Any 1508-Fam.

Any 1508- Guillem Caselles, inquisidor a Mallorca per segona vegada.
   
Any 1508- Albocàsser (Manacor) és propietat de Pere Tomàs Andreu.
   
El 21 de gener de 1508 són estranyats els religiosos claustrals.
   
23 de gener de 1508- "Lo poble stà per perir de fam".-Comunicació dels jurats d'Andratx.
   
15 de febrer de 1508-Nicolau Truyol del Fangar ven l'esclau sarraí Jordi a Pere Oliver de Moranta per 75 lliures.
   
17 de maig de l'any 1508- Pere Caselles, jurat, i Esteve Nadal, síndic de la Parròquia d'Artà, manifesten deure al Magnífic Carles Despuig, administrador dels forments de la Universitat, 306 lliures, 16 sous, per preu de 236 quarteres de forment de Sicília.
   
23 de maig de 1508- El clavari de Tortosa per ordres dels procuradors paga 8 sous al llaurador Pere Calbo «...per la anada feta per part de dita ciutat ab letra de aquella baix a la Ribera per donar avís, axí als pescadors com a qualsevol altres persones que estiguessen en masos, barraques, Amposta y la Ràpita que no acullisen ningunes gents que hisquesen del navili de Pere Forcadell...».Pere Forcadell arribava de Mallorca i es pensava en el perill de la pesta.
   
26 de maig de 1508- Antoni Ferrer, jurat d' Esporles reconeix un deute de 31 lliures i 4 sous per 24 quarteres de blat de Sicília.

26 de maig de 1508 - Concòrdia feta entre els jurats, consellers i preveres de Porreres  i Gabriel Mòger sobre la creació de la Passió per a la capella de Monti-sion (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya, Registre 3502). Notari Bernat Baulenes.
  
 20 de juliol de 1508-Executada Rafela,esposa de Jaume Llop, Blanquina, esposa de Joanot Amorós i Francí Morro, botiguer,jueus.
   
13 d'agost de 1508-Reconciliat Joan Colom, teixidor de llana, pel Sant Ofici.
   
23 d'agost de 1508- Bartomeu Palou d'Orient compra l'esclava Elionor de 40 anys, a Joana, viuda de Maxella per 20 ducats (42 lliures).
   
28 de setembre de 1508 -L’inquisidor Guillem Caselles fa cremar tres dones a la foguera, després d’escanyar-les: entre elles, Blanca Bennàsser, esposa del capser Francí Bennàsser. de l’illeta d’Andreu Net, i Dolça, esposa de Pere Felip. El mateix dia Bartomeu Castellar és executat en efígie.
   
11 d'octubre de 1508- Jaume Vives, de Manacor, barata a Berenguer Serralta ,ciutadà, una esclava de nom Pereta, de 22 anys per una borda mulata(lora) de 10 anys de nom Damiana en tornas de 48 L. i 10 s.
   
18 d'octubre de 1508-Testament d'Antoni Sala que vol ser enterrat en el vas dels seus en el claustre de sant Francesc.
   
26 de novembre de 1508- Mor empresonat en el castell de Xàtiva, Hug Roger III, comte del Pallars Sobirà, capità general de l'exèrcit de la Generalitat contra el rei Joan.
   
31 de desembre de 1508- En lo any MDVIII, lo derrer dia de dezembre fiu io Johan Menorca, prevere, lo sermó del standart.

endavant