Any 1488

   
Any 1488-Pere Terrencs és nomenat pintor oficial de la Universitat de la ciutat i regne de Mallorca.

Any 1488-Arriba a Mallorca el pisà Benito Orlandis.
   
Any 1488 - Mateu Serra és el batle de Marratxí.
   
Any 1488-Fra Pedro Pérez Munebrega, dominic, és nomenat inquisidor.(HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 653).
   
12 de febrer de 1488- Dimarts- Bartomeu Caldentei, mestre en teologia, és elegit ambaixador del Regne.

8 de març de 1488 - Joan Baró compra Vinromà (Muro) a Joan Fornari.

Abril de 1488-Mor Pere Abrí des Catlar, castellà d'Alaró.

Dilluns 14 d'abril de 1488- Dia de l'Àngel.

Diumenge 4 de maig de 1488- Mor un fill petit de Huguet de Pacs d'una caiguda des d'una finestra del castell de Bellver.
   
Dimarts 6 de maig de 1488- Arriba a port un laüt provinent de Barcelona. El patró explica que a Catalunya hi ha set fustes sarraïnes, i que els estudiants de Lleida es fan la guerra en bandositat.
   
Dimecres 28 de maig de 1488- Troben una minyona d'entre 3 i 4 anys morta. Es culpa de la mort a captius. El mateix dia mor d'una estocada Miquel Macià.
   
Dilluns 9 de juny de 1488-Arriben inquisidors en un galió i s'allotgen en el Temple.

16 de juny de 1488 - Mor Lluís Bernat de Berard Moretó, que va ser jurat i conseller del Regne.
   
Dilluns 23 de juny de 1488-Plou en la nit de Sant Joan.
   
2 de juliol de 1488-  Testament de Joan Reyó que vol ser enterrat en la clastra de sant Francesc en el carner dels Rey i prop del Capítol.
   
Dilluns 7 de juliol de 1488- Processó i acció de gràcies per la presa de Beja i altres llocs de Granada.

11 de juliol de 1488 - Confiscació d'una casa del cantó dels bastaixos de santa Creu i de censals propietat de Joan Alexandre Adrets, metge jueu convers, censalista  i esclavista per part de la Inquisició després de la seva fugida de Mallorca . Era membre del Gran i General Consell.

16 de juliol de 1488 - Mor Lluís Bernat de Berard i Moretó, jurat ciutadà militar. Va estar casat amb Simona Ballester i després Pràxedis Caulelles.
   
18 de juliol de 1488-Mor Gaspar Genovard Sala.

23 de juliol de 1488 - Mor Llucià de Colomines, metge.
   
Agost de 1488- Alonso de Sedano i Pere Terrencs pinten un retaule de la Mare de Déu per al convent dels franciscans.
   
7 d'agost de 1488 Baptista de Negro, gentilhome de Gènova, és admès com a ciutadà novell poblador i ha transportat son domicili i muller,se li atorga franquesa (EU-19, f. 6).

13 d'agost de 1488 - Acte de reconciliació amb 300 persones descendents de jueus conversos. (AHN, Inquisició, llibre 846, f.369 u)
   
25 d'agost de 1488-Dilluns. Mor Huguet Bernat de Pacs Sureda.
   
15 de setembre de 1488-Arriben naus de Cotlliure on hi ha pesta i esperen al morber.
   
11 d'octubre de 1488-Aprovació dels capítols del redreç del quint del vi i vinagre
   
17 d'octubre de 1488- Mestre Bartomeu Caldentey , Jaume Risso, teòlegs i els preveres Francesc Prats i Joan Domènec  demanen als jurats que prohibeixin exercir la medecina al metge jueu Isaac, en una carta on expressen tota la seva fòbia als jueus: Y no es faula, ans es cert, segons havem per testimoni en lo libre Fortalitium fidei, libro tertio, consideratio septima, que cascun any al menys se tenen per beneventurats si poden haver hun infant crestia y el crucifiquen en recort y vituperi de la passio del redemptor Jesus. En lany de salut MClxxxiij covench al rey de França foragitar tots los juheus de son règne perque en la sepmana sancta cascun any fonch trobat que mataven hun infant crestia. En M.CCC. xxxxv. matzinaren tots los pous en Alamanya. En M. CCCC. xxiij, imperant Federich, en la ciutat de Vienna mataren très infans crestians. En M.CCLXI en Forquin, vila en Alamanya, mataren hun infant de set anys. En M.CCCCL. en la ciutat de Una,mestre Simeon juheu degolla hun infant crudelissimament; en lo règne de Castella cramaren maliciosament y maxinosa lo loch de Canata e la major part dels habitadors. En MCCCCL. en terra de Lucdotos, de Almanya mataren hun infant, e feta sendra del cor de aquell e mesclada ab vi molts juheus ne combregaren. En M.CCCC Lvij. en la ciutat de Tauri, tallaren hun tros de carn de la cuxa de hun infant, volent de aquell fer sacrifici...
    
21 de novembre de 1488-Mor Diego de Avellaneda, bisbe de Mallorca. El succeeix Roderic de Borja.(papa Alexandre VI).
   
24 de novembre de 1488- Gabriel Domènec, curtidor, empra unes cases que estan sobre el portal de santa Fe.

23 de desembre de 1488 - Ignacio López de Mendoza arriba a Sardenya amb el càrrec de virrei.


endavant