Detall del Cor de la Seu
                                                                     Detall del Cor de la Seu, obra de Fillau

Any 1514 - Els sicilians es queixen al rei de l'entrada de draps mallorquins per la seva mala qualitat.

   
Lorenzo Campegio, bisbe absent de Mallorca.

   
Any 1514 - Ramon Puigdorfila, adversari del bàndol de Ramon de Santmartí és absolt de la mort de Jaume Arnau.

Any 1514- Contracte de decoració de la capella del Roser de sant Domingo entre els frares Albert i Miquel Mercer i el pintor castellà Fernando Coca.   
27 de gener de 1514-Macià Esteve de Sineu comença a prendre l'ofici de blanquer amb Cristòfol Sobirats durant 5 anys i serà vestit i alimentat.

   
2 de març de 1514-El Col·legi de la Mercaderia ofereix 400 lliures per a finançar la galera que els jurats volen fer per a la defensa de la costa.

   
14 de juny de 1514- Graciosa, esposa de Pere Sala; Esperança, esposa de Nicolau Ramenta i Graciosa, esposa de Joan Conilleres són executades en efígie pel tribunal del Sant Ofici.


7 de juliol de 1514 - Gabriel Ramis i Sebastià Casesnoves d'Inca són absolts d'haver matat porcs i el cavall de Bouló.
   
29 d'agost de 1514 - Antelm Pujol de l'alqueria del Port, Sebastià Pujol,  Jaume Bosch, Tomàs Avellà, Simonet Baltasar de Son Simó, Pere Simó, Joan Mateu Simó, Miquel Simó, Martinet Alemany , Vicenç Castanyer, tots del bàndol dels Vic, armats,  passen pel camí de Morella i el guaiter del port, Maties Ferrer Palmer, de 12 anys, fill del batle Antoni Ferrer Palmer del bàndol dels Alemany, avisa al seu pare pensant que eran moros, deixant a l'altre talaier,  Jaume Palmer "Calent" que s'apropa als homes i comprova que no són moros. Mobilitzats els homes d'armes amb el batle al front es troben a la Creu dels ullastres amb els del bàndol dels Vic. Aleshores el batle excusa al seu fill i es dedica a insultar als adversaris, de manera que provoca un aldarull i fa empresonar Antelm Pujol i Vicenç Castanyer.

   
29 d'agost de 1514- Els jurats de Manacor concedeixen tocar els orgues al prevere Bartomeu Rexac, per tres anys, pel preu de tres lliures anuals. (ARM-Prot-LL-32 f. 15).

   
31 d'agost de 1514- Els 10 homes de l'incident del camí de Morella (Andratx) , del bàndol dels Vic,  romanen a la presó reial. El sumari iniciat conclou amb la destitució del batle, l'embargament de tots els seus béns, entre ells un esclau negre, una espingarda i ramats de bestiar.

12 de setembre de 1514- Els sicilians envien un síndic al rei per demanar la prohibició d'entrada a Sicília de draps de Mallorca ".. aso per esser flacs y dolents y encara molt mal tints".(ARM AGC 22, f. 27).

20 d'octubre de 1514-Rafela, esclava de Rafel Ballester de Manacor compra la llibertat per 60 lliures.
   
24 d'octubre de 1514- Privilegi de legislació civil per a la baronia de Bunyolí.

30 de novembre de 1514 - Miguel de Coca, castellà contracta pintar el retaule del Roser del convent de sant Domènec.

   
Any 1514-Obra de Pere Terrencs del Retaule de les Ànimes del Purgatori per a la parròquia de Campos, amb un cost de 90 lliures ue ha de ser enllestida per a la festa de Sant Julià.


endavant