1479 Mare de Déu de la Mercè - Rafel Mòger
                              Mare de Déu de la Mercè - Rafel Mòger

   
Any 1479

Any 1479-Les prostitutes han de pagar 8 diners al dia per l'acollida a l'hostal del Bordell.

Any 1479-La torre del Moll pateix enderrocs.

9 de gener de 1479 - Dissabte- El Gran i General Consell es reuneix a la gran sala del Consell a la Casa de la Universitat. Els consellers presents són: els jurats, Bernat Burgues Safortesa, Jordi Burguet, Gabriel Martí, Bernat Celià, Rafel Despuig, Antoni Ballester; els conseller per l'estament militar: Joan de Lloscos, Pere Vivot, Francesc Sanglada, Guillem Puigdorfila, Bernat Morey, Bernat Miró; els conseller per l'estament dels ciutadans: Bonifaci Morro, Rafel Salt, Galcerán Desmàs, Gaspar Genovard, Guillem Desmàs, menor, Jaume Muntanyans, Francesc Morell, Felip Pont; els conseller per l'estament dels mercaders: Melcior Busquet, Cristòfol Llinàs, Antoni Morro, notari, Pasqual Fabra, notari, Blai Valero, notari, Joan Mir, notari, Antoni Piris, notari, Antoni Massanet, notari,  Miquel Quintana, Bartomeu Febrer, Joan Vidal, Joan Pallarols, Guillem Busquets, Simó Grasset, Rafel Vidal. Consellers forans: Antoni Jover i Bernat Trobat d'Inca, Joan Alcover i Mateu Palou de Sóller, Miquel Romeu i Lluc Gilabert de Sineu, Rafel Cabanelles i Jaume Cerdà de Pollença, Gabriel Canals i Gabriel Clar de Llucmajor. Pere Andreu de Manacor, Miquel Comes de Muro, Martí Fanals d'Alcúdia, Antoni Roca de Sencelles, Bernat Fluxà de Santa Margalida, Antoni Esplugues d'Artà, Jaume Artigues de Felanitx, Arnau Albert de Santanyí, Antoni Antic de Campos, Antonti Picornell de Montuïri, Pere Torres d'Andratx, Pere Vic d'Esporles, Guillem Penya de Valldemossa, Jaume Salom de Robines, Pere Suau de Selva, Antoni Mesquida de Porreres.
   
9 de gener de 1479- Pere Espanyol i Rafel Vidal defenedors de la Mercaderia exposen la necessitat d'arreglar el Moll i especialment la torre que està en perill d'enderrocament.

El 19 de gener de 1479 mor el rei Joan II a Barcelona.El succeeix Ferran I el Catòlic, fill de Joana Enríquez de Castella.

El 5 de febrer de 1479 el  pintor Rafel Moger cobra per la preparació dels funerals del rei Joan II.

26 de febrer de 1479 - El trompeta de Ciutat Pere Joan Poc per mandat del Lloctinent General i a instància dels jurats fa una crida a Cort en la que anuncia que no podran entrar carros a Ciutat ni davall els ponts imposant una sanció de 10 lliures als que ignorin la norma. Al mateix temps es prohibeix descarregar pedra en el moll.AGHM, Llibre Extraordinari dels Jurats de 1478 a 1480, fol 60 v )

11 de març de 1479-Ordinacions de la confraria de sant Bartomeu d'Artà, de la que eren majoria els Sureda i els Morey.

19 de març de 1479- Ordinacions de la confraria de sant Miquel, de la mateixa parròquia a Palma. Els seus sopreposats són Antoni Mir, peraire,  Joan Burgos, botiguer, Rafel Piquer, blanquer.

25 d'abril de 1479 -  Pasqual Fabra és nomenat ambaixador davant Ferran el Catòlic per tal de resoldre desavenències entre els jurats i el bisbe de Mallorca.

27 d'abril de 1479-Joan Brunet, mestre d'aixa, guarda les tres torres de Portopí davant sant Nicolau.
   
5 de maig de 1479 -Bartomeu Castanyer i Vicenç Despuig de Sóller contracten amb el donzell Francesc Aixaló fer una síquia de canals de pedra de Santanyí de 700 canes (112 metres ) en el coll de Valldemossa.ARM, (Prot. M-251, 38-38v.).

Dilluns, 14 de juny de 1479. Pere Mir i el seu fill Andreu tots dos de Fornalutx, reconeixen deure a Jaume Montserrat prevere, beneficiat de la Seu i procurador de les monges de Jonqueres, 71 lliures i 10 sous que prometen pagar per Nadal. Testimonis: Jaume Arbona de Biniaraix, Sanç Bisbal de Fornalutx i Bernat Mianes escrivà de la cúria de Sóller. (ARM, Prot. F-l 14, 7v. (2ª part)).

12 de juliol de 1479 - Fra Mario de Pasa atorga el dret a Gabriel Salvà  de governar i administrar l'eremitori de sant Honorat.(A.H.M., Prof., S-324, 90 vto.)

15 de setembre de 1479-Prohibició d'anar amb armes al Bordell. Qui sigui capturat amb armes patirà el tall del puny.

15 de setembre de 1479-Els clavaris de la Consignació es queixen dels fraus que es fan a la Gavella de la Sal: "los habitadors de la part forana de la present ylla occultament e horas captades cullen e sen portan de la sal de las marines e singularment de Campos Luchmaior e Santanyi no solament per llur us mas encara per vendré aquella en tant que per totas les parroquias de la dita part forana se empre mes de la dita sal que de la dita Gabella" (A.R.M. A.H. A.G.C. 11, 85 T.-86.)

2 d'octubre de 1479: franquesa a Joan Dessi, sastre, nadiu de Sardenya, que ha contractat matrimoni amb una donzella i de sos béns ha fet dot (EU-16, f. 134 v.).
   
13 de novembre de 1479-Contracte d'aprenentatge de Joan Oliver amb Vilasclar.

2 de desembre de 1479- Montalboto Lombardo, patró sicilià de la caravel·la Sant Amador acorda amb Joan Vidal carregar 240 salmes de blat des de Sicília a Alcúdia, Pollença i Ciutat a 11 sous per salma i 30 florins d'Aragó com a paga.

2 de desembre de 1479- El cavaller Pere Gual accedeix en subhasta a les terres que formen Son Gual (Palma) i que eren propietat del rei i del bisbe de Barcelona, amb obligació de doble feu.

endavant