Any 1504

Any 1504-Jaume Berard és propietari de quatre esclaus negres a Caubet (Bunyola). Francesc Berard és el propietari del Rafal Garcès (Inca)

Any 1504-Joana Nadal és la propietària de Bellver (sant Llorenç)

 9 de gener de 1504-"Es vist haver hic mester tant per lo menjar com sembrar circa CCXX milia quarteres de forment" a Mallorca.

21 de febrer de 1504-Arriba a Palma, Jeroni Descoll (o Coll), nou lloctinent general i regent de la cancelleria.

Dia 1 d'abril de 1504 es fa un pregó per la pau entre la monarquia espanyola i la francesa.

10 de juny de 1504 - A 10 de juny de 1504 se paga al exactor de la casa dels bans 7 11. 4 s. 2 per la execucio man[a) da fer de Anthoni Coll de Alcudietal,lo qual de su propia bocha ha confesat ell ab Naseteva Coll son germa haver mort en Simo Coll Jurat de Selva ab 47 feridas entre coll, tallades e lanzades que li havian dudes cruelment, é ab lo qual tenia homenatge, per la qual cosa es estat proveit é manat per lo Spectable Llocht. Genl., que lo dit Coll sia portat a la plassa de S. Anthoni é alli sia degollat. É del Coll sia fet 4 quartes, lo un dels quals sia portat al loch ahont fou comes lo dit delicte, laltre en lo cami del pont de Inca, laltre en lo cami de Manacor: é laltre en lo cami de Luchmaior.
Item pagui al dit Exactor 4 11. 8 s. 4 per la execucio manade fer de dos homens, lo hu dels quals se diu Johan de nacio de negres, laltre Francesc Rocha, los quals han confessat haver comes crim de sodomia per dues vegades éper ço han manat sian portats a la Porta Aplegadissa, e alli lo dit negre sia ofegat é apres cremat, e al dit -Francesc attesa la sua menor edat, o actes que fos stat pacient, que amb una palla foguejant li sie donat tres golps al ses, é sia exeltat del present Regne.

18 de juny de 1504 -L'assassí de Simó Coll de Selva és degollat i esquarterat a la Porta de Sant Antoni.

22 de juny de 1504 -Joan de Llunes, porquer, és executat pel Sant Ofici juntament amb Joana esposa de Joan Munyós, sastre.

27 de juny de 1504-Els jurats demanen al papa Juli II que sor Elionor Serra sigui reposada en el càrrec d'abadessa de Santa Clara.

30 de juny de 1504 -El lloctinent Jeroni Descoll surt de Ciutat cap a Bunyola on els bàndols enfrontats han matat una persona. (ARP.Llib. de Dades 1504 а 1505)

4 de juliol de 1504 - El Consell de Manacor aprova la compra de 400 quarteres de blat a 10 sous però que siguin del terme de Manacor. (AHM, Su-44,f.245 v.-246)

12 de setembre de 1504-El Tribunal del Sant Ofici fa cremar persones a la foguera:

A 12 de setembre de 15... paguí a Cristl. Serra per mans den Johan Bestard Exactor de la casa dels bans fiscals de la Ciutat de Mallorques 15 11. 5 s. Des quals de manament del spectable Locht. genl. del present Reyne havia despeses en la execucio manada fer de les persones devall scrites, los quals per los Reverens Inquisidors foren declarats per heretges é per lo dit Locht. genl. condennats a cremar é son los que seguexen: Joan Serra, calceter i Violant sa muller, Elionor muller de Joanot Jonat, filla del dit Serra, Francí Valleriola; Catalina muller de Lorens Janer; Guillema Mulet, Vidal Prohensal,Daniel Berard i Francina sa muller; Francís Goscons

18 de setembre de 1504-Pere Tornamira Desmàs compra mitja possessió d'en Joan Cladera o de Totosaus a Manacor.

7 d'octubre de 1504 -Tomàs Seguals, picapedrer, acorda amb el prevere Joan Riera,, encarregat de les obres de la Seu, entregar pedra del cap d'en Feliu per a la fàbrica de la catedral a raó de 13 lliures la barcada.(ARM, Prot. C-265, 46v.)

8 d'octubre de 1504-Cessa en la lloctinència Jeroni Coll i torna per segona vegada Jordi Miquel Aymerich.

26 de novembre de 1504- Mor la reina Isabel de Castella i d'Aragó als 53 anys a Medina del Campo. El funeral a Mallorca es celebra el 8 de gener de 1505.

29 de desembre de 1504 - Testament de Francesc de Berard Sabater registrat pel notari Martí Terrers. Estava casat amb Isabel Gual Moix..

endavant