missal mallorquí

                                                                                                                                 Missal mallorquí de l'any 1506

     
Any 1506


   
Any 1506- El Consell General demana al rei que l'elecció anual dels 6 jurats es faci el dia de Sant Jordi.
   
Any 1506- Juan Navardú, inquisidor a Mallorca.
   
Any 1506-El jurat en cap era Jordi Miquel de Sant Joan del bàndol del Born. Altres  de la partida del Born eren el cavaller Pere Joan Albertí, els ciutadans Nicolau Espanyol, Miquel Pont, Joan Borrassà , Joan Descors i el paraire Miquel Tries.
   
Any 1506- Contracte signat entre els jurats de la vila d'Algaida i Pere Terrencs pel qual aquest es compromet a la realització d'un retaule per a Sant Honorat. (A.R.M., Prot. C-271, folis 1r-1v.)
   
Any 1506-La sala de sesions a Cort, era a la planta baixa i s'accedia a ella per un portal al pati situat enfront del balcó de les audiències públiques. El General Consell es reunia a la part alta.
   
7 de gener de 1506-El lloctinent i governador Joan Aymerich comunica en un bàndol la boda del rei Ferran amb Germana, neboda del rei francès i l'aliança amb França: "...per lo present sien fetes alimares e actes de exaltació e alegria, tan grans e de tanta jocunditat e letícia com cogitar se pusquen, e jamés par algú sien stades fetes; les quals alimares hagen de comensar la nit següent e duren fins diumenge vespre primer vinens, aprés que les campanes de la Seu e altres sglesies hauran comensat a tocar...sots pena de 25 liures al fisch reyal aplicadores" (ARM, AH, 426, f. 49).
   
9 de gener de 1506- Proposta del jurat mercader Mateu Riera que és aprovada per a canviar el dia d'extracció dels jurats i consellers: Ultimadament vos denunciam que par cosa molt impertinent que la extracció deis jurats se fassa com fa lo dia de Sancta Lucia, per quant los jurats qui tenen exir no tan aquella deguda provisió de forments e vitualles que fer hauurien per tot lany, e los qui novament entren no poden donar aquella rahó que donarse deu, e seria molt útil al regne que los jurats se trasquessen en la fi de abril, e axí ells serien tot lany jurats e farien deguda provisió de forments. Placieus aconsellar sis trametrá al senyor rey per fer dita mutació.
    Sobre la qual proposició es stat conclús, diffinit e determinat per la major part del concell, que sia impetrat del rey nostre senyor que los jurats sien trets á xxv de abril, e axí mateix se fassa dit dia extracció dels concellers, rematentho tot als magnifics jurats.
    El rei decidí que l'extracció de jurats seria el 23 d'abril, dia de sant Jordi, data que per raons de feina no agradà als jurats , que optaven per fer l'extracció més tard i proposaren el dia de sant Pere Màrtir, i com que preveien que no seria possible demanaren el restabliment de l'extracció a sort i sac per Santa Llucia.
   
El 12 de gener de 1506 es fa un pregó per la pau d'Espanya amb França.
   
17 de gener de 1506- Primer baptisme registrat a Esporles: Joana Francina Sala,filla de Pere Sala.
   
23 de gener de 1506-El lloctinent Aymerich prohibeix disfressar-se amb robes clericals durant el carnestoltes.
   
El 26 de gener de 1506 el virrei Joan Eimeric surt de Ciutat durant 15 dies en visita a les viles.
   
El 18 de març de 1506, Ferran el Catòlic, de 53 anys, es casa amb Germana de Foix de 18 anys i neboda de Lluis XII a Dueñas.
   
6 de maig de 1506-Pere Tornamira des Mas, ciutadà de Mallorca, i la seva muller Caterina, per raó del matrimoni del seu fill Llucià amb Isabel, donzella, filla del difunt Arnau de Puigdorfila, donzell de Mallorca, i de la seva muller Aneta, fan donació entre vius al seu fill Llucià de 1.500 l. de Mallorca.
   
8 de maig de 1506-Francesc Burgues jura el càrrec de procurador reial.

8 de maig de 1506 - Jaume Burgues, donzell de Mallorca, com a hereu de la seva esposa Elionor, firma rebut de 10 lliures 16 sous a Pere Manyes, sastre de ciutat de Mallorca, capital d'un censal que feia la casa d'aquest situada a ciutat, a la parròquia de Santa Eulàlia. (Biblioteca de Catalunya. Perg. 454, Reg. 10207)
   
10 de maig de 1506-Maria Sunyer, fa professió con a monja jerònia a santa Elisabet.
   
13 de juny de 1506- Jordi Miquel de Sant Joan, surt amb altres genets en socors de Pollença per l'avís de la presència de moros.
   
30 de juny de 1506 -Ferran II d'Antequera demana 4000 florins d'or als jurats, imposició del maridatge de la seva filla Catalina.
   
4 de setembre de 1506- Francí Bartomeu compra l’Illa de Dragonera.
   
4 de setembre de 1506 - Pere Antich, picapedrer, es compromet a fer un aljub a la possessió que tenen Elionor, víuda de Francesc Ballester,  i els seus fills a Petra. (ARM, Prot, M-595, 91v)
   
setembre de 1506 - Macià Vaquer, nebot de Gabriel Vaquer (després prior de Lluc) i fill de Jaume es col·loca amb el sabater Pere Torner per aprendre l'ofici.(ARM. Prots. T-456, 99 i T-481, 41.)
   
16 de setembre de 1506 -Jaume de Hirdis, llibreter encarrega el Missal Mallorquí que s’imprimirà a Venècia
   
25 de setembre de 1506-Mor Felip l'Hermós, rei de Castella, en beure aigua gelada després de jugar a la pilota
   
1 de novembre de 1506-Isabel, vídua de Pere Estaràs, mercader de la ciutat de Mallorca, ordena testament. Nomena com a marmessors al seu germà Pere Constantí, notari, i a Clara, muller de Nicolau Crespí, notari de la vila de Manacor. Institueix com hereu universal al seu germà Pere Constantí, notari. Mana que sigui enterrada en l'església del monestir de Sant Francesc en la tomba dels seus pares.
   
17 de novembre de 1506- La confraria dels sastres lloga a Miquel Desí, brodador, una botiga amb sostre contigu, situada davant el monestir de Sant Domingo, per exercir-hi el seu ofici per nou anys i per la quantitat de quatre lliures.(A.R.M., Prot. C-262, folis 58r-59r.).


endavant