Any 1511-Execucions de conversos.

   
Any 1511-Constitució del Col·legi de Corders, i també la de pintors i brodadors, que pren el nom de Confraria de Nostra Dona de la Clastra.

   
Any 1511- Institució a Llucmajor de la processó de sant Abdó.
Any 1511- Rodrigo Sánches de Mercado  és el bisbe de Mallorca.
Any 1511- Prohibida la venda de draps crus.
Any 1511- Miquel Garcia guanya certàmen poètic.
Any 1511- Constitució del col·legi de corders.
Any 1511- El picapedrer Gabriel Santmartí és establert a un rafal de Sineu.
Any 1511- Gabriel Catany és establert per Vicenç Ramon Berenguer a un hort proper a la teulera de santa Catalina.(Ciutat)
Any 1511- Miquel  de Santjoan té Son Riera a Petra. Inclou Torrixella.
Any 1511 -Julià Fortesa té una possessió a Manacor vora els Cabanells.
, que és de Pere de Santjoan i la té arrendada a Bartomeu Canet per 120 lliures anuals.
Any 1511 - Son esclaus de Francesc Desbrull a Ternelles: Antoni Bardissa, Miquel Crespí,Joan, turc , Sebastià, bord.  
Any 1511 - Antoni Sala, misser  té  Ses Planes i Ses Colomes a Sóller.
Any 1511 - Miquel de Sales té Sa Bleda  a  Sóller.
Any 1511 - Joan Vicenç Campfullós té Sa Coma,S'Arrom, i el Barranc a Sóller.
Francesc Morell té Pastoritx a Valldemossa .
Pere Descatlar.marit de Violant Dameto té una vinya amb bodega i cases a Inca.
Joanot Fuster, ciutadà,
té una vinya amb bodega i casa a Inca.
Dolcet Sala, donzell té rafal i camp a Pòrtula.
Miquel Sureda Sanglada, donzell té Aireflor a Sencelles.La seva esposa és Joana Burgues.
Bernat Morell,cavaller, té l'alqueria  Roja a Sencelles,rafal i terres.
Arnau de Santacília, donzell  té Larissal i les Coves a Sencelles.
Alfons Pardo té un olivar a Bunyola.
Gaspar Bordils té dos rafals a Sencelles,propers a Costitx.
Tomàs Metge té Alcudieta a Binissalem.
Jaume Bosch de Manacor és ferit per Pere Mayol de Sineu.
Berenguer de Santjoan, donzell, té el rafal i molí de Sa Font (Alaró)
Francesc Font, ciutadà a Colomer té dues vinyes,casa i tanques (Muro)
Bernat Morell, cavaller té Lo Cors a Muro, vinya i cases  
Jaume Frígola Jaume de l'illeta dels Clapès te Els Moreis a Petra.
Francesc Font té l'alqueria de la Serra, i alqueria d'en Vidal a Muro.
Antoni Ballester té un rafal a la Marjal de Muro.
Juliana Trobat és monja de sant Jeroni i Francesc Trobat és el donat.
Perot de  Puigdorfila, donzell  té els Gassons  a  santa Margalida i dues finques més.
Miquel de Santjoan té Son Nivorra a Ariany.
Antoni Puigdorfila, donzell té el Rafal Devesa a Montuïri i Ortella a sant Joan.
Berenguer Vivot té la posessió de la Bisbal (Inca-Selva)

Any 1511- Pere Mas, notari, té Almalilla a Felanitx.
Any 1511 - Jaume Falcó té vinya,bodega i casa a Inca.
Any 1511- Pau Sureda Santmartí té L'Àguila (Llucmajor)
Any 1511- Miquel de Santjoan té L'Ofre a Sóller
Any 1511 - El notari Mateu Moranta té a Bunyola dues cases i olivar               
Any 1511 - Joan Bennàsser té Honor a Bunyola.
Any 1511 - Joan Miquel Fuster Sureda té a Marratxí tres rafals
Any 1511 - Jaume de Berard, ciutadà té olivar i terres a Caubet(Bunyola)
Any 1511 - Joanot de Sales, ciutadà, té a Marratxí quatre rafals.
Any 1511 - Pere Valls té Gallicant a Campos
Any 1511 - Nicolau de Muntanyans té un alzinar i muntanya a Valldemossa.
Any 1511 - Jaume de Muntanyans té Punxuat a Llucmajor
Any 1511 - El mercader Pere Valls té a Campos l'Alqueria Fosca i un figueral.
Any 1511 - Guillem Descatlar té a Campos una alqueria i tres rafals.

