A Ciutat hi ha 95 sabaters.

   
Any 1512


   
Any 1512-Son Costa (Montuïri) és propietat dels dominics.


Any 1512 - Perot Andreu i Magdalena Ballester de Manacor són absolts d'estupre amb Joaneta Vaquer.

   
Any 1512-El monestir de la Cartoixa va posseir Capocorp per donació de Berenguer de Galiana, fins
l'any 1334 que fou venuda a Miquel Salvà de Llucmajor.
   
2 de gener de 1512 - Divendres - Bartomeu Sard i el seu fill Pere, picapedrers, es comprometen amb el cavaller Pere Joan Safortesa a fer obres a escarada a la sala, cambres i botiga d'oli de Raixa. Hauran de fer un portal d'accés a la sala i quatre arcades. També una escala amb arrambador, xemeneia, tres finestres, paviment de la sala, cambra de la torre, merlets i coberta amb quatre vessants semblant a la de Jordi Dameto. També han de fer una botiga d'oli amb els safereigs semblants als de Pastoritx i posar merlets tringulars en el pati. El cost és de 110 lliures, i a més l'aportació de dos homes i dues barcelles de blat per setmana.(ARM, Prot. E-19, 51-51v.)

   
9 de gener de 1512- Constitució d'una comissió per a l'estimació dels béns immobles, per tal de fer efectiva la sentència arbitral de 1512. La formen Salvador Sureda, del braç militar; Gaspar Bordils i Domenec Olesa, per part dels ciutadans; Antoni Dureta i Gaspar Roís, per part dels mercaders i el paraire Joan Domenec per part dels menestrals.

   
9 de febrer de 1512 - Sentència favorable als forans en la distribució de les càrregues comunes de Mallorca  que no té efecte perque exigeix fer una estimació del valor real de tots els béns de l’illa que els jurats de Ciutat volen impedir.

   
30 d'abril de 1512-El gremi de pintors i brodadors està format per: Pere Terrencs, Antoni Xavery, Blay Xavery, Joan Dossi, Barthomeu Oliva, Joan Salvat, Gonsalvo de Montalegre, Joan Català, Esteva Moragues, Antoni Frau, Miquel Frau, Andreu Soler, Miquel Vidal, Rafel Sbert, Joanot Nadal,Joan Cecilia, Joan Jambi, Tomàs Ferrando.

   
Any 1512-Ordinacions del gremi de pintors:"...qualsevol pintor quis volra fer mestre de retaules aie affer e pintar una taula de dos palms de ampiaría e dos e mig de altaría en qui de altaría en qui sia la Maria assentada ab lo leto e un Joseph de peus, e quey haie encasament e prespectiva e apres que sera admes la dita taula sia de la caxa dita o confraria, si empero se volra fer mestre de cortines aie de fer una cortina de mitja cana de ampla e altre de largaria dels tres Reys de Orient. E si será cortiner de brots aie affer una cortina de la matexa mesura tota via empero es entes que les dites taules e cortines del examen aien de ser de la dita confraria a servey e hornament de dita confraria e capélla de Nostra Dona de la Claustra".

21 de març de 1512 - Mor Domènec d'Olesa Sanglada.

7 de maig de 1512- Els jurats informen al lloctinent de Catalunya  Jaume M. de Luna: Segons tenim verídica informació estos proppasats dies mossèn Gaspar Calaf, síndich nostre, exint de la sglésia hauria stat envestit per un home no conegut e li serien stats donats molts colps de spasa en la sua persona a fi de matarlo, si no que a la magestat divina no és stat present, ans ha permès lo dit síndich restar salvo un poch nafrat, reputant açò a gran miracle. Crehem les pregàries del illuminat doctor mestre Ramón Lull, al stucli de la sciència del qual los bens y drets de la senyora de Pinós són stat dexats, hoides de la divina magestat, obtés la lliberació del perill en que lo síndieh sés trobat.
   
10 de juny de 1512 - Mor Jaume Creix, picapedrer de la Seu que habitava en el carrer de sant Salvador a la illeta de Palmer a la parròquia de Sant Miquel aprop del poador de Na Xona..

   
4 de juliol de 1512 -L’argenter Gabriel Savi, de l’illeta de Macià Costa, i el pelleter Guillem Savi de l’illeta de Cristòfol Mir, es reconcilien amb el Sant Ofici.

   
12 de juliol de 1512- El picapedrer Gabriel Dusai colloca el seu fili Damià de catorze anys d'edat amb el pintor Joan Desi per a que aprengui l'ofìci de pintor durant quatre anys. (ARM, Prot. R-570, 48v-49.).

   
7 d'agost de 1512- Joan Sunyer lloga per 7 anys a Magdalena, viuda de Francesc Morell, ciutadà, i Jaume Verger, les pastures de 7 rafals situats al Pla de Sant Jordi, entre ells el el rafal d'En Piris i el rafal de N'Homs per preu de 130 lliures anuals, 3 dotzenes de formatges del mes de març, 4 anyells: dos per Pasqua ,dos per Carnestoltes, i un porc.

   
29 de setembre de 1512-Neix Pere Abri-Descatlar Cavalleria , quart senyor de la Bossa d'Or.

   
23 d'octubre de 1512- Guillem  Tarongí, llibreter, és relaxat en estàtua per judaïtzant.

   
22 de desembre de 1512-"arriba en lo port de Portupí lo Spectable e Noble senyor Virrey don Miquel de Gurrea, trames per lo Rey Nostre Senyor, per a regir e governar aquest regne".

    
Llibre d'en Rosselló
                                                                                  Llibre de Rosselló (1512)


endavant