Ramon Llull

Ramon Llull segons Joan Desí (1503)

     Any 1503-Assassinat un jurat a Selva.

Any 1503- Santa Maria del Camí disposa de 47 focs, i devers 235 habitants . Manacor té 3064 habitants.

 • Any 1503- Tomàs Malferit, regent de la cancelleria. 

 • Any 1503 - Bàndols a Muro- Enfrontat el partit de Joan Santjoan, Pere Ramon Santmartí, Jaume Arnau i Miquel Puigdorfila amb el de Ramon Puigdorfila, Puigserver i Soldevila.

 • Any 1503- Berenguer de Santacília és el propietari de Sa Torre (Llucmajor), Joan Bennàsser és el propietari d'Alfàbia (Bunyola), i Miquel Ballester el de Llucamar (sant Llorenç).

  Febrer de 1503-Una fusta al servei dels jurats de Mallorca s'apodera al port d'Eivissa d'una nau fletada pel rei cap a Sardenya.


  Març del 1503 - Contracte d'aprenentatge del sard Salvador Guiso amb el picapedrer Joan Sagrera.

  27 de març de 1503 - Boda de Joanot de Pacs amb Isabel Malferit.

 • Dia 6 d'abril de 1503 per manca de gra s'autoritza menjar carn per Quaresma.

 • 7 d'abril de 1503- Moren executats pel Sant Ofici, Brianda, esposa de Rafel Ravell, Leonor Canti, Violant, esposa de Pere Canti, Pau Lloscos,botiguer, Pere Mulet,barber, Pere Canti,corredor d'orella, Jaume Cabrera, sastre, jueus.

 • 2 de maig de 1503- Els pintors Joan Desí, Gonçal Muntalegre i Joan Català, d'una part, i Bernat Amades i Vicenç Berenguer, sobreposats del gremi dels gerrers, de l'altra, contracten la realització d' una imatge de la Santíssima Trinitat pel preu de 60 lliures a càrrec de la confraria dels gerrers.(A.R.M., Prot. C-224, folis 31-31v.)

 • 8 de maig de 1503-Mor Rafel Garcies, predicador, inquisidor.

 • 28 de juny de 1503- El Consell de la vila d'Artà atorga la botiga a Bartomeu Escalas.

 • 17 d'agost de 1503-Mor Alexandre VI, que va ser bisbe de Mallorca (Roderic de Borja).

 • 4 de setembre de 1503- El jurat Simó Coll és assassinat a Selva de 47 ganivetades.

 • 6 de setembre de 1503- Inventari del notari Mateu Moranta a Alfàbia amb motiu de la mort de Joan Bennàssar . Notes:
  A Alfàbia tenien aquests esclaus: Helena, mallorquina de 65 anys; Amet, esclau moro de 50 anys; Amet, traginer de 40 anys;Àngel, de 40 anys, de nació de moros, Martino, esclau negre de 35 anys,Assen, negre, de nació de turcs, de 30 anys; Pedro, negre, de 30 anys; Jaume, turc, de 28 anys; Saíd, moliner de 26 anys; Joanico, moro de 25 anys. El majoral era Blai Bestard de Rubines. Hi havia 11 bous aregs, 3 bous i una vaca ximples i 20 vaques salvatges. També hi havia 6 someres, 2 rucs, 5 ruques, una muleta somerina i 6 ases dolents i 2 rossíns a l'estable. En el porxo del patí hi havia un cep per als esclaus. A la casa dels esclaus hi havia lliteres i dos bancs, i en la que solia estar el porquer hi havia una llitera amb càrritx per dormir els esclaus. A la cambra dels escuders hi havia 7 quarteres de garroves d'Ullaró (Campanet). A la botiga de l'oli hi havia 32 alfàbies i 7 odres. A la sala hi havia un taulell d'escacs amb un saquet on eren les peces del joc, 4 ballestes, 4 llances manesques, 2 cuirasses penjades a la paret, 6 rodelles amb les armes del difunt, una cadira feta a la genovesa, dos barragans de pipíu (capots de nadons), entre moltes altres coses.

  8 de setembre de 1503- El lloctinent Aymeric va a Muro a posar pau entre els bàndols de Pere Ramon de Santmartí , Joan de Sant Joan, i Miquel Puigdorfila enfrontats al de Ramon Puigdorfila i Soldevila i Lluis Soldevila.

 • 8 de setembre de 1503- Establiment de la possessió de Binialmare en emfiteusi a Bartomeu Jaume d'Alaró per Bartomeu Seguí i la seva dona Joana de Sencelles. El primer haurà de pagar un cens anual de 15 quarteres de forment a Arnau Burguet cada any per Sant Pere i Sant Feliu.

  20 de setembre de 1503 -Salvador Servera ven la Cavalleria de la Punta (Manacor) a Antoni Mir, ciutadà, notari.

 • 22 de setembre de 1503- Moros capturen Jaume Riera al port.

 • 13 d'octubre de 1503-Joan Cabaspre és nomenat catedràtic del lul·lisme a l'Estudi General.

 • 5 de novembre de 1503-Surt una processó de la Seu en favor de la victòria a la guerra de Salses. 

 • 25 de novembre de 1503 - El calceter Joan Serra és executat (relaxat) per la Inquisició.
  endavant