Maria Magdalena de Joan Català
                                            Maria Magdalena
                                             (Joan Català (?))

 Any 1507-Prohibit tenir amistançades. Execució de conversos.

No deixa de ser impresentable que el jueu Baruch Braunstein ens intenti justificar
allò que és injustificable, perquè els crims són crims independentment de les èpoques
 i de les "raons" i encara menys sostenibles quan es fonamenten en pràctiques irracionals
com són sempre les que sorgeixen de la religió, i que serveixen d'excusa en molts casos
 per a practicar tota mena d'abusos i de robatoris, com si l'Església Catòlica de l'edat mitjana
 fos una entitat aliena al poder i  als indesitjables criminals  i corruptes papes que la dirigien
per al seu benefici i d'aquells que en feien pinya al seu costat.

Aixó és el que escriu el jueu Baruch (Els xuetes de Mallorca. Els conversos i la Inquisició de Mallorca. Barcelona 1976. Curial. P. 41-42.):

La mentalitat moderna, acostumada a pensar que la religió és una qüestió pròpia
 de la consciencia individual pot trobar difícil de comprendre aquesta concepció especial de la
religió com a materia purament objectiva. L'església catòlica de l'edat mitjana
prengué la posició que la religió es trobava més enlla dels dominis del judici lliure
dels individuals. Era un do de Déu i era l'obligació de 1'Esglesia assegurar-ne la
continuitat de la seva forma primitiva. El propòsit original de la Inquisició fou de
conservar-la pura i conservar-hi els seus adeptes. L'Església poseïa i ensenyava la
veritat de la religió; la Inquisició fou ideada per tal que en fos la protectora.


 


església de Sineu  
Any 1507-Fi de la primera clau de l'església de Sineu.
   
Any 1507- Boda d'Elisabeth Duran Safortesa amb Jaume Desmàs Pasqual.
   
16 de gener de 1507-"com per la gran sterelitat e mancament de aygües que a present per nostres pecats e demèrits tenim en la major part del prement Regne, sia stat deliberat demà que serà diumenge fer solempne procesó la qual partirà de la Seu i amb el cos de la gloriosa Sancta Prexedis anirà al monestir de la Verge Maria del Socós. E dimecres e divendres de la sepmana vinent ier la mateixa solempne e general processó". (A.R.M., 626, f. 57 v. - 58 v.)
   
Març de 1507-Un edicte prohibeix als casats tenir dona enamorada sota pena de 25 £.
   
9 d'abril de 1507- Testament de Joan Lloscos que vol ser enterrat a sant Francesc.
   
Dia 12 d'abril de 1507 s'ordena el repartiment de blat entre els desocupats d'Inca.
   
12 d'abril de 1507- Una nau de Jordi Ris és a Menorca amb gent apestada.

16 d'abril de 1507 - Francesc Burgues és nomenat castellà de Santueri.

23 d'abril de 1507 - D'acord amb l'establert en la carta reial del rei Ferran l'elecció de jurats que es feia per santa Llúcia passa al dia de sant Jordi i en aquest dia són elegits, Àlvar Unís, Joan Domingo Nicolau, Joan Garcia, Miquel Palmer, Joan Ribes i Antoni Mirambell.
   
15 de maig de 1507- Rafel Ballester de Manacor i Pere Thomàs Andreu són admesos pels jurats com a ciutadans i nous pobladors de Ciutat.
   
14 de juny de 1507 - El paraire Joan Çagranada paga 16 lliures a Gaspar Burdils per la llibertat d'un fill bord que ha tengut amb Caterina, concubina de Burdils.(ARM, Prot. T-846, f. 181-182.)
   
9 de juliol de 1507 -Llucià Tornamira Desmàs compra la meitat de Tutusaus a Manacor.
   
20 de juliol de 1507 -Són executats pel Tribunal del Sant Ofici: Francesc Morro, botiguer de llenç ; Rafela, esposa de Jaume Llop; Pere Llop,sastre, Blanquina, esposa de Joan Amorós. Són relaxats en efígie: Dolça, esposa de Francí Grau; Eulàlia, esposa de Gabriel Vila; Floreta, esposa del corredor Galceran Bonnín; Elisenda, esposa del sastre Pere Llop; Elionor, esposa de Miquel Oliver, Joan Amorós i Antonina Coll.

28 de juliol de 1507 -Posen llumeneres a Ciutat perquè el rei ha arribat a València.
   
Agost de 1507-Neix Jeroni Nadal, teòleg jesuïta.
   
16 de setembre de 1507-Un bergantí de Lleonard Capdebou carrega passatgers que han d'anar a Catalunya.
   
20 de setembre de 1507 -Rafel Aguiló i la seva esposa Clara moren cremats pel Sant Ofici.
   
3 d'octubre de 1507-Col·locació de la imatge de la Mare de Déu amb els Àngels al retaule de la Consolació de les monges jerònimes de Palma.
   
30 d'octubre de 1507 -El canonge Gregori Genovard predica en una funció solemne al monestir de Santa
    Elisabet i en presència del bisbe Miquel Morro beneeix una imatge de la Verge-sagrari, obra de Gabriel Mòger, jove.
   
21 de desembre de 1507- Diego de Silva i Ribera, bisbe de Mallorca.

endavant