Any 1491- El lloctinent Eiximen Péres Escrivà de Romaní, víctima de l'enfrontament dels bàndols i de les maniobres de Burgues.

   
Any 1491-Nicolau Montanyans de Verí es casa amb Beatriu de Berard per poders.
   
Any 1491-Inauguració de l'orgue de la Seu. En la decoració de les seves portes hi treballà Rafel Mòger.
   
Febrer de 1491- Pere Brondo, ciutadà, estableix a Antènor Dameto un corral i cases antigues esbucades, en el rafal dit el camp d'En Francolí, al Pla de Catí, alou i domini directe del Bisbe de Mallorca, a cens de 2 quarteres de blat (ARM P-163 f. 278 v.).
   
20 de febrer de 1491- Diumenge. Processó de creuada a Sa Portella.

25 d'abril de 1491- Inici de la construcció del convent de santa Magdalena.
   
27 d'abril de 1491- Jaume Sobirats, blanquer ciutadà,  envia homes per a la barca que ha fet fer a Joan Prats, mestre d'aixa.

3 de juny de 1491 - Execució d'un home a la forca després del tall del puny amb el que havia pegat bastonades a la cara d'una Mare de Déu de l'església de Fornalutx al temps que un altre punia per fals testimoni duurant una hora en el costell del Moll.

A 3 de juny de 1491 se pagua 5 11. 17 s. Per la execució de los heretges e apostatas condennats per lor Reverens Inquisidors, é son los seguens

Cremats en persona Galceran Suqui, Pere Arbona Silia sa muller.Dolsa muller de Matéu Jonta.

Cremats ab statua

La dona Violant mr: De Bath. Bennasser; Anthoni de Pirila, Coloma mr: de dit Pirila, Mario[a) mr: den Frunce Spessa, Gaspar Brondo, Aldonsa mr sua, Anthoni Vidal, Violant mr: den Francí Sobirats, Isabel mr: den Galceran Valleriola, Sclaramunda mr: den Leonart Torrella, Johan Lopes, Eleonor se muller; e de na Ster mr: den Tagamanent. Los quals son stats amarrats a la porta aplagadisa é alli cremats.
   
21 de juny de 1491-Els jurats de Mallorca demanen al Infant que aplaci l'arribada de Micer Jeroni Albanell, encarregat del procés derivat de l'enfrontament entre Armadans i Espanyols a sant Francesc, perquè la seva presència podria ser perjudicial a la concòrdia dels dos bàndols.

1 de juliol de 1491 - Mor Ignacio López de Mendoza, virrei de Sardenya.
   
14 de juliol de 1491 -Dijous - Pere Gual deixa a Pere Pisà de Bunyola un troç de terra que és garriga per fer-hi tres forns de calç al seu càrrec i que durant un any des de la festa de Nadal podrà explotar. Pere Gual aporta tres olles i les pedres per fer els forns i Pisà podrà disposar com vulgui de la llenya que arrebassi per fer els forns (ARM Prot, P-386, 117v)
   
16 de juliol de 1491-Sense considerar la sol·licitud dels jurats el rei ordena  a Micer Jeroni Albanell investigar els fets de l'enfrontament entre Armadans i Espanyols i també obrir un  procés contra el lloctinent Eiximen Péres Escrivà de Romani acusat de mal govern.
   
16 de juliol de 1491- És suspès de govern el baró de Beniparrell, Eiximen Péres Escrivà de Romaní Ram, enfrontat a Burgues. La suspensió suposa també la cessió de la meitat del seu sou a Micer Albanell, que també cobra per la funció de jutge,
   
16 de juliol de 1491-Joan Duçay, assessor del governador, és nomenat virrei de Sardenya.
   
3 de setembre de 1491- Jeroni Albanell, nou virrei de Mallorca.
   
18 de setembre de 1491-Carta reial on s'ordena al virrei Albanell que cessi en les seves funcions a l'assessor de veguer, Guillem de Puigdorfila, si s'aconsegueixen proves de la seva participació en els enfrontaments dels Armadans i Espanyols. El seu substitut seria Benet Valentí.

5 d'octubre de 1491 - El nou virrei de Sardenya, Joan Dusay, arriba a l'illa.
   
19 de novembre de 1491-Antoni Cerolla d'Alcúdia ven a Lluís Tona tot el corall a 13 sous per cada lliura i tres unces.
   
26 de novembre de 1491-Eclipsi de lluna a la matinada.
   
29 de desembre de 1491 - Testament del cavaller Baltasar Tomàs en favor de l'església de la Verge de Lluc, però els seus familiars, disconformes, mouen un plet contra aquest testament.

endavant