Any 1511 - Pere Joan de Santjoan,donzell,  té a Muro:cases del Verger,un molí d'aigua, dos rafals,vinya i figuerals
Any 1511 -Salvador Sureda té Alcoraia a Llucmajor.

Any 1511 -Bernat Albertí,menor, té el rafal Puigblanc, la Llarga,la Closa,casa i vinya a Muro.
Any 1511 -Joan Danús,militar, té a Santanyí:Binicasat,Talaiola i Punta

Any 1511 -Jaume Bernadí Togores té Aiamans

Miquel de Santjoan,donzell, té Sa Cova,les Planes,i els Cabanells a Petra i també Sa Bastida a sant Joan . Són esclaus seus:Bernat,esclau bord de 24 anys a Sa Bastida , Nicolau    esclau bord d'11 anys, Praxedis    esclava borda  de 8 anys, Joana ,esclava borda  de  13 anys, Margarida, esclava sarraïna de 45 anys, Beatriu, esclava  de  4 anys, filla de Margalida, Francina, esclava d'11 anys, filla de Margalida, Margalida esclava de   35 anys, tots aquests a Ciutat ; Antoni Joan, esclau musulmà blanc de 30 anys a Sa Bastida , Pere, esclau turc  de 35 anys , Margalida Serra    esclava musulmana de 50 anys, Julià, esclau negre, Joan Castell, esclau blanc  de  65 anys a Sa Bastida.Treballa al molí,
Miquel, esclau sarraí de 50 anys a Sa Bastida , Abdallah,esclau  de  35 anys a Sa Bastida  
   
Any 1511- Guillem Pasqual, més tard agermanat, és el batle de Campanet.

Any 1511- La torre d'en Pacs a Felanitx té 321 ovelles.


   
4 de gener de 1511-Boda de Nicolau Cotoner amb Eulàlia Tomàs.

11 de febrer de 1511 - Pere , esclau de Jaume Vives és desterrat 4 mesos de Manacor per haver envestit Antoni Ballester.

6 de març de 1511 - Gabriel Vicens, blanquer de Ciutat i Joan Valens de Felanitx tenen deutes de 10 ducats amb l'hostalera del Bordell, Margalida Sureda.  
       
12 de març de 1511 - S'implanta un tall de 6500 lliures per pagar l'impost del coronatge de Germana.

15 de març de 1511- Francesc Angelats i Nicolau Truyol  surten de la  presó per les ferides causades a Jaume Martí "Xuiat" de Manacor.  

19 de març de 1511 - Els jurats sol·liciten del rei que no permeti l'exempció de càrregues impositives a un fill de Lluís Cavalleria per haver pres l'hàbit de Santiago.(Llibre de Lletres Missives de 1510 a 1512, fol.35v).

20 de març de 1511- El donzell Sureda Salvador compra l'esclava negra Úrsula de 27 anys per preu de 37 lliures.

   
27 de març de 1511- Jordi Dameto ven Son Cloquell (vora el cementiri de Palma) a Joan Puig, hortolà juntament amb una peça de terra del rafal coneguda com la Vinya.

   
27 de març de 1511-Un privilegi reial fa extensiu als habitants de Mallorca el dret que tenen els catalans al comerç amb Àfrica.

