Alonso Sedano
                                               Alonso Sedano

Any 1486

   
Any 1486-Passa a l'Hospital del Sant Esperit de Roma una campana abans situada a l'Almudaina.

 

 
                                   Sedano
                                                 Martiri de Sant Sebastià

   
Febrer de 1486- Salvador Sureda contracta Alonso Sedano per a l'obra d'un retaule dedicat a Sant Sebastià a la Seu.
   
El 16 de febrer de 1486 mor el lloctinent general Francesc Berenguer de Blanes.
   
23 de febrer de 1486- El lloctinent Francesc Sagarriga ordena al batle de Manacor que prohibeixi batre i fer garbes davant el Palau Reial, castigant aquesta activitat amb 10 lliures de multa, un terç de les quals seran per aquella persona que denunciarà els fets.
   
16 de març de 1486 - Joanot Sala compra el que seria Son Cós (Marratxí)
   
abril de 1486-Joan Duçay és nomenat assessor del governador.

12 d'abril de 1486- Els corredors de coll Joan Capella, Joan Mas, Bernat Costa, Rafel Capella, Joan Roger, Jacme Martorell, Joan Gornes, Pere Robi, Miquel Marti presenten mitjançant els seus col·legues Joan Poch i Antoni Morató i els sobreposats Antoni Rafal i Miquel Oliver els capítols de l'ofici.Bogue.—(Arxiu de la Cúria de Governació—Llibre de Suplicacions de1496 a 1499, fol.20 a 25.)
   
20 d'abril de 1486-Els pintors Rafel Moger, Nicolau Martí, Pere Terrencs i Joan Desí sol·liciten l'aprovació de la seva confraria.
   
3 de juny de 1486 - Pere Cifre, picapedrer, contracta per 100 lliures unes obres a fer a la casa d'Antoni Galiana. Emprarà pedra de Rafalbeig per fer una escala i de Llucmajor per fer l'arrambador. La volta de la cuina serà de pedra blanca de Portals. (ARM, Prot. M-431, 117-118v.).

14 de juny de 1486 - Es celebra a Mallorca amb alimares i festes la conquesta de Loja per el rei Ferran.


27 de juliol de 1486 - Jaume Roig s'examina per tal d'exercir d'apotecari. (ARM, Prot. N-3,42r-v).

29 de juliol de 1486 - El conseller en cap Jaume Destorrent diu que la Inquisició a fet fugir de Barcelona més de 500 famílies de conversos.
   
17 de setembre de 1486- Processó a favor de la creuada contra Granada.
   
12 d'octubre de 1486-Gaspar Rius torna la barca llogada de Pere Portuguès amb les veles podrides.
   
13 d'octubre de 1486 - El picapedrer Joan Fàbregues comença les obres de reforma de la casa de Nicolau Quint.(ARM, Prot. M-431, 196v-197v.).
   
17 de novembre de 1486- Una reial cèdula fa cedir una campana del Palau Reial de l'Almudaina a l'església del sant Esperit de Roma.
   
13 de desembre de 1486- El lloctinent general (virrei) Àlvar Unís, essent jurats, Salvador Sureda, Joan Nicolau, Simó Serralta, Antoni Vallori, Joan des Pí, Francesc Ballester, juntament amb els representants del Gran i General Consell, Berenguer Santacília, Gabriel Marti, Nicolau Espanyol, Bernat Rovira, Joan Vicens, Pere Companyo, els síndics de la Part Forana, Pere Ferrando de Felanitx, Joan Axartell d'Alcúdia,i el notari i procurador seu Joan Ramiro, disposen uns "Capitols fets sobre los abilaments de les dones e festes de nupcies....
"....que en les sposalles que dequi avant se faran en la présent ciutat e ylla de Mallorques no si pusque fer ne dar collacio de confits, si ya donchs ensemps ab les sposalles nos feya ajust de les parentes del novi en la casa de la novia axi com se a c u s t u m e n  fer, en lo qual cars e no en altre sia permes donar collacio de confits, axi empero que no si pusquen dar mes avant de quatre bassines de confits o altre confeccio, en cascuna de les quals no hi pusquen haver mes havant de vuyt lliures de confits; e que en la primera vegada que lo novi entre en casa de la novia se pusquen dar dues bassines, en cascuna de les quals no pusque haver sino com dites vuyt lliures de confits.."

