Any 1502

Any 1502- Guillem Caselles,inquisidor a Mallorca.

Any 1502- Pontiró és propietat d' Onofre Canet, notari.

Any 1502-Antoni Dureta, mercader, es casa amb Margarida Massanet, filla del jurista Lleonard  Massanet.

Any 1502- Juan de Loaysa,inquisidor a Mallorca.

12 de gener de 1502-Joana de Galiana, muller de Berenguer de Montornès, donzell de Mallorca ordena testament. Mana marmessors al seu marit Berenguer de Montornès, al seu germà Berenguer de Galiana, cavaller, a Salvador Sureda, cavaller, i Gabriel Mora, prevere i confessor seu. Institueix com a hereu universal al seu germà Berenguer de Galiana, cavaller. Mana que sigui sepultada a l'església de la Seu de Mallorca, a la capella de les ànimes del purgatori.

El 25 de gener de 1502 s'estableix una Reial Orde de Ferran el Catòlic per la qual s'egixeix la contribució per a la dot de l'infanta Dona Joana.

26 de gener de 1502-El batle ordena la presa d'una barca biscaïna carregada de blat.

7 de febrer de 1502 - El picapedrer Miquel Jordà contracta amb  Nicolau Quint unes obres a fer a la possessió de Morell (Artà) on ha de fer una volta de pedra picada. Miquel Jordà ja ha aportat la pedra treta per ell mateix. Nicolau Quint ha d'aportar sis lliures per any de feina d'un ajudant i aportarà  als dos, pa, escudella i vinagre. Ha de posar un manobre a disposició de Jordà i pagar un total de 55 lliures. (ARM, Prot. S-884, 15v-16v.)

15 de març de 1502- El papa Alexandre VI incorpora a l'hospital de sant Antoni, l'església de sant Antoni de Pàdua, popularment coneguda com sant Antoniet o sant Antoni de sa Porta.

6 d'abril de 1502 - Miquel Armengol de Llucmajor acorda amb el notari Nofre Canet fer una cisterna de 33 pams de Montpeller de llarg i  20 pams d'ample en el patí de la casa de la possessió de Puntiró. (ARM, Prot S-616, 22).

Dia 23 d'abril de 1502 moren executades en persona pel Sant Ofici, Antònia Quart , esposa de Pau Garro i Anneta, esposa del mercer Joan Fortesa i el corredor Antoni Boga. El mateix dia són executats en efígie pel Sant Ofici Joan Pinya, cosidor, Gabriel Montaner, Gilabert Valleriola, Galceran Rabassa , corredor, i la seva esposa Antònia, Rafel Martí, Pau Garro "de Querde", assaonador, Graciosa Castellano, Salvat Rotger, Pau Bennásser, botiguer, Manuel Coll, Anneta, esposa de Gabriel Muntaner, Antonina, esposa de Jaume Juncar, Aldonça, esposa del teixidor Pau Berard, Bartomeu Umbert, Joan Mulet i la seva esposa Joana, i el teixidor Andreu Andreu.

Dia 28 d'abril de 1502, Magdalena Porcell és raptada per Bartomeu Maó.

maig de 1502- Elecció de Jaume Berard, batle de Ciutat, Guillem Desmàs, veguer, Francesc Bartomeu, veguer forà, Anselm Porqueres, assessor del batle, Benet Valentí, assessor del veguer ciutadà, Joan Gual, assessor del veguer forà i Joan Rossinyol, mostassaf de Ciutat.

9 de juny de 1502- El Col·legi de la Mercaderia acorda subvencionar les obres projectades a la Seu amb 500 lliures en total que s'han de pagar a 50 lliures cada anys.

25 de juny de 1502 -Joan Frexes compra una casa davant Sant Antelm, de la parròquia de Santa Creu, a Guillem Perera.

5 d'agost de 1502- El lloctinent Joan Aymerich és reclamat pel rei Ferran per tal que informi de la situació a Mallorca i en el seu lloc el substitueix el seu germà Jordi Miquel Aymerich.

12 d'octubre de 1502 - Guillem Casselles és nomenat inquisidor.

Novembre de 1502- Una barca de Miquel Garau, i el galió de Jordi Santacilia capturen tres naus carregades de blat i fletades pel rei Ferran amb queviures per l'exèrcit destinat a Sardenya.

9 de desembre de 1502-Se faculta als defenedors del Col·legi de la Mercaderia a pagar la meitat de les despeses de l'estol que la Universitat ha enviat a Cabrera per a foragitar als pirates berbers, i també per a reclutar 20 homes per al mateix fi que han de partir en la galera de Jordi Santacília.

endavant