciat en poder dels jurats".

26 de març de 1478- Fá altre testament Perot Pardo, en poder de Gabriel Aballar nott., en el cual consta ser se muller Aldonsa de Torrella y Perot son fill major; fá mermesors a la dita Aldonsa se muller y son fill Perot y a
Alvaro Unís Cav., a Ignati Torrella son cuñat, a Guillem Des Callar son gendre, a Manuel de Pau Pardo y a Joan Vidal sos cosins germans; deixas en la iglesia de Sant Francesch en la sua capella dels Pardos, en la qual mane sien posades banderes de les seues armes y divisas; consta ser se filla Violant, muller de dit Callar y Beatriu donsella y Francesch Alfonso fill segon, y fills Guillem, Ramón y Alvaro; consta ser se neboda Violant muller de Alvaro Unís y Berenguer Pardo son nebod; fá llegat a Mathias Çaforteça y dexa que es donen gramalles de dol a vint perents seus; anomena a Lluis Bertrán cosí germá.

2 d'abril de 1478-Fundació de la confraria de sant Sebastià de Porreres.

8 d'abril de 1478 Fra Creix i Fra Greva són protagonistes d'un gran escàndol per la seva vida perversa rodejats d'àvols fembres en el convent del Carme.(ARM AH 681, 2, 14)

3 de maig de 1478- Pere Abrí des Catlar, castellà d'Alaró.

6 de maig de 1478 - Joan Alexandre Adrets, metge jueu convers, i el mercader Gonçal Rois venen l'esclau moro Massot,de devers 17 anys, propietat de Rois, per preu de 90 1liures a Perot Descós. (ARM, Prot. P-430,40 i 52)

19 de maig de 1478- Derrota de les tropes de Leonardo d'Alagon marquès d'Oristany contra les tropes catalano-aragoneses a Macomer.

Any 1478, les classes baixes: "Per un tall ques fa de 3.000 lliures ara, lansen grans crits e gemechs,significant llurs grans missèrias".

El Convent del Carme era "casa de mals homens e àvols dones...;un estudi de ribaldaria e putaneria"

Una caravel·la carrega 250 quarteres de forment a Cala Manacor amb destí a Barcelona.

1 de juny de 1478 - Inventari de sant Honorat.

15 de juny de 1478- Jaume de Muntanyans exposa als jurats que el rei no admet franqueses en relació al pagament que ha de satisfer Mallorca per l'impost del coronatge.

15 de juny de 1478 - El metge jueu convers Joan Alexandre Adrets i el mercader Nicolau Giget, venen Amat esclau sarraí de 25 anys a Perot Descòs per preu de 90 lliures.(ARM, Prot. P-373,68.)


28 de juny de 1478-Neix l'infant Juan, fill dels Reis Catòlics, a Sevilla.

18 de juliol de 1478- Els paraires obtenen del rei Ferran el dret del llanerol pel qual els del seu gremi (teixidors inclosos) han de dipositar 2 diners setmanals a la caixa.

El 18 de juliol de 1478 fa testament Jaume Cifre, barrater, fill de Jaume i Antonina, i vol ser enterrat a Sant Francesc (ARM, P. 2557, f.103).

23 de setembre de 1478- Beatriu de Pinós fa un llegat per al finançament del lul·lisme a Randa , però l'oposició familiar al mateix ho impedeix.

7 de desembre de 1478-Lluc Gelabert de Simeu és elegit administrador de la Gabella de la Sal entre els prohoms forans. (ARM EU 16, f. 46v)

endavant