Any 1483

   
Any 1483-Felip Desportell, ciutadà, ven a Alvar Unís un rafal situat entre el Pla de Sant Jordi, i el Coll d'En Rabassa, per 200 lliures que confronta amb la garriga i pinar d'Alvar Unís, el camí que va a Montuïri, Porreres i Castellitx, i les garrigues i rafal de Gregori Joan al camí de l'Alanjassa.(ARM P-163 f. 76 V.-78.).

   
Any 1483 - Francesc Ballester, tintorer, signa un contracte amb Pere Terrencs per pintar un retaule que els tintorers volen a la seva capella del Carme.

10 de gener de 1483 - Ordenacions de la Cofraria de la Trinitat i de sant Sebastià de Muro.
   
14 de gener de 1483- S'estableix una talla impositiva per a poder arreglar la síquia , els murs , el moll i altres necessitats.

   
18 d'abril de 1483- Els descendents d'antics esclaus turcs, ara  francs,  demanen autorització per a la fundació d'una nova confraria de sant Jordi al convent de sant Francesc.(AHM. RP. S, 38, fols. 181-185).


 
16 de juny de 1483-Mor el jurista Miquel Andreu.

4 de juliol de 1483- Ordenacions de la Confraria de sant Cristòfol de  sant Antoni de Pàdua a Ciutat. Els seus sobreposats són  Joan Bertran, boter i Antoni Caldentey, peraire. Els prohomes són: Bernat Quintana, Pere d'Osca, Nicolau Avellà, peraire i Pau Martí, tintorer. El rector és Francesc Sagrera.

    Els càrrecs de la vila de Muro són: Vicens Goxat, Miquel Font, Jauma Lompart, Jordi Fiol, jurats,  lo p r e s e n t a n   dela dita vniuersitat. Miquel Roger, Johan Battio, Johan Saloni, Johan Baro, Barthomeu Matheu, Johan Parelio maior, Anthoni Comes, Gabriel Riusech, Pere Baro, Johan Ballester, Pere Comes, Jaume Moragues,Guillem Morev, Barthomeu Cerdo, són els consellers.

7 de juliol de 1483- Benedicció de la creu de pedra davant el portal de santa Fe per part del canonge Antoni de Busquet.

3 d’agost de 1483 Alcúdia obté el privilegi de no poder-hi entrar vi, en protecció a la producció pròpia.


14 d'agost de 1483 - Pere Benet Teseu Valentí Ses Torres Dameto és graduat Doctor d'ambdós drets a Bolonya.

               arc de l'antic Estudi General
Portalet de l'antic Estudi General incorporat al nou Estudi General


   
30 d'agost de 1483- Fundació de L'Estudi General Lul·lià.

   
5 de setembre de 1483- Miquel Tries, Jordi Tries i Pere Collel sol·liciten la constitució de la confraria de boneters, que es reuneixen a la sala capituar dels framenors. La seva patrona és La Puresa, i la seva capella, la de la Puritat de Sant Francesc. Són elegits sobreposats de l'ofici Miquel Tries, major, i Pere Boronat, i prohomes en Pere Collell, i en Joan
Lambi.


10 de setembre de 1483 - Ordenacions de la cofraria de la Sacratíssima Verge de Valldemossa.
   
Desembre de 1483 - El rei convoca Corts a Tarassona per tal de tractar de la recuperació dels comtats de Rosselló i de la Cerdanya presos pel rei de França.


endavant