Any 1513

Any 1513-Miquel Frau treballa en l'obra d'un retaule dedicat a Santa Anna i Sant Antoni per a la parròquia de Llucmajor.
   
Any 1513- Galdent (Llucmajor) és propietat de Jaume de Muntanyans.

   
21 de febrer de 1513.Mor el papa Juli II

   
Dia 29 d'abril de 1513 Manuel Gual d'Inca és sentenciat al pagament de 125 lliures a Bordils per la mort de l'esclau Antonel·lo.

6 de maig de 1513 - Margarida d'Olesa Galiana es casa amb Nicolau de Berard i Gual.
   
7 de maig de 1513-Jaume Tomàs compra unes cases amb hort a Valldemossa a Jaume Verger de Llucmajor i la seva esposa Bàrbara , al costat de les cases i l'hort de Bartomeu Ferrà, i també les cases i l'hort de Bartomeu Marimon.

   
19 de juny de 1513- Els jurats de Porreres, Antoni Servera, Bernat Baulenes, Joan Rosselló i Pere del Puig Veny es reuneixen a la casa de l'Hospital.

   
18 d'octubre de 1513 El Tribunal del Sant Ofici executa en efígie Isabel, esposa de Luis Díaz, Antoni Canel, cedacer, Esperança Socorrats, Clara, esposa de Pere Marco, Rafel Carbonell, draper, Clara, esposa de Joan Pi, Pereta, esposa de Manuel Coll, Esperança Arnau, Francí Torrella i Perot Torrella. El calceter Dalmau Cartella és reconciliat a la plaça de Cort (li confiscaren una botiga llogada de madó Galmés amb un artibanc de dos caixons; un artibanc vell i romput; un banc de fusta, una cadira que era seva, quatre estormies de palma, una escarpita vella i esquinçada , unes tisores de calceter, un mirall, un espelmador, una tovallola de bri i estopa, un cadaf d'aram. un llit amb màrfega que era del seu fill, un parell de llençols de bri i estopa vells, una tauleta vella, tres draps de pinzell que eren seus, dos coixins i una flassada de borra- ARV, Mestre Racional, llibre 8.318, f.120).

   
2 de novembre de 1513-Miquel Frau acorda  amb Antoni Garau, prevere de Llucmajor, de pintar un retaule de sant Antoni i santa Anna per a l'església parroquial, per valor de 100 lliures.


Llibre d'Abelló
                                                                                    Llibre d'Abelló (1513)
endavant