    E com fos poblats en la nostra illa et regne de Mallorques, per franqueses del dit Regene per los antipassats Reys predecessors nostres atorgades, y per nos confirmades, sen alegren de totes les favors y prerrogatives atorgades al Nostre Principat de Cataluña, y ab les constitucions y capitols de Cort de Cataluña se governen, y viuen, y son reputats per catalans. Per ço son estats, per part dels amats nostres Misser Joan Gual Doctor y Mossèn Nicolau Quint, Cavaller, Sindichs y Missatgers, a Nos per los Iurats y Consell de la dita Ciutat y Regene molt humilment supplicats manassen guardar y observar lo present capítol y totes coses en aquell contingudes als poblats a la dita Illa de Mallorques. E nos la dita supplicatio benignament admesa Volents, que los dits Mallorquins se hajen de alegrar del desusdit capítol merexentlo sos serveys. Ab tenor prego de la present de nostra certa sciencia desliberadament, e consulta, vos dihem y manam en pena sinch milia Florins de Or de vostres bens, si lo contrari fereu exhegidors, y e nostres Cofres applicadors, que lo dit capítol, y totes cosas en aquell contengudes guardeu, y observeu als Poblats en lo dit nostre Regene de Mallorques, dexant aquell gozar y alegrar de tot lo contengut en dit preinçert Capítol, axi com e los catalans, no faent per res lo contrari si nostra gracia teniu cara, e la demundita pena, en la qual en cas de contradiccio, no fallirá rigurosa executio, desitjau no correr. Dat en la Ciutat de Sevilla a vintiset dias del mes de març del Any de la Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist de mili cinq-cents y onse (ARM, Ll R - 8 2 , fols. 265 y 265 v.)
   
Dia 15 d'abril de 1511 el Sant Ofici executa en efígie Clara esposa del cadirer Rafel Olivar, Coloma Llunes, Francesc Tomàs Arnau, Clara, esposa de Manuel Rodes, Clara, esposa del corredor Nicolau Cortès, i Coloma, esposa de Bartomeu Boscons.

   
15 d'abril de 1511-Queixes dels menestrals al rei ".. por parte de Miquel Palmer sindico de los patronos y marineros y de los hortelanos dessa Ciudad e de Georgio Joan sindico de los pelayres e texidores de lana ha seido recorriendo a nos diziendo que los gentiles ombres e Ciutadanos que teñen el governo e regimentó dessa-Ciudad fasen muchos agravios e prejuhisios a todos los artistas e menesterales assi a los poblados en esa Ciudad como a todos los del reyno faciéndoles contribuir en muchos guastos voluntarios tatxandoles a pagar muchas cosas en las quales no son tenidos ni obligados pagar ". "...dizen que per ser mas potentes los dichos gentiles ombres y Ciutadanos ellos per fuersa y no per términos de justicia los fazen pagar dichas tachas de forma que muchos de los dichos artistas, o menesteralcs se passan en otras partes a bivir y dexar sus domicilios y assi dizen que esse reyno queda despoblado". ".. dizen que los dichos gentiles ombres y Ciutadanos per
fraudar los drechos en que son obligados pagar por las impositiones de las vituallas están la mayor parte del anyo en lurs possessiones que tienen fora de la dicha Ciudad sin pagar ninguna cosa (Lib. de Letras Reales de 1566 ad 1511 ; Archivo de la Curia de la Gobernación.)
   
6 de maig de 1511- Fra Francese Oranell, comanador del monestir de la Mercè, d'una part, i Raimon Solvi i Bartomeu Oller, argenters, de l'altra, contracten la realització d'una creu de plata per a aquest monestir.


13 de maig de 1511- Pelai Felip Fuster compra Fàtima,esclava mora de 24 anys per preu de 100 lliures

   
5 de juny de 1511- Ferran Alcodori, gerrer d'Inca és condemnat a l'exili de la vila per insults a Antoni Figuerola.(A.R.M. - Audiència Criminals Sentències 1510-12 - f. 99).També
Manuel Gual, Búquer, esclau moro d'Inca  és condemnat per ferir Antonel·lo.15 de juliol de 1511- Processats en judicis del sant Ofici:

Benvinguda, esposa de Nicolau Portell, mercader de l'illeta de Palou a sant Miquel (relaxada en estàtua)   
Beneta, esposa de Galcerán Moyà Galceran , corredor de sant Bartomeu (relaxada en estàtua)  
Violant Castelló, esposa de Joan Conrador, botiguer de l'illeta de  ferragut a Sant Nicolau.Reconciliada.
Blanquina filla de Galceran Unís,relaxada en estàtua.
Diana de Dalmau Cartella, sabater, relaxada en estàtua.
Coloma de Boga Pere,relaxada en estàtua.
Castellana, esposa de Bonanat Tagamanent,relaxada en estàtua.
Arnau Catlar, porgador d'espècies,relaxat en estàtua (la seva esposa Violant relaxada l'any 1497 ) 
Aldonça, esposa de Joan Sagrau (relaxada)
Lleonard Saportella i Isabel,(1511.04)  relaxats en estàtua  
Isabel,
(1511.04) esposa de Llàtzer Pellicer, sastre convers,relaxats en estàtua.
Unissa Unís, relaxada en estàtua.
Brianda Miró relaxada.
Eulàlia, esposa de Melcior Garau,relaxada en estàtua 
Esclarmonda, esposa de Rafel Fuster, sastre,relaxada en estàtua.
Pereta, esposa de Tomàs Valleriola, corredor, convers. relaxada en estàtua.
Pau Llagostera, sastre, relaxat en estàtua.
Pau Morro, relaxat en estàtua.
Pere Carmoni,calceter, relaxat en estàtua.

