Any 1481-Vida escandalosa de les religioses de la Tercera Regla. Conflictes amb els castellans.


   
Any 1481: "Els que viuen de llurs censals per no esser pagats de la dita Universitat (de Mallorques), la qual axi com es dit, remolca set anyades, per causa dels drets e de les ajudes, qui han presa tanta disminució que cascún any se venen la terça part o menys del que vendre se acostumaven, passen llur vida molt streta; los mercaders, per mancament de moneda, de la qual axí com es dit no sen hic trobe ne sen hic bat, no fan ne poden fer aquella mercaderia que en lo passat fer acostumaven; e els manastrals han mancat los guanys quels homens de condició los donaven."

   
Any 1481-Ferrer Berard Soldevila és nomenat assessor del governador.


Any 1481 - El metge jueu convers Joan Alexandre Adrets i el donzell Pere de Marí són els perceptors dels delmes a pagar pels manacorins. (ARM, Prot. R-310,33v.).
   
3 de gener de 1481 - Miquel Guàrdia ven Ses Basses (Marratxí) a Joan Gil i Joan Morera.

gener de 1481- El corsari castellà Juan Gentil pren una nau veneciana en el moll de Ciutat: "stant surta en lo port e circa lo moll de aquesta vostra ciutat una nau veneciana patronetjada per Saba de Stefani, venecià, la qual era vinguda de Sivilla carregada de sucres, argents vius, tonyines e altres mercaderies, e stant en lo dit port guiada per lo vostre lochtinent....,lo dit cossari es vingut e, sens altra occasió, ha presa la dita nau veneciana, e aprés li ha levades e preses totes les robes, e aquelles ab si sen ha portades fins à la xarcia inclusivament,lexant solament lo buch de la dita nau en lo dit port, la qual presa sestima de tres milia e sinchcents ducats ensús...."( Llibre de Lletres Missives de 1481 á 1482, fol. 6 v.)
   
març de 1481-El rei suspèn dels seus càrrecs al lloctinent Blanes de Berenguer i a l'assessor Joan Duçay. Nomena en el càrrec de lloctinent virrei  a Joan Pagès.

1 de març de 1481- El rei condemnala Universitat del Regne de Mallorca a
«solvere in civitate Barchinone dictos creditoribus censualistis dictas pensiones censualium, tam debitas quam de cetero debendas».
   
22 d'abril de 1481- El dominic Fra Buades cobra pels sermons de la Quaresma a Montuïri.

   
3 de maig de 1481- Joan Burgues, mercader i ciutadà de Barcelona, natural de la Ciutat de Mallorca, ordena testament. Nomena marmessors a en Mateu Capell, mercader, a en Francesc Burgues i de Santcliment, cavaller, a en Joan de Santcliment, a na Constança, vídua d'en Francesc Cardona Bussot i de Sitges, i a n'Aldonça, muller d'en Pere Joan de Santcliment. Disposa ser enterrat al cementiri del convent dels Frares Predicadors de Barcelona. Institueix com a hereva universal a la dita Constança, vídua d'en Francesc Cardona Bussot i de Sitges.

   
maig de 1481- Sol·licitud d'expulsió de les religioses de la tercera regla per la seva vida escandalosa (E axí mateix, en la iglésia del dit loch de la terça regla, axí com és dit, és ple de tota dissolució e vicis)

    E com ffins assi, la damunt dita honesta deliberació e sanct propòsit no puga esser posat a deguda execució, causant la fretura e incomoditat de scholes e loch on los damunt dits studiosos puguen convenir ahon lo damunt dit mossèn Pere Deguí, e exercitar-se en la dita art; e per ço han pensat los demunt dits, ab favor e adjutori de vosaltres, ffàcilment haver lo loc de la tersa regla, lo quali té moltes comoditats all demunt dit exercici,forrigitades per lo reverendíssim senyor bisbe les dones en aquell dit lloch habiten, les qualls, exigints lurs colpes als mèrits, e delictes tant notoris que ab manera alguna de dissimulació e tergiversació celar e cobrir no's poden, moltes vegades per vosaltres e vostres predecessors en aquest loch, és estat proposat deure supplicar all dit reverendíssim senyor bisbe vollgués aquellas, per ocasió dels innumerables e enormes scàndolls tot dies si segueixen, per deguts remedis de justícia expellir e totallment foragitar...

                                   


                                  rei Ferran
                                     El rei Ferran


7 d'agost de 1481 - Ferrari de Berard és nomenat assessor del governador.

Agost de 1481 - Ordenacions de la Cofraria de l'Assumpció a Costitx.

11 d'agost de 1481- Arriben al moll de Ciutat naus castellanes comandades per Francisco Enríquez.  

19 d'agost de 1481 - Enfrontaments de mallorquins contra la tripulació de naus de l'armada castellana a Palma.
"los dits viscayns en molt nombre armats pujaren fins al bordell e, per volersen manar e traure per força del bordell una fembra sens pagar lo que dévia, mogueren allí gran remor, e de continent lo lochtinent real hi cavalcá e feu la provisió deguda.
Après, retornanthi los dits viscayns en major nombre, lo dit lochtinent hi ana e ab bones maneres trasqué e divertí los dits viscayns de aquell loch, manantlossen davant fins foren dins lo carrer de la Mar, e quant ells foren aquí, sentintse reforçats, axí per altres viscayns qui ab ells se juntaven quant encara per esser prop de les naus, aquells se pararen que nos volgueren pus retraure, ans feren gest e esforç mes apparellat á resistencia que á obediencia, tirant de continent les spases, e en acó tingueren tot lo carrer de la Mar e de la plassa del molí; e per quant se aplegava e concorria en acó molta gent de la terra, lo dit lochtinent e nosaltres, per evitar majors inconvénients, teniam tot aquell orde e esforç que podiam en ferne tornar tots los pobles de la terra, provehints ades à la una part ades á laltra. E com en aquest temps se introduis fama per la ciutat que los viscayns havien feta resistencia e havien nafrat lo lochtinent real, de continent los pobles foren à les armes, venints e davallants la vía de mar hont tots eram, e axí la pelea se escalfa en tanta manera, axí per lo carrer de la Mar com per lo carrer de Sanct Johan, que, ab grandíssimo treball e perill de les persones, lo dit lochtinent e nosaltres fem cessar la dita brega e foren retrets tots los viscayns dins lo moll hont se foren fets forts ab bona empavessada e ballestería,e los de les naus qui spessament bombardajaven la ciutat,la qual brega cessada, se trobaren morts en la
plassa del moll tres o quatre viscayns e dels de la terra son stats molts nafrats, axí de passadors com de spingardes, dels quals ni ha qui stan molt mal e nos creu puxen campar de morir....(Llibre de Letres Missives de 1481 á 1482, fol. 24.)

28 d'agost de 1481 - Ordenacions de la cofraria de la Nativitat de Fornalutx.
   
24 de setembre de 1481 -El rei Ferran envia una carta a Pere de Sant Joan en la que exigeix el pagament dels censals.
endavant