Any 1499- Andreu Mesquida, síndic de Manacor encarrega un retaule a Pere Terrencs, pintor i Jaume Febrer, escultor per 850 lliures.
   
Any 1499- Felip de Pacs Cunilleres aporta la pedra per a la construcció del portal principal de l'Hospital General.
   
12 de gener de 1499 - Edicte del bisbe Antón de Rojas contra els posseïdors de llibres amb receptes i sortilegis per invocar els dimonis.
   
El 30 de gener de 1499 són executades per bruixeria Antònia Prats i Beatriu Villanova "Llautera".
   
26 de març de 1499 - Gabriel Torres, botiguer de Mallorca, deu a Cristòfol Sanctafe, mercader de Cambrils, 15 lliures. 19 sous. per certa quantitat d'ametlles, que vol per vendre a la minuta a la seva botiga. (ARM, P.T-224, f. 91 v.).
   
12 de juny de 1499- Els pelleters Salvador Gener, Salvador Fortesa i Jaume Aguiló, sol·liciten la constitució de la seva confraria , la qual es reuneix a Santa Fe o al Temple.
   
16 de juny de 1499- El General Consell es posiciona contra el lloctinent i governador Joan Aymerich:
    "Com per molts actes fets e per los qui de cascun dia se fan per lo magnífich mossén Johan Aymerich, ara lochtenent general e governador del present regne, evidintíssimament aparegua la regencia sua no conferir al bé e tranquilla repós del dit regne, ne als habitadors de aquell, mes esser molt nociva per les males e injustas práticas que ell té, no sols en fer excepcions de personas en los juys que dona, en los quals de les causes civils acustuma fer crimináls, contra aquells qui no aderexen a les sues opinions e no li fan la servitat e obsequi, mes encara en socitar de continuu cosas novas per les quals se son seguides molts dans al dit regne e als singulars de aquell; e per lo continuu studi que té en posar e constituir en mala opinió de la magestat del rey, nostre senyor, los habitadors de aquest dit regne, scrivint e informant aquella, molt sovint, de coses desviants a la veritat, e acó per tant que, tenint sa altesa los domiciliáis en aquesta ylla en dita mala opinió, no done a ells fe quant vullen posar lurs justes querelles contra lo dit president; e per que, axí mateix, ell sia vist tan industries e en la sua regencia tan expert, que sápia tenir en pau e repós un poblé tan mal e inobedient quant ell lo descriu, volent atribuir a la sua industria e providencia lo que, en veritat, es deu atribuir a la virtut del poblé, lo qual, si fos tal qual ell diu no poria esser per ell governat"..."E preveyent ell (Joan Aymerich) açò, per medi de alguns manestrals, familiars e domèstichs seus, a tengut studi de gratificarse ab alguns artesans e ab alguns pagesos, persuadint aquells que, sens alguna gravesa del poble, ell vol fer quitar e luir los censáls que fa la Universitat del dit regne, per hon levaran drets e impòssits que en aquell se cullen e exhigexen; e que, per fer e procurar ell açò, molts li fan contrari, el han en odi, per la qual cosa se és introduhida tanta error en molts del dit poble, que aquest regne és vengut pochs dies ha en perill de un gran scàndel, del qual encara no és del tot quiti"."Per tant, los dits ambaxadors, informaran de totes aquestes coses a la preffata magestat, a la qual soplicaran que, per mercè, li plàcia provehir de altre president en aquest dit seu regne..." (ARM, AGC, 17 f. 43.)


    
11 de juliol de 1499- Daniel Xiger és relaxat en estàtua pel Tribunal del Sant Ofici.

19 de juliol de 1499- Jaume Febrer i Pere Terrencs contracten l'obra del retaule major de la parròquia de Manacor amb Andreu Mesquida.
   
25 de juliol de 1499- Tomàs Tripali escriu una carta al pisà Benito Orlandis, resident a Mallorca, en la qual comunica que els seus familiars preguen que torni a Pisa.
   
20 d’agost de 1499- S’estableixen curses de cavalls a Santa Fe (Porta del Camp) per tal d’afavorir-ne la cria.
   
26 d'agost de 1499 - Promulgació de la Pragmàtica de Granada que reorganitza l'administració de Mallorca en matèria econòmica per tal de fer front a la fallida de l'hisenda de la Universitat i poder fer front a la situació d'impagament del deute dels censals.
   
12 de setembre de 1499- S'aprova la institució del Col·legi de fusters d'obra grossa amb seu a la Porta de Sant Antoni. L'ingrés al col·legi exigeix la netedat de sang.
   
2 d'octubre de 1499 - Joan d'Argensola, cavaller de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem i batliu de Mallorca, estableix a sor Caterina Llulla, priora del monestir de sant Jeroni unes cases enderrocades del blanquer Gabriel Domènec situades al costat de dit monestir.
   
18 d'octubre de 1499- Testament de Joan Caulelles que vol ser enterrat en el vas dels seus al costat dels Malferit en el claustre de sant Francesc.
   
25 de novembre de 1499 - Boda de Caterina Mòger, filla del pintor Rafel Mòger, amb el paraire Guillem Sbert.
    (ARM, Prot. T-837, f. 46-47.)
   
13 de desembre de 1499- Les onades han fet malbé la muralla davant la casa de Joan Angelats.
   
15 de desembre de 1499-Testament de Damiana Ferrer, esposa de Pere Balaguer, que vol ser enterrada en el carner dels seus en el cantó vora el Capítol del claustre de sant Francesc.

endavant