II- "E per major observancia de la prohibició de dits marvets e bastes statuhexen e
ordonen que los sastres sien tinguts de continent prestar jurament en poder del dit honorable mostaçaff que daquiavant no tallaran ne senyaran ne cosiran ne daran consell com se pot tallor o fer alguna gonella o briall ab marvets o bastes, e que si sabrán que algunes gonelles o brialls seran tallats contra la dita prohibició decontinent ho denunciaran al dit honorable mostasaff sots pena de XXV lliures aplicadores ut supra, en les quals encorreguen ultra lo perjuri."

III - "Ítem statuhexen e ordonen que del primer dia del mes maig prop vinent en avant alguna dona o donzella la qual no sia muller o filla de cavaller, gentil hom, ciutada o mercader qui sia stat jurat, o fill del qui es estat jurat, no puxa portar alguna roba, manto o gonella ne altre specie de vestidura de seda, exeptat que les mullers o filles dels mercaders que no serán stat jurats ne fills de jurats,
e les mullers e filles dels notaris e, dels menestrals richs, los quals menestrals en los talls de la Universitat serán tatxats per mil lliures, pusquen aportar manegues de seda e perfill o cortepisa en les gonelles de seda de quatre dits de ampla tant solament, e si lo contrari de les dites coses sera fet sien les robes perdudes
e la que contrafara incorregue en pena de XXV lliures aplicadores ut supra."

IV " Ítem statuhexen e ordonen que del dit primer dia del mes de maig en avant alguna dona maridada jatsia sia muller de cavaller, gentil home, ciutadà o de mercader qui sia stat jurat o fill del qui es estat jurat, no puxa tenir per son vestir ne aportar mes avant de una gonella de seda e de una roba e un manto de seda, e si sera trobada portar o teñir per portar mes avant de una de cascuna de les dites vestidures, incorregue en pena per cascuna vegada de XXV lliures aplicadores per un ters al fisch del senyor Rey e per un ters al acusador e per lo restant ters a las obres dels murs de la present ciulat.E que a alguna no sia licit en gonellas de drap o de seda aportar benes ni trepes de seda."

V " Ítem statuhexen e ordonen que alguna donzella de qualsevol grau stament o condicio sia e quulsevulla dot que baja o sper haver, no puxa portar gonella ne roba ne manto de seda sots pena de XXV lliures aplicadores segons lo precedent capítol e de perdre les robes. Si empero era sposada de cavaller, gentil hom,
ciuteda o mercader qui sia stat jurat, puxa portar totes les robes e abilaments permesos portar a les maridades que son de les dites condicions."

VI " Ítem que algún hom o dona de qualsevol grau o condicio sia no puscha portar alguna roba o vestidura de seda folrada de aquella matexa o de altra seda, ni de drap folrada de seda, e si lo contrari sera fet que la roba sia perduda e lo contrafahent incorregua ab pena de XXV lliures aplicadores ut supra."

VII " Ítem que les mullers e filles dels homens de part forana qui pagaran en talls per tres milia lliures puxen aportar ço que aporten les mullers dels mercaders qui no son stats jurats e no mes avant, e a les altres no sia licit aportar sino ço que es permes portar a les mullers dels menestrals."

VIII " ítem que algún enfant o fadri menor de XII anys axi mascle com femella de qualsevulla grau, stament o condicio sia, no puscha portar alguna vestidura de seda, exeptat que los mascles fills de cavallers, gentils homens, ciutedans o de mercaders qui sien stats jurats o dels fills dels qui seran stat jurats, pusquen aportar manegues e collars de gipons, e les femelles filles dels dessus dits."

endavant