Any 1498-Construcció del portal de l'Almoina. Fundació de Monti-sion de Porreres.

   
                                      sant Pere (fragment)

                                  Sant Pere (fragment) - Terrencs (?)


Any 1498-Butibalansí (Algaida) és propietat de Pere Reus.
   
Any 1498-Construcció del portal de l'Almoina de la Seu de Ciutat.
   
Any 1498- Fundació de l'oratori de Monti-sion de Porreres.
   
Any 1498-Restauració de la muralla del Mirador, molt afectada per l'onatge. (Islas Baleares, pàg 324-Piferrer i Quadrado).
   
Any 1498-El notari Antoni Mir compra la possessió La Punta d'Avall (Mancor) a Antoni Peretó.

13 de gener de 1498 . Prohibició de jutgar a rutlla o bolles en el camp de Santa Fe,a les fronteres dels camps sembrats sota pena de 10 lliures que es repartiran en tres per al delator, tres per l'oficial que executi la multa i quatre per l'obra de la Seu. (Arxiu de la Cúria de Governació- Llibre de Cartes Reials de 1493 à 1501, fol. 51 v .)
   
El 30 de gener de 1498, Joan Crespí, paraire de Mallorca es casa amb Caterina, viuda de Jaume Poquet, argenter (ARM, P. 2820, f. 97 v.).

19 de febrer de 1498 - Joan Seguals, fill de picapedrer, amb llicència dels sobreposats de l'ofici dels paraires, es col·loca amb Joan Bibiloni, paraire per aprendre'n l'ofici.
   
5 de març de 1498 - Pere Joan Albertí ven una olla que té en el rafal d'en Perera , a prop del camí de Bunyola per fer un forn de calç a Pere Pisà de Bunyola. (ARM, Prot. A -106, 13v).
   
13 de març de 1498- Testament d'Arnau Llitrà, notari,que vol ser enterrat a sant Francesc a la capella dels Pacs en el vas del seu pare.
   
14 de maig de 1498 - El gremi de picapedrers es reuneix a la sala capitular de sant Domingo.
   
16 de maig de 1498- Mateu Moragues Calafat ven part de les cases, hort i terra de Son Moragues (Valldemossa) a Amador i Bartomeu Bauçà de Llucalcari.
   
14 de juny de 1498 -Benvinguda, esposa del corder Joan Moyà és executada en efígie pel Sant Ofici.
   
11 de juliol de 1498 - Lluc Olives, tender de Mallorca, deu a Gabriel Ferrer, mercader de Reus, ara habitador de Mallorca, 6 lliures restants d'haver-li comprat 16 quarteres d'avellanes per vendre (ARM, P., T-222, f. 101).
   
3 de setembre de 1498- Nicolau Amic, pintor, ciutadà de Mallorca, reconeix deure 24 lliures per dos sacs de llana (ARM, Prot. C-198, 126v).
   
6 de novembre de 1498 - Miquel Soler , habitant de l'illa de Riudamenya (sant Nicolau) comença a exercir de castellà de Capdepera.

endavant