Benvinguda, esposa de Joan Bonet, sastre, relaxada en estàtua.

21 de juliol de 1521 -
Antoni Ballester, llibertí és condemnat a un exili de 3 mesos després d'envestir Perot Andreu a Manacor .


11 setembre 1511- Yo, Pere Terens, pintor he rebuts contans de vós, mos. Gabriell Móra, deu ducats
dor, dic XVI 11. c són porata del retaulla, lo que jo, dit, pintà de Sent Yeroni, dels quals ne pagà mos. Johan Miquell, procurador de Sent Geroni, sine ducats dor venetians. Fou a XI de setembre any M.D. e honze.
   
12 de setembre de 1511 Arriba a Mallorca el nou virrei Miguel Gurrea que el dia 21 substitueix a Joan Aymeric.

   
17 de setembre de 1511- Frederic Honorat de Gualbes és nomenat regent de la cancelleria mallorquina (ARM EU 26, f. 92-93v) . El regent de la cancelleria era un assessor del lloctinent (virrei) en matèria d'administració de justícia. Durant el seu exercici va tenir l'enfrontament del procurador reial Francesc Burgues i dels jurats que l'acusaren de transgredir les lleis i els privilegis del Regne fins al punt d'enviar a Pere Sans, notari, a Flandes per tal de sol·licitar la intervenció reial.

   
18 de setembre de 1511 - Fundació de la Confraria de Nostra Dona de la Clastra (de la Seu), de pintors i brodadors.

   
18 de setembre de 1511- Arnau Albertí de Muro, futur bisbe de Patti i inquisidor, és el nou rector de Sant Julià de Campos.


13 d'octubre de 1511 - Moren cremats pel sant Ofici,  5 homes i 4 dones.

23 d'octubre de 1511 - Manuel Unis Manuel, fill de Galceran i Pere Segura, baster són relaxats en estàtua.

6 de novembre de 1511 - Pere Giger, relaxat en estátua.
   
4 de desembre de 1511-Mor Teseu Valentí, jurista.

   
30 de desembre de 1511 - Miquel Ubach, algutzir reial,  reclama a Jaume Ballester, jutge del Pariatge  que li entregui els detinguts Jaume Vic i Pere Alemany, dirigents dels dos bàndols d'Andratx, qüestió a la que es nega el jutge fent valer els privilegis del Pariatge.

    Dels 56 partidaris dels Alemany, dotze eren Alemany de cognom (De Son Seguí, de Son Martí Alemany de S'Arracó), quatre  tenien el cognom Simó (de Son Seguí), altres quatre eren Calafell (tres de Son Martí Alemany de S'Arracó), els Ferrer eren dos (de Son Seguí), els Bonet tres (dos del Castellàs de S'Arracó), els Perpinyà, tres (de Son Perpinyà), els Roig dos (de Son Seguí), els Serra tres (dos de Son Seguí), dos eren Mulet (de Son Perpinyà), dos més enren Ensenyat, i altres dos eren Jofre.
    Del bàndol dels Vic , 13 eren Vic de S'Arracó, 9 eren Pujol (7 de Son Vic de S'Arracó), tres eren Masó (de Son Masó), 6 eren Palmer, 5 eren Jofre (de Son Jofre), tres eren Moragues (de Son Ensenyat), quatre eren Serralta (de Son Vic de s'Arracó), dos eren Fuster (de Son Fuster de S'Arracó), quatre eren Torres (de Son Torres), quatre eren Jovera (tres de Son Jovera).

endavant