Any 1509- Repressió i execució de conversos.

   
Any 1509-Miquel Ballester presenta un recurs al rei perquè per exercir de jurat el seu gremi li ha de donar una mula.
   
Any 1509- Joan Batlle, pellicer, Joan Serra, ferrer,Joan Nacre, blanquer, Pere Roig, courer, Antoni Salvador, texidor de llana er en mestres d'esgrima.
   
Any 1509-Tomàs Malferit és el vice-canceller aragonès.
   
Any 1509-Prohibició de treure carbó vegetal del Regne de Mallorca ( B.S.A.L. Tom 22 p. 133)
   
Any 1509-Imatge-sagrari gòtica de santa Maria de Sineu, obra de Gabriel Mòger.
   
12 de gener de 1509- Ferran el Catòlic ordena als jueus portar el senyal de roba roja.
   
El 9 de febrer de 1509 dues naus de corsaris berberescs capturen 22 pescadors i les seves barques a Cabrera.
   
El 13 de febrer de 1509 Jaume Burgues surt amb dues galeazzes i 200 homes cap a Cabrera contra els corsaris.
   
19 de maig de 1509.Jiménez de Cisneros allibera 300 captius cristians d'Oran.
   
2 de juny de 1509-Pregó del virrei Aymerich : «com per experiència hage constat en la present Ciutat e Regne de Mallorques, a causa dels aplechs e ajusts dels menestrals e hòmens de la Part Forana, fahents valensa ab una part o a altre als hòmens de honor qui bandoletgen o stan en ubert ab sos contraris esser-se seguits molts scàndols e grans desordes». «Car la multitud de dits menestrals e hòmens de la Part Forana concorren en valensa de una part y de altre en las bregues e comocions entre dits hòmens de honor seguides». «a tots los dits menestrals e hòmens de la Part Forana e a cada hu d’ells en particular que si bregues algunes o insults beuran nisentiran entre hòmens de honor no gosen ni presumescan fer part en aquellas ne traure armes o fer alguna manera de socors ne ajuda en dites bregues. E axí poc gosen ni presumescan star armats en las cases dels dits hòmens de honor qui bandoletgen o stan en ubert ab sos contraris si ja donchs no menjen e prenen soldada dels dits hòmens de honor los quals e no altres són exceptats y refermats de la present crida e edicta sots pena de vida e confiscació de tots llurs béns».

12 de juny de 1509-Sebastià Isern, picapedrer, pacta fer el portal de pedra de Santanyí de l'estudi d'Antoni Verí amb les armes dels Verí a la part superior amb dos àngels, una finestra, també de pedra de Santanyí que mirarà al carrer i l'escala de pujada a l'estudi amb l'arrambador (ARM, Prot. M-734, 82-82v /Llibre de contractes del notari Miquel Morell,1508-1509)
    
28 de juny de 1509- Executats Salvador Castellar, per pràctiques jueves , a Mallorca, i també Dolça,esposa de Pere Pellicer.
   
23 de juliol de 1509- Són relaxats en estàtua pel Tribunal del Sant Ofici:Floreta, esposa de Baltasar Boga; Jaume Viabrera de l’illeta de l’església del Call a Santa Eulàlia; Jordi Coll i la seva esposa Dolça; Jaume Fornés i la seva esposa Violant; Floreta, esposa de Joan Fortesa, Francesc Fiol, tonyiner, i Manuel Goscons.
   
25 d’agost de 1509- Bartomeu Domènech , teixidor de lli, troba 300 peces d’or a Inca i és penat a pagar 25 ducats per no denunciar-ho.
   
20 de setembre de 1509- Executat pel Sant Ofici, Rafel Aguiló ,pelleter, i la seva esposa Clara.
   
28 de setembre de 1509- Registre escrit de baptismes.Aquest dia cremen tres dones a la Porta Plegadissa després de morir escanyades.
   
31 de desembre de 1509- En l'any MD hi nou, en lo derrer die de desembre, die desent Silvestre e senté Colome, feu lo sermó del Stendart lo reverent frare Antoni Monyos, frare del Sant Sperit.